Lijekovi

Mikofenolatna kiselina Accord 180 mg želučanootporne tablete

Naziv lijeka Mikofenolatna kiselina Accord 180 mg želučanootporne tablete
Raniji naziv Mikofenolatna kiselina PharmaS 180 mg želučanootporne tablete
Broj odobrenja HR-H-499939322
Djelatna tvar mikofenolatnatrij
Sastav jedna želučanootporna tableta sadrži 180 mg mikofenolatne kiseline u obliku mikofenolatnatrija
Farmaceutski oblik želučanootporna tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 20 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-499939322-01]
50 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-499939322-02]
100 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-499939322-03]
120 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-499939322-04]
250 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-499939322-05]
Proizvođač PharmaS d.o.o., Zagreb, Hrvatska
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o., Pabianice, Poljska
Nositelj odobrenja Accord Healthcare Polska Sp. z o.o., Ul. Tasmowa 7, Mazowieckie, Varšava, Poljska
Datum rješenja 12.11.2021.
Rok rješenja 23.03.2026.
Klasa UP/I-530-09/19-01/117
Urbroj 381-12-01/70-21-24
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L04AA06
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Sažetak plana upravljanja rizikom preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
Upitnik za zdravstvene radnike, verzija 1
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Vodič za bolesnike, verzija 2
Upitnik za bolesnike, verzija 1

Napomena

 Za predmetni lijek Agencija za lijekove i medicinske proizvode je dana 23. ožujka 2021. donijela Rješenje o davanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet koje je sukladno članku 46. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14. i 100/18) dano pod sljedećim uvjetima:

a) Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet PharmaS d.o.o., Radnička cesta 47, 10000 Zagreb, obvezan je poduzeti dodatne mjere minimizacije rizika koje su neophodne za sigurnu i djelotvornu primjenu lijeka kako bi se uputilo na rizik od teratogenosti na način da je za lijek Mikofenolatna kiselina PharmaS 180 mg želučanootporne tablete (acidum mycophenolicum) dužan osigurati edukacijski paket koji čine Vodič za zdravstvene radnike i Vodič za bolesnike.

b) Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet obvezan je prije stavljanja lijeka u promet usuglasiti sadržaj i format Vodiča za zdravstvene radnike i Vodiča za bolesnike, uključujući i komunikacijski plan s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode ukinut će odobrenje za stavljanje u promet predmetnog lijeka ako nositelj odobrenja ne ispunjava obaveze utvrđene uvjetima navedenim u Rješenju. 

Povratak