Lijekovi

Pamitor 15 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju

Naziv lijeka Pamitor 15 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju
Broj odobrenja HR-H-464606695
Djelatna tvar acidum pamidronicum
Sastav 1 ml koncentrata sadrži 15,0 mg dinatrijevog pamidronata, što odgovara 12,6 mg pamidronatne kiseline
Farmaceutski oblik koncentrat za otopinu za infuziju
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 1 ampula s 2 ml koncentrata, u kutiji  [HR-H-464606695-01]
1 ampula s 4 ml koncentrata, u kutiji  [HR-H-464606695-02]
1 ampula s 6 ml koncentrata, u kutiji  [HR-H-464606695-03]
Proizvođač Chiesi Pharmaceuticals GmbH, Beč, Austrija
Nositelj odobrenja Chiesi Pharmaceuticals GmbH, Gonzagagasse 16/16, Beč, Austrija
Datum rješenja 27.09.2016.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/15-02/259
Urbroj 381-12-01/38-16-09
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK M05BA03
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Kartica za bolesnika, verzija 1
Povratak