Novosti i edukacije

Odobreno cjepivo COVID-19 Vaccine (inaktivirano, adjuvantirano) Valneva

27.06.2022.

Nakon što je dana 23. lipnja 2022. godine Europska agencija za lijekove (EMA) preporučila odobravanje cjepiva COVID-19 Vaccine (inaktivirano, adjuvantirano) Valneva proizvođača Valneva, Europska komisija (EK) je dana 24. lipnja 2022. godine donijela Provedbenu odluku o davanju odobrenja za stavljanje predmetnog cjepiva protiv bolesti COVID-19 u promet. Ovo odobrenje važeće je u svim državama članicama Europske unije i zemljama Europskog gospodarskog prostora, uključujući i Republiku Hrvatsku.

Cjepivo COVID-19 Vaccine Valneva namijenjeno je za primarno cijepljenje protiv bolesti COVID-19 u osoba u dobi od 18 do 50 godina.

Povjerenstvo za humane lijekove (CHMP) pri EMA-i je dana 2. prosinca 2021. godine započelo postupnu ocjenu dokumentacije (engl. rolling review) predmetnog cjepiva. Slijedom zaprimljenog zahtjeva za davanje odobrenja za stavljanje u promet predmetnog cjepiva, CHMP je 18. svibnja 2022. godine nastavio sa znanstveno-stručnom ocjenom te je na sjednici 23. lipnja 2022. godine zaključio svoju ocjenu, potvrdivši da je cjepivo odgovarajuće u pogledu kakvoće, sigurnosti i djelotvornosti, odnosno da su koristi primjene cjepiva veće od rizika.

Više informacija dostupno je na internetskim stranicama EMA-e i internetskim stranicama EK-a.

Povratak