Novosti i edukacije

Održan početni sastanak projekta IncreaseNET

09.02.2024.

Dana 31. siječnja 2024. godine održan je prvi sastanak projekta "Potpora povećanju kapaciteta i izgradnje kompetencija EU regulatorne mreže za lijekove" (engl. Supporting the increased capacity and competence building of the EU medicines regulatory network), IncreaseNET. Sastanak je održan u Ljubljani, a na njemu je sudjelovalo 55 predstavnika institucija partnera u projektu, Europske komisije, Europske agencije za lijekove (engl. European Medicines Agency, EMA) i Izvršne agencije za zdravlje i digitalno gospodarstvo (engl. European Health and Digital Executive Agency, HaDEA). Projekt IncreaseNET sufinanciran je iz programa "EU za zdravlje" te je posebno važan za Europsku regulatornu mrežu za lijekove (engl. European Medicines Regulatory Network, EMRN). Koordinator projekta je Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP), a u njemu sudjeluje 29 partnerskih institucija, većinom nacionalnih tijela nadležnih za lijekove, iz 27 zemalja EU/EGP-a i Ukrajine.

Projekt će se provoditi u razdoblju od tri godine, od 1. siječnja 2024. godine do 31. prosinca 2026. godine, a njegova ukupna vrijednost procjenjuje se na 10 milijuna eura. Cilj projekta je jačanje kapaciteta i izgradnja kompetencija europskih nacionalnih tijela nadležnih za lijekove u području ocjene lijekova, čime se pacijentima osigurava poboljšani pristup inovativnim, visokokvalitetnim, učinkovitim i sigurnim lijekovima.

Na prvom sastanku istaknuti su ključni zadaci i aktivnosti za rad mreže kroz tri godine trajanja projekta te konkretni ciljevi projekta, kao što je zapošljavanje najmanje 50 novih ocjenitelja koji će proći obuku kroz rad.

Razmjena znanja, ideja i dobrih praksi uz program obuke za nove i iskusne regulatorne ocjenitelje ojačat će mrežu, posebice optimiziranjem postojećih kapaciteta i podupiranjem inovacija. Sve navedeno će značajno pridonijeti jačanju nacionalnih regulatornih tijela nadležnih za lijekove, a time i jačanju EMRN-a, s konačnim ciljem zaštite javnog zdravlja te dobrobiti pacijenata.

Sve aktivnosti IncreaseNET-a provodit će se u bliskoj suradnji s Europskom agencijom za lijekove (EMA), Mrežom nacionalnih agencija za lijekove (engl. Heads of Medicines Agencies, HMA) te njihovim inicijativama i ključnim radnim skupinama, kao što su Centar za obuku EU mreže (EU NTC), inicijativa za ubrzavanje kliničkih ispitivanja u EU-u (engl. Accelerating Clinical Trials in the EU, ACT EU), Povjerenstvo za humane lijekove (engl. Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP), Koordinacijska grupa za postupak međusobnog priznavanja i decentralizirani postupak za humane lijekove (engl. Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures - Human, CMDh), Povjerenstvo za napredne terapije (engl. Committee for Advanced Therapies, CAT), Radna skupina za biološke lijekove (engl. Biologics Working Party, BWP) i Europska mreža za inovacije (engl. EU Innovation Network, EU-IN).

HALMED je u projektu IncreaseNET voditelj radnog paketa 2: Diseminacija i komunikacija, a aktivno će sudjelovati i u drugim radnim paketima (WP) projekta: WP5 - Uspostava materijala za obuku, WP6 - Program obuke kroz rad, WP7 - Učinkovito korištenje resursa i WP8 - Podrška inovacijama.

Više informacija o projektu dostupno je ovdje.

Financira Europska unija. Izraženi stavovi i mišljenja pripadaju isključivo autoru i ne odražavaju nužno stavove Europske unije ili HaDEA-e. Ni Europska unija, ni tijelo koje je dodijelilo potporu ne mogu se smatrati odgovornima za iste.

Fotogalerija

Održan početni sastanak projekta IncreaseNET
Na vrh stranicePovratak