Medicinal Products

Vixargio 10 mg filmom obložene tablete

Name Vixargio 10 mg filmom obložene tablete
Marketing Authorisation Number HR-H-057538727
Active Substance rivaroksaban
Composition jedna filmom obložena tableta sadrži 10 mg rivaroksabana
Pharmaceutical Form Filmom obložena tableta
Manufacturer McDermott Laboratories Limited, t/a Gerard Laboratories, Dublin 13, Irska
Medis International A.S., Bolatice, Češka
Mylan Germany GmbH , Bad Homburg, Hesse, Njemačka
Mylan Hungary Kft, Komárom, Mađarska
Marketing Authorisation Holder Viatris Limited, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin, Irska
Marketing Authorisation Date 03.05.2022
MA Period of Validity 03.05.2027
Classification Number UP/I-530-09/20-01/190
Registration Number 381-12-01/70-22-02
Prescription na recept
Type of prescription ponovljivi recept
Distribution u ljekarni
Advertising to general public zabranjeno
ATC Code B01AF01
SmPC download
PL download
Public Assessment Report download
Summary of risk management plan download
Educational materials
for healthcare professionals
Vodič za liječnike s informacijama o primjeni rivaroksabana, verzija 1
Educational materials
for patients / caregivers
Kartica s upozorenjima za bolesnika Vixargio

Note

Za predmetni lijek Agencija za lijekove i medicinske proizvode je dana 03. svibnja 2022. godine donijela Rješenje o davanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet koje je sukladno članku 46. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14. i 100/18) dano pod sljedećim uvjetima:

 a) Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet Viatris Limited, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Irska obvezan je poduzeti dodatne mjere minimizacije rizika koje su neophodne za sigurnu i djelotvornu primjenu lijeka na način da je za lijek Rivaroksaban Viatris 10 mg filmom obložene tablete (rivaroksaban) dužan osigurati edukacijski materijal koji čine sažetak opisa svojstava lijeka, upute za propisivača i kartica s upozorenjima za bolesnika.

 b) Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet obvezan je usuglasiti sadržaj i format edukacijskih materijala, uključujući komunikacijski plan i način distribucije, kao i sve druge aspekte ovih edukacijskih materijala s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode ukinut će odobrenje za stavljanje u promet predmetnog lijeka ako nositelj odobrenja ne ispunjava obaveze utvrđene uvjetima navedenim u Rješenju.

Packaging

Back