Lijekovi

Kventiax 25 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Kventiax 25 mg filmom obložene tablete
Djelatna tvar quetiapinum
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Jačina 25 mg
Pakiranje 30 (3x10) filmom obloženih tableta u blister pakiranju, u kutiji
60 (6x10) filmom obloženih tableta u blister pakiranju, u kutiji
90 (9x10) filmom obloženih tableta u blister pakiranju, u kutiji
Proizvođač Krka - farma d.o.o., Zagreb, Hrvatska;
Krka d.d., Novo Mesto, Slovenija
Nositelj odobrenja Krka - farma d.o.o., Radnička cesta 48, Zagreb
Datum rješenja 09.07.2013.
Rok rješenja 09.07.2018.
Klasa UP/I-530-09/13-02/90
Urbroj 381-12-01/14-13-03
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 25 mg kvetiapina u obliku kvetiapinfumarata
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK N05AH04
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
Povratak