Novosti i edukacije

Sažeci Planova upravljanja rizikom

20.10.2014.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) na svojim internetskim stranicama objavljuje sažetke Planova upravljanja rizikom.

Sažetak Plana upravljanja rizikom je informacija o rizicima primjene pojedinog lijeka koja je napisana na jednostavan i razumljiv način te je provjerena i potvrđena od strane nadležnog regulatornog tijela. Sažetak Plana upravljanja rizikom namijenjen je zdravstvenim radnicima i bolesnicima ili njihovim skrbnicima koji žele dobiti relevantne i znanstveno provjerene informacije o najvažnijim rizicima povezanima s primjenom pojedinog lijeka.

Sažeci dostupnih RMP-a odobrenih lijekova dostupni su ovdje.

Više informacija o sažecima Planova upravljanja rizikom dostupno je na internetskim stranicama HALMED-a, u dijelu Farmakovigilancija/Obavijesti za nositelje odobrenja za stavljanje lijeka u promet/Pitanja i odgovori o sažecima RMP-a.

Povratak