Lijekovi

Teriflunomid Pharmascience 14 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Teriflunomid Pharmascience 14 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-514763949
Djelatna tvar teriflunomid
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 14 mg teriflunomida
Farmaceutski oblik Filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 14 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-514763949-01]
28 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-514763949-02]
14 tableta u blisteru u kartonskom ovitku, u kutiji  [HR-H-514763949-03]
28 tableta u blisteru u kartonskom ovitku, u kutiji  [HR-H-514763949-04]
84 tablete (3 kartonska ovitka s 28 tableta u blisteru), u kutiji  [HR-H-514763949-05]
98 tableta (7 kartonskih ovitaka s 14 tableta u blisteru), u kutiji  [HR-H-514763949-06]
10 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-514763949-07]
Proizvođač Pharmascience International Limited, Nicosia, Cipar
GE Pharmaceuticals Ltd., Botevgrad, Bugarska
Nositelj odobrenja Pharmascience International Limited, Lampousas, 1, Nicosia, Cipar
Datum rješenja 13.01.2023.
Rok rješenja 13.01.2028.
Klasa UP/I-530-09/21-01/269
Urbroj 381-12-01/70-23-10
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L04AA31
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Sažetak plana upravljanja rizikom preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 4
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Kartica za bolesnika, verzija 4

Napomena

Za predmetni lijek Agencija za lijekove i medicinske proizvode je dana 13. siječnja 2023. godine donijela Rješenje o davanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet koje je sukladno članku 46. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14. i 100/18) dano pod sljedećim uvjetima:

a) Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet Pharmascience International Limited, Lampousas 1, 1095 Nikozija, Cipar, obvezan je poduzeti dodatne mjere minimizacije rizika koje su neophodne za sigurnu i djelotvornu primjenu lijeka na način da je za lijek Teriflunomid Pharmascience 14 mg filmom obložene tablete dužan osigurati paket informacija za zdravstvene radnike koji sadrži sljedeće: sažetak opisa svojstava lijeka, edukacijske materijale za zdravstvene radnike i edukacijsku karticu za bolesnike.

 b) Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet obvezan je usuglasiti sadržaj i format edukacijskih materijala, uključujući komunikacijski plan i način distribucije, kao i sve druge aspekte ovih edukacijskih materijala s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode ukinut će odobrenje za stavljanje u promet predmetnog lijeka ako nositelj odobrenja ne ispunjava obaveze utvrđene uvjetima navedenim u Rješenju.

Povratak