Lijekovi

Suradnja Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) i Hrvatske komore medicinskih sestara (HKMS)

20.08.2019.

Ravnatelj Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), izv. prof. dr. sc. Siniša Tomić i predsjednica Hrvatske komore medicinskih sestara (HKMS), Slava Šepec, dipl. ms. potpisali su ugovor o suradnji ovih dviju ustanova na području javnozdravstvenog sustava. Cilj suradnje je unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite i zaštite pacijenata u Republici Hrvatskoj kroz jačanje učinkovitog sustava farmakovigilancije.

U svrhu ostvarivanja navedenog cilja, ove će institucije zajednički organizirati i provoditi ciljane edukacije te će HKMS omogućiti HALMED-u distribuciju važnih sigurnosnih informacija putem komunikacijskih kanala HKMS-a.

Na ovaj će se način unaprijediti educiranje najbrojnije skupine zdravstvenih radnika i razmjena informacija unutar sustava praćenja sigurnosti primjene lijekova kako bi se dodatno ojačao farmakovigilancijski sustav u Republici Hrvatskoj i njegova uloga u osiguravanju provjerenih i sigurnih lijekova za pacijente.

Više o prijavljivanju nuspojava

HALMED prati sumnje na nuspojave zabilježene u Republici Hrvatskoj, koje su zdravstveni radnici i nositelji odobrenja za stavljanje lijeka u promet obvezni prijavljivati, a također zaprima izravne prijave sumnji na nuspojave od pacijenata. HALMED na temelju zaprimljenih prijava sumnji na nuspojave ocjenjuje sigurnosne signale, tj. ocjenjuje postoji li uzročno-posljedična povezanost između primijenjenog lijeka i prijavljene nuspojave. Ocjena sigurnosnih signala dio je rutinskih farmakovigilancijskih aktivnosti kroz koje se aktivno prati i upravlja omjerom koristi i rizika lijekova.

Postupak prijavljivanja nuspojava opisan je na internetskim stranicama HALMED-a, odnosno ovdje.

O Hrvatskoj komori medicinskih sestara

Hrvatska komora medicinskih sestara (HKMS) osnovana je, sukladno odredbama Zakona o sestrinstvu i Zakona o zdravstvenoj zaštiti, 17. rujna 2003. godine i predstavlja regulacijsko tijelo za sestrinstvo u Republici Hrvatskoj. Djelatnosti Komore obuhvaćaju vođenje registra medicinskih sestara, davanje, obnavljanje i oduzimanje odobrenja za samostalan rad, te provođenje stručnog nadzora nad radom medicinskih sestara. Osim javnih ovlasti Komora se bavi i određivanjem standarda, sadržaja, rokova i postupka trajnog stručnog usavršavanja te kompetencija medicinskih sestara, osiguravanjem poštivanja Etičkog kodeksa, određivanjem profesionalnih standarda i priznavanjem profesionalnih kvalifikacija.

Povratak