Novosti i edukacije

Međusobne razlike u nuspojavama i interakcijama lijekova iz skupine inhibitora HGM CoA reduktaze (statini)

06.06.2006.

Pacijenti koji boluju od dislipidemija često uz inhibitore HMG-CoA reduktaze uzimaju i velik broj drugih lijekova. Iz tog su razloga moguće interakcije koje mogu uzrokovati različite nuspojave. Iako je mehanizam djelovanja statina poznat i jednak za cijelu skupinu lijekova, postoje razlike između pojedinih statina u njihovoj kemijskoj strukturi i farmakokinetici, a time i u njihovim interakcijama i nuspojavama. Potaknuti zaprimljenom prijavom nuspojave krvarenja koje je nastupilo kao posljedica istovremene primjene varfarina i fluvastatina, želimo naglasiti postojanje međusobnih razlika u nuspojavama i interakcijama lijekova iz grupe statina kako bi se ovakve nuspojave u budućnosti mogle izbjeći.

Statine možemo podijeliti na sljedeći način:

1. Lipofilni statini

metaboliziraju se preko citokroma P450:

  • atorvastatin
  • simvastatin
  • lovastatin
  • fluvastatin

Lovastatin, simvastatin i nešto manje atorvastatin metaboliziraju se preko citokroma P450 3A4. Iz tog će razloga lijekovi koji značajno inhibiraju navedeni enzim uzrokovati povećanje koncentracije statina u plazmi. To uključuje sljedeće lijekove:

  • makrolidni antibiotici (klaritromicin i eritromicin, ali azitromicin NE)
  • inhibitori kalcijevih kanala (amiodaron, diltiazem i verapamil)
  • antimikotici (azoli kao što su itrakonazol, ketokonazol i mikonazol)
  • inhibitori proteaze (ritonavir)

S druge strane, lijekovi koji se također metaboliziraju putem ovog enzima, natječu se sa statinima za vezno mjesto, što opet može dovesti do povećanja koncentracije statina u plazmi:

  • npr. alprazolam, midazolam, karbamazepin, ciklosporin, estradiol, loratadin

Povećanje koncentracije statina ili njihovih aktivnih metabolita u plazmi povećava rizik od razvoja miopatije što može dovesti do rabdomiolize i u konačnici rezultirati zatajenjem bubrega kao posljedicom mioglobinurije. Ako je potrebno kratkotrajno liječenje lijekovima koji stupaju u interakciju sa statinima (npr. eritromicinom), najbolje je privremeno prekinuti uzimanje statina. Ukoliko nije moguće izbjeći dugoročnu istovremenu upotrebu statina i lijekova s kojima oni stupaju u interakciju, potrebno je primijeniti najmanju učinkovitu dozu statina, te obratiti pozornost na pojavu simptoma miozitisa (bol, osjetljivost ili slabost u mišićima).

Fluvastatin se metabolizira preko citokroma P450 2C9 i ujedno je njegov inhibitor. Iz tog razloga fluvastatin povisuje koncentraciju lijekova koji se metaboliziraju ovim putem. To je posebno važno kod istovremene primjene lijekova s uskom terapijskom širinom kao što su varfarin i fenitoin, ali i drugih lijekova koji se metaboliziraju preko navedenog enzima, kao što su diklofenak, losartan, glibenklamid.

2. Hidrofilni statini

čiji metabolizam preko citokroma P450 nije značajan i koji se najvećim dijelom izlučuju nepromijenjeni putem bubrega (najmanja mogućnost farmakokinetičkih interakcija):

  • pravastatin

Posebnu pozornost treba obratiti na istovremenu upotrebu gemfibrozila i statina u liječenju pacijenata koji imaju povišene vrijednosti kolesterola i triglicerida. Gemfibrozil ometa glukuronidaciju statina i time smanjuje njihovo izlučivanje bubregom. U ovu interakciju stupaju svi statini osim fluvastatina (ali potreban oprez budući je riječ o učinku razreda). Budući fenofibrat ne stupa u ovu interakciju, kod istovremene uporabe statina preporuča se njegova uporaba.

Cerivastatin je povučen iz upotrebe nakon što se pokazalo da je njegova miotoksičnost veća nego u ostalih statina (hospitalizacija i smrt zbog rabdomiolize).

Potrebno je naglasiti da su statini kontraindicirani u bolestima jetre, u trudnoći i dojenju.

Na vrh stranicePovratak