Novosti i edukacije

Obavijest o cijenama usluga HALMED-a za veterinarsko-medicinske proizvode

03.10.2019.

Ministar poljoprivrede je dopisom klase 322-05/19-01/13, ur. broja 525-13/0785-19-2 odredio visinu cijena usluga vezanih uz veterinarsko-medicinske proizvode koje sukladno odredbama Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima provodi Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED).

Predmetne cijene usluga odnose se na postupke izdavanja, uskraćivanja, izmjene i ukidanja odobrenja za promet VMP-a na veliko te nadzora prometa VMP-a na veliko, kao i postupke izdavanja, uskraćivanja, izmjene i ukidanja odobrenja za proizvodnju VMP-a, nadzora proizvodnje VMP-a te izdavanja potvrde o udovoljavanju načelima dobre proizvođačke prakse VMP-a.

Cijene usluga vezanih uz VMP navedene su u Cjeniku usluga HALMED-a, u dijelu 12. Veterinarsko-medicinski proizvodi (VMP). Za plaćanje usluga iz navedene skupine podnositelji zahtjeva obvezni su koristiti aplikaciju Web ponude, koja je dostupna ovdje. Putem navedene aplikacije, podnositelji zahtjeva samostalno kreiraju ponude za postupke koje pokreću, a temeljem kojih obavljaju plaćanja.

Povratak