Farmakovigilancija

Nastavna informacija o prijavama sumnji na nuspojave na Cjepivo protiv tetanusa, adsorbirano, Imunološki zavod, 1 doza u Bosni i Hercegovini

04.03.2015.

Imunološki zavod d.d., nositelj odobrenja za stavljanje u promet Cjepiva protiv tetanusa, adsorbiranog, Imunološki zavod, 1 doza, obavijestio je Agenciju za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) o rezultatima provedene provjere kakvoće serije 78/3 predmetnog cjepiva, s rokom valjanosti do kolovoza 2015. godine. Navedene rezultate Imunološki zavod je zaprimio od Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH u sklopu istrage provedene temeljem prijava sumnji na nuspojave na predmetno cjepivo koje su zaprimljene u Bosni i Hercegovini, o čemu je HALMED izvijestio dana 31. prosinca 2014. godine.

Provjerom je utvrđeno da ispitani uzorci Cjepiva protiv tetanusa odgovaraju prihvaćenim zahtjevima kakvoće u pogledu ispitanih parametara te stoga nema zapreka za primjenu preostalih pakiranja serije 78/3 predmetnog cjepiva.

Povratak