Novosti i edukacije

Natječaj za prodaju stambenog kontejnera

16.04.2014.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) raspisuje natječaj za prodaju osnovnog sredstva:

  • Stambeni kontejner, inv. br. 001923/800272

Prodaja će se izvršiti prikupljanjem pisanih ponuda.
Pisana ponuda mora sadržavati:

  • ime i prezime odnosno naziv pravne osobe,
  • adresu odnosno sjedište,
  • OIB,
  • ponuđenu cijenu.

Ponude se predaju u zatvorenoj omotnici s naznakom "Ponuda za stambeni kontejner - ne otvaraj", na adresu: Ksaverska cesta 4, Zagreb poštom ili osobnom dostavom u pisarnicu Agencije za lijekove i medicinske proizvode radnim danom od 8:00-15:30 sati.

Ponude bez obzira na način dostave moraju prispjeti na adresu Agencije za lijekove i medicinske proizvode najkasnije do 25. travnja 2014. godine do 10:00 sati.

Početna cijena utvrđuje se u iznosu od 20.000,00 kn, uvećano za iznos PDV-a, te ponuđena cijena ne može biti niža od ovog iznosa. Ponude s nižom cijenom neće se prihvatiti. Osnovno sredstvo bit će prodano ponuditelju koji je ponudio najpovoljniju, tj. najvišu cijenu u neto iznosu. U slučaju dviju ili više ponuda s istom najpovoljnijom cijenom, takvi ponuditelji će se pozvati da daju nove ponude ili licitiraju. S ponuditeljem koji je ponudio najvišu cijenu bit će sklopljen ugovor o kupoprodaji. Faktura kupcu sadrži PDV.

Pregled osnovnog sredstva koji je predmet prodaje zainteresirani mogu pogledati od ponedjeljka do petka u vremenu od 9,00-15,00 sati na lokaciji Ksaverska cesta 4, uz prethodnu najavu na telefon 4884-151. Osnovno sredstvo se prodaje po načelu "viđeno-kupljeno", čime se isključuju svi naknadni prigovori kupca glede materijalnih nedostataka prodanog osnovnog sredstva.

Sve troškove odvoza predmeta prodaje snosi kupac.

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u najkraćem mogućem roku.

Prodavatelj pridržava pravo poništiti nadmetanje i ne izabrati ponuditelja ne navodeći razlog, a pri tom isti ne snosi troškove sudjelovanja ponuditelja na nadmetanju.

Fotogalerija

Natječaj za prodaju stambenog kontejnera
Povratak