Lijekovi

Nova baza Normiranih izraza dostupna bez naknade

12.01.2015.

Nova verzija baze Normiranih izraza od sada je dostupna bez naknade na stranicama Europskog ravnateljstva za kakvoću lijekova i zdravstvenu skrb (EDQM & Healthcare). Baza je revidirana i preuređena tako da omogućuje lakše pretraživanje, pregledavanje i uređivanje pojmova. Sadrži izraze i definicije koji opisuju farmaceutske oblike, putove i načine primjene, spremnike, zatvarače i sustave za primjenu te sadrži složene izraze. Također sadrži izraze prilagođene pacijentu koji su u suštini skraćeni normirani izrazi i koji se mogu koristiti pri označivanju lijeka, ako je prostor na spremniku ograničen te ako je to opravdano i odobreno od nadležnog tijela.

Popis Normiranih izraza izradilo je Europsko farmakopejsko povjerenstvo, a na zahtjev Europske komisije za korištenje pri predaji zahtjeva za davanje odobrenja, pri izradi sažetka opisa svojstava lijeka, upute o lijeku, označivanja te elektroničkoj komunikaciji. Normirani izrazi su objavljeni na 32 svjetska jezika te su od 2008. godine dostupni isključivo kao internetska baza podataka.

U svrhu besplatnog pristupa bazi Normiranih izraza potrebno je registrirati se na internetskim stranicama EDQM-a ili ovdje.

Povratak