Novosti i edukacije

Radionica o ulozi ljekarnika u praćenju nuspojava lijekova i farmakovigilancijskom sustavu u Republici Hrvatskoj

Četvrtak, 17. travnja 2008.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode organizira radionice iz područja farmakovigilancije za ljekarnike.
U ovim radionicama ljekarnici će se educirati o načinu prijavljivanja nuspojava lijekova i medicinskih proizvoda, o ustroju sustava farmakovigilancije u Hrvatskoj i u svijetu, te će se prikazati najnovija saznanja o nuspojavama lijekova i medicinskih proizvoda uz praktičnu vježbu prijavljivanja nuspojava (spontane prijave i klinička ispitivanja).

Raspored održavanja Radionice o ulozi ljekarnika u praćenju nuspojava lijekova i farmakovigilancijskom sustavu u Republici Hrvatskoj u 2008. godini je sljedeći:

1. U ZAGREBU:

Veljača: 28.2.
Ožujak: 20.3.
Travanj: 17.4., svibanj 08.05.

Radionica se održava u prostorijama Agencije za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske, Ksaverska cesta 4, 10 000 Zagreb, s početkom u 15 sati (trajanje oko 4 sata). Broj polaznika po grupama ograničen je na 20.
Kotizacija za radionicu iznosi 500 kn + PDV, a uključuje pisani materijal, stanku za kavu, diplomu o sudjelovanju.

Uplata kotizacije
Kotizacija se uplaćuje po prijavi virmanski na žiro račun Agencije za lijekove i medicinske proizvode (ALMP) broj: 2340009-1110133093, u pozivu na broj odobrenja upisati porezni broj tvrtke ili JMBG, u rubriku opisa plaćanja “Radionica farmakovigilancija” – ime i prezime sudionika.
Kopiju uplate treba poslati u ALMP najkasnije 2 dana prije održavanja radionice. Ukoliko
plaćate unutar dva dana prije održavanja radionice obvezno je predočiti original uplatnice prilikom dolaska na radionicu.

Otkazni rok
U slučaju nemogućnosti dolaska prijavljeni sudionik treba obavijestiti Agenciju za lijekove i medicinske proizvode (A. Rajh), najkasnije 2 dana prije održavanja radionice.

Za prijavu molimo kontaktirati:
Gosp. Armana Rajha
tel: (01) 4693 830; fax: (01) 46 73 275;
e-mail: armano.rajh@almp.hr

U 2008. godini radionice će se organizirati i u drugim gradovima Republike Hrvatske.

Hrvatska ljekarniča komora (HLK) boduje polaznike Radionice s 3 boda.

Povratak