Novosti i edukacije

Normirani izrazi dostupni isključivo putem baze EDQM-a

30.01.2015.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) započinje koristiti bazu Normiranih izraza (eng. Standard Terms) isključivo izravno putem baze Europskog ravnateljstva za kakvoću lijekova i zdravstvenu skrb (EDQM & Healthcare). Naime, početkom 2015. godine EDQM odlučio je bazu Normiranih izraza učiniti javno dostupnom korisnicima bez naknade, o čemu je HALMED izvijestio putem svojih internetskih stranica dana 12. siječnja 2015. godine.

Popis Normiranih izraza izradilo je Europsko farmakopejsko povjerenstvo, na zahtjev Europske komisije, za korištenje pri predaji zahtjeva za davanje odobrenja, pri izradi sažetka opisa svojstava lijeka, upute o lijeku, označivanja te elektroničkoj komunikaciji. Normirani izrazi objavljeni su na 33 svjetska jezika te su od 2008. godine dostupni isključivo kao internetska baza podataka. Normirani izrazi pokrivaju farmaceutske oblike, putove i načine primjene te spremnike, zatvarače i sustave za primjenu za lijekove za uporabu na ljudima te na životinjama. Baza također sadrži i kombinacije izraza, u slučajevima u kojima su dvije ili više sastavnica zajedno pakirane, ili u kojima su farmaceutski oblik i spremnik opisani jednim izrazom. U bazi se također nalaze i izrazi prilagođeni pacijentu, koji su zapravo skraćeni izrazi koji se mogu koristiti pri označivanju lijeka, ako je prostor na spremniku ograničen.

Besplatnoj EDQM-ovoj bazi Normiranih izraza moguće je pristupiti putem ove poveznice.

Korištenjem EDQM-ove baze Normiranih izraza korisnici će izravno imati uvid u izraze koji ih zanimaju te će moći pravovremeno doći do prijevoda novih izraza na hrvatski jezik. Na ovaj način izbjegava se stvaranje duplih baza te se korisnici uključuju u izravno korištenje međunarodnih baza koje su njima i namijenjene.

Povratak