Lijekovi

Dabigatraneteksilat Genericon 75 mg tvrde kapsule

Naziv lijeka Dabigatraneteksilat Genericon 75 mg tvrde kapsule
Broj odobrenja HR-H-689105076
Djelatna tvar dabigatraneteksilatmesilat
Sastav jedna tvrda kapsula sadrži 75 mg dabigatraneteksilata (u obliku mesilata)
Farmaceutski oblik Kapsula, tvrda
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 60 kapsula u bočici, u kutiji  [HR-H-689105076-01]
10 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-689105076-02]
30 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-689105076-03]
60 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-689105076-04]
Proizvođač Towa Pharmaceutical Europe S.L., Barcelona, Španjolska
Pharmadox Healthcare Limited, Paola PLA, Malta
Nositelj odobrenja Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H., Hafnerstraße 211, Graz, Austrija
Datum rješenja 23.11.2022.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/22-02/115
Urbroj 381-12-01/171-22-05
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK B01AE07
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Vodič za propisivače lijeka pVTE, verzija 6
Vodič za propisivače lijeka pSPAF, DVT, PE, verzija 6
Vodič za propisivače lijeka pVTE pedijatrijska populacija, verzija 2
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Kartica s upozorenjima za bolesnika

Napomena

Za predmetni lijek Agencija za lijekove i medicinske proizvode je dana 06. svibnja 2022. godine donijela Rješenje o davanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet koje je sukladno članku 46. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14. i 100/18) dano pod sljedećim uvjetima:

 a) Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H., Hafnerstrasse 211, 8054 Graz, Austrija obvezan je poduzeti dodatne mjere minimizacije rizika koje su neophodne za sigurnu i djelotvornu primjenu lijeka na način da je za lijek Dabigatraneteksilat Genericon 75 mg tvrde kapsule (dabigatraneteksilatmesilat) dužan osigurati edukativni paket za svaku terapijsku indikaciju, ciljajući na sve liječnike za koje se očekuje da će propisivati/primjenjivati Dabigatraneteksilat Genericon. Ovaj edukativni paket je namijenjen podizanju svijesti o potencijalnom riziku od krvarenja tijekom liječenja lijekom Dabigatraneteksilat Genericon te kako zbrinuti spomenute rizike.

 b) Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet obvezan je usuglasiti sadržaj i format edukacijskih materijala, uključujući komunikacijski plan i način distribucije, kao i sve druge aspekte ovih edukacijskih materijala s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode ukinut će odobrenje za stavljanje u promet predmetnog lijeka ako nositelj odobrenja ne ispunjava obaveze utvrđene uvjetima navedenim u Rješenju.

Povratak