O HALMED-u

Upravne pristojbe

Podnositelj zahtjeva od 1. veljače 2017. godine uplaćuje upravnu pristojbu sukladno Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, br. 8/17, 37/17, 129/17, 18/19 i 97/19). Tarife za postupke koje vodi HALMED određene su u tarifnom broju 47., uz koji se primjenjuju i tarifni broj 1., tarifni broj 2. st. 2. i tarifni broj 4.

Napominjemo da se upravna pristojba navedena u tarifnom broju 47. (175 kuna) odnosi samo na zahtjeve te se upravna pristojba naplaćuje i na rješenja koja donosi HALMED (tarifni broj. 2. st. 2. - 50 kuna). Stoga u postupcima koji rezultiraju rješenjem HALMED-a upravna pristojba iznosi 225 kuna.

Upravna pristojba uplaćuje se na žiro račun Državne riznice u Hrvatskoj narodnoj banci.

Podaci za plaćanje su:
IBAN CODE: HR12 1001 0051 8630 00160
Model 64, poziv na broj 5002-47107-OIB za pravne osobe koje podnose zahtjev.

Dokaz o uplati potrebno je priložiti uz zahtjev i dokumentaciju koja se predaje Agenciji za lijekove i medicinske proizvode.