Novosti i edukacije

Novosti sa sjednice CMDh-a iz siječnja 2018. godine

16.02.2018.

Ishod arbitražnog postupka prema članku 171i Direktive 2001/83/EZ za otopine za infuziju koje sadrže hidroksietil škrob

Nakon razmatranja izvješća o ocjeni i preporuka Povjerenstva za ocjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC), Koordinacijska grupa za postupak međusobnog priznavanja i decentralizirani postupak za humane lijekove (engl. Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures - Human, CMDh) je većinom glasova usvojila zaključak da je odobrenja za stavljanje u promet otopina za infuziju koje sadrže hidroksietil škrob (HES) potrebno obustaviti od izvršenja. CMDh se složio sa zaključkom PRAC-a da je predmetna odobrenja potrebno obustaviti od izvršenja, budući da su rezultati dvaju ispitivanja potrošnje lijeka (engl. drug utilisation study) ukazala na to da se otopine za infuziju koje sadrže HES i dalje primjenjuju kod bolesnika u kritičnom stanju te bolesnika sa sepsom i oštećenjem bubrega, unatoč ograničenjima primjene uvedenim 2013. godine s ciljem smanjenja rizika od oštećenja bubrega i fatalnih ishoda. PRAC je također razmatrao mogućnosti uvođenja dodatnih mjera minimalizacija rizika kako bi se zaštitili pacijenti koji su izloženi riziku, ali je zaključio kako bi takve mjere bile neučinkovite ili nedostatne. U prometu su dostupne zamjenske terapijske opcije.
Više informacija o ovom arbitražnom postupku dostupno je na internetskim stranicama HALMED-a, odnosno ovdje.

Stajališta CMDh-a o PSUSA postupcima za lijekove odobrene isključivo nacionalnim postupkom

Nakon razmatranja periodičkih izvješća o neškodljivosti lijeka (PSUR), na temelju preporuka i izvješća o ocjeni PRAC-a, CMDh je konsenzusom usvojio preporuke za izmjene u odobrenjima za stavljanje u promet lijekova koji sadrže sljedeće djelatne tvari:

 • alteplaza
 • azitromicin (formulacije za sustavnu primjenu)
 • bizmutov subcitratkalij/metronidazol/tetraciklin
 • kandesartan, kandesartan/hidroklorotiazid
 • folatna kiselina
 • irinotekan (osim liposomalnih formulacija)
 • metilsalicilat/levomentol
 • metilsalicilat/levomentol/DL-kamfor
 • mifepriston/mizoprostol
 • mizoprostol (ginekološka indikacija - okončanje trudnoće)
 • tramadol.

Dodatne informacije u vezi navedenih PSUSA postupaka, uključujući informacije o implementaciji, bit će objavljene na internetskim stranicama EMA-e, odnosno ovdje.

Lijekovi koji sadrže tramadol

U okviru PSUSA postupka za tramadol, PRAC je preporučio provođenje nastavnog postupka (PSUFU, od engl. PSUSA follow-up) kako bi se razmotrili slučajevi anorgazmije. Po završetku PSUSA postupka, a u sklopu PSUFU postupka, od svih nositelja odobrenja za djelatnu tvar tramadol traži se dostavljanje, unutar 3 mjeseca od usvajanja CMDh stajališta o predmetnom postupku (usvojenom putem pisane procedure 26. siječnja 2018.), detaljne kumulativne ocjene svih slučajeva anorgazmije koji se dovode u vezu s uzimanjem tramadola, a koja treba obuhvatiti ocjenu svih raspoloživih podataka iz relevantnih izvora podataka, uključujući narative slučajeva, objavljenu literaturu i sve podatke iz kliničkih ispitivanja. Revizija treba kritički ocijeniti dostupne podatke i pružiti informacije o mogućim mehanizmima nastanka nuspojave. Ovisno o ishodu ocjene, potrebno je predložiti odgovarajuće izmjene informacija o lijeku i mjere minimizacije rizika. Vodeća zemlja za ovaj postupak bit će Ujedinjeno Kraljevstvo. Broj postupka za predmetnu PSUFU-a proceduru će biti UK/H/PSUFU/0003002/201705. Više informacija o PSUFU postupku može se pronaći u smjernici objavljenoj na internetskim stranicama HMA, u dijelu Pharmacovigilance, PSUR.

Interakcija azitromicina (za sistemsku primjenu) i kolhicina

U okviru PSUSA postupka za azitromicin (za sistemsku primjenu), PRAC je ocijenio da upozorenje o mogućem povišenju razine kolhicina u serumu u slučaju istovremene primjene kolhicina i azitromicina treba također uvrstiti u informacije o lijekovima koji sadrže kolhicin.

Lijekovi koji sadrže fiksne kombinacije folatne kiseline

U okviru PSUSA postupka za folatnu kiselinu, PRAC je napomenuo da postoje lijekovi koji sadrže folatnu kiselinu u fiksnoj kombinaciji s drugim vitaminima i/ili mineralima. PRAC je ocijenio da bi rizik anafilaktičke reakcije bio relevantan za uključivanje u informacije i o ovim lijekovima, budući da se anafilaktička reakcija može razviti kod bilo kojeg lijeka koji sadrži folatnu kiselinu. Zbog toga je potrebno uvrstiti ovu nuspojavu u informacije o lijekovima koji sadrže fiksne kombinacije folatne kiseline, a koji prethodno nisu sadržavale predmetnu nuspojavu.

Lijekovi koji sadrže mentol i levomentol (kombinacije i monokomponentni lijekovi)

U okviru PSUSA postupka za metilsalicilat/levomentol i metilsalicilat/levomentol/DL-kamfor, PRAC je zaključio da s farmakološkog i sigurnosnog stajališta nema razlike između mentola i levomentola. Zbog toga je potrebno, uzimajući u obzir preporuku iz ovog postupka o uvrštavanju informacije o opeklinama na mjestu aplikacije, predmetnu informaciju uključiti u informacije o lijeku za lijekove koje sadrže mentol (i njegove izomere) u kombinaciji ili kao monokomponentu.

Lijekovi koji sadrže mizoprostol (kombinacije i monokomponentni lijekovi)

U okviru PSUSA postupka za mifepriston/mizoprostol, PRAC je zaključio da je rizik od rupture maternice relevantan za lijekove koji sadrže mizoprostol kao monokomponentu, budući su indikacije, doziranje i primjena slični onoj kod lijekova sa fiksnim kombinacijama.
Slično tomu, u okviru PSUSA postupka za mizoprostol (ginekološka indikacija - prekid trudnoće), PRAC je zaključio da rizik od teratogenosti i predložene izmjene vezane uz ovaj rizik treba uvrstiti i u lijekove koje sadrže fiksne kombinacije mifepristona/mizoprostola, budući da su indikacije, doziranje i primjena slični kao kod lijekova koje ove djelatne tvari sadrže kao monokomponentu.

Lijekovi koji sadrže risperidon

PRAC je uočio da informacije iz prethodno završenih procedura DE/H/1919/001-002/II/014, DE/H/3985/II/006/G, DE/H/1917/001-006/II/057 i DE/H/1918/001-006/II/053, koje su se odnosile na rizik od pojave ekstrapiramidnih simptoma prilikom titriranja doze u pacijenata koji su primali psihostimulanse (npr. metilfenidat) i risperidon, nisu prikladno uključene u informacije o predmetnim lijekovima. U skladu s člankom 23. Direktive 2001/83/EC, nositelje odobrenja se podsjeća da su obavezni zanoviti informacije o lijeku s najnovijim znanstvenim spoznajama, uključujući zaključke postupaka ocjena i preporuke koje su javno dostupne putem Europskog medicinskog portala utemeljenog po članku 26. i/ili putem mrežnih stranica CMDh.

Lijekovi koji sadrže fiksne kombinacije amlodipina

U priopćenju o sjednici CMDh-a održanoj u listopadu 2017. godine, nakon usvajanja stava CMDh-a za PSUSA postupak za djelatnu tvar amlodipin, CMDh je objavio zahtjev prema nositeljima odobrenja lijekova s fiksnim kombinacijama amlodipin o uključivanju sljedećih rizika, koji su identificirani u PSUSA proceduri, a primjenjivi su za kombinirane lijekove:

 • rizik od izlučivanja amlodipina u majčino mlijeko
 • rizik od interakcije amlodipina i rifampicina.

Tijekom PSUSA postupka zanovljen je i dio 4.8 sažetka opisa svojstava lijeka uključivanjem nuspojave toksične epidermalne nekrolize (TEN) sa nepoznatom učestalošću. CMDh želi ovim putem ispraviti svoje prijašnje priopćenje i traži od nositelja odobrenja za lijekove s fiksnim kombinacijama da također uvrste navedenu nuspojavu toksične epidermalne nekrolize. Nositelji na koje se odnosi ova obveza dužni su podnijeti zahtjev za izmjenu unutar 105 kalendarskih dana od objave ove obavijesti (do 16. svibnja 2018.).

Istupanje Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije

Dokument naziva "Practical guidance for procedures related to Brexit for medicinal products for human and veterinary use within the framework of the centralised procedure” objavljen je na internetskim stranicama Europske agencije za lijekove (EMA). Iako se navedeni dokument odnosi na pitanja lijekova odobrenih centraliziranim putem, pitanja 1.-3. su također primjenjiva i na lijekove odobrene nacionalnim putem, te će stoga CMDh na svojim stranicama, u dijelu "Brexit", objaviti poveznicu na navedeni dokument objavljen na EMA-inim stranicama.

Ažurirana smjernica o podacima koji se traže u sklopu novih zahtjeva za davanje odobrenja u MRP/DCP postupcima

Nakon ažuriranja povezane smjernice za zahtjeve za odobrenje izmjena i obnova u prosincu 2017. godine, CMDh je također usvojio i smjernicu pod nazivom "Data requested for New Applications in the MRP/DCP which are not stated in the current EU legislation and/or in Volume 2B, Presentation and format of the dossier Common Technical Document (CTD) and/or in the EEA approved Guidelines/Recommendation papers". Informacija o zahtjevima za potpisanim kopijama eAF i pokrovnog pisma izbrisana je iz dokumenta, budući da je informacija već dostupna u dokumentu pod nazivom "Requirements on submissions (number and format) for New Marketing Authorisation Applications within MRP and National Procedures", koji je dostupan na stranicama CMDh-a, u dijelu "Procedural Guidance, eSubmissions". Daljnji nacionalni zahtjevi su izbrisani gdje je primjenjivo. Ažurirani pregled bit će objavljen na stranicama CMDh-a, u dijelu "Procedural Guidance, Application for MA".

Predložak pokrovnog pisma i preporuke država članica vezane uz pokrovna pisma za nove zahtjeve predane u sklopu MRP/DCP postupaka

Nakon stupanja na snagu obavezne uporabe elektroničkih obrazaca prijave (eCTD - elektronički zajednički tehnički dokument, od engl. electronic common technical document) za podnošenje zahtjeva za sve europske regulatorne postupke u siječnju 2018. godine, CMDh je usvojio ažurirani predložak pokrovnog pisma i povezanih preporuka država članica za nove zahtjeve predane u sklopu MRP/DCP postupaka. Navođenje NeeS-a i drugih elektroničkih formata je izbrisano iz dokumenta.

Ažurirani predložak pokrovnog pisma bit će objavljen na stranicama CMDh-a, u dijelu "Templates, Applications for MA".

Ažurirana smjernica bit će objavljena na stranicama CMDh-a, u dijelu "Procedural Guidance, Application for MA".

Ishodi neformalnih work-sharing PSUR postupaka

CMDh je usvojio zaključke ocjene PSUR-a za sljedeće djelatne tvari/kombinacije djelatnih tvari:

 • ezetimib/simvastatin
 • irinotekan.

Navedene ocjene PSUR-a mogu zahtijevati izmjene u informacijama o lijeku ili uvođenje drugih mjera minimizacije rizika.

Javni sažetak bit će objavljen na internetskim stranicama CMDh-a, u dijelu "Pharmacovigilance/PSUR/Outcome of informal PSUR worksharing procedures".
Nositelji odobrenja za lijekove koji sadrže spomenute djelatne tvari trebaju implementirati ishod ocjena odgovarajućom izmjenom ili drugim postupkom (u skladu s napucima) u roku od 90 dana od njihova objavljivanja.

Više o sjednici CMDh-a održanoj u siječnju 2018. godine možete pročitati na internetskim stranicama CMDh/HMA-a, odnosno ovdje.

Na vrh stranicePovratak