Farmakovigilancija

Uputa o načinu podnošenja dokumentacije vezane uz neintervencijska ispitivanja

Sukladno Zakonu o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14. i 100/18.), Pravilniku o farmakovigilanciji (Narodne novine, br. 83/13.) i Pravilniku o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi (Narodne novine, br. 25/15.) Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) nadležna je za odobravanje neintervencijskih ispitivanja.

Nositelj odobrenja može provoditi neintervencijsko ispitivanje na vlastiti zahtjev (sukladno člancima 11., 12. i 15. Zakona o lijekovima) ili temeljem obveza koje su definirali Europska agencija za lijekove (EMA) ili HALMED tijekom postupka davanja odobrenja za stavljanje lijeka u promet, odnosno nakon stavljanja lijeka u promet.

Dostavljanje potrebne dokumentacije

Podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti dokumentaciju elektroničkim putem (na e-adresu ispitivanja@halmed.hr ili Eudralink), uz naznaku ‘Podnošenje dokumentacije za neintervencijsko ispitivanje’.

Podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti sljedeće dokumente, ovisno o vrsti ispitivanja:

 • Ispitivanje sigurnosti primjene lijeka nakon davanja odobrenja za stavljanje lijeka u promet (engl. Post-authorisation safety study, u daljnjem tekstu: PASS) koje se provodi na zahtjev HALMED-a (kategorija 1 i 2), PASS kategorije 3 koji nije odobren od strane Povjerenstva za ocjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC) te neintervencijska ispitivanja lijeka na zahtjev nositelja odobrenja/sponzora:

  1) Zahtjev za odobravanje neintervencijskog ispitivanja na hrvatskom jeziku potpisan od strane odgovorne osobe podnositelja zahtjeva, koji sadrži: naziv i oznaku plana neintervencijskog ispitivanja, ime i adresu nositelja odobrenja, ime i adresu naručitelja ispitivanja, ime i adresu podnositelja zahtjeva, kontakt podatke (uključujući e-mail adresu) za komunikaciju vezano uz predmetno neintervencijsko ispitivanje te popis glavnih ispitivača i ustanova u kojima će se neintervencijsko ispitivanje provoditi.

  2) Ispunjeni obrazac za prijavu i ocjenu neintervencijskog ispitivanja (dva primjerka; potpisana i Word verzija), koji je dostupan na internetskim stranicama HALMED-a u dijelu Obrasci.

  3) Plan ispitivanja (oznaka, verzija i datum)

  4) Izvješće o ocjeni PRAC-a (ako je primjenjivo)

  5) Test lista ispitanika

  6) Odobreni sažetak opisa svojstava lijeka i uputa o lijeku na hrvatskom jeziku (ako je primjenjivo)

  7) Informirani pristanak za bolesnika na hrvatskom jeziku (verzija i datum)

  8) Izvornik informiranog pristanka za bolesnika na engleskom jeziku (verzija i datum) (ako je primjenjivo)

  9) Mišljenje Središnjeg etičkog povjerenstva (SEP) o neintervencijskom ispitivanju

  10) Financijski plan ispitivanja (na uvid)

  11) Pisano ovlaštenje naručitelja ispitivanja (ako naručitelj ispitivanja nije ujedno i podnositelj zahtjeva)

  12) Dokaz o izvršenoj uplati troškova postupka (ponudu za plaćanje potrebno je kreirati putem aplikacije Web ponude)


 • PASS kategorije 1, 2 i 3 odobren od strane Povjerenstva za ocjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC):

  1) Pisana suglasnost PRAC-a o provođenju neintervencijskog ispitivanja

  2) Plan neintervencijskog ispitivanja prihvaćen od strane PRAC-a (oznaka, verzija i datum)

  3) Test-lista ispitanika

  4) Informirani pristanak za bolesnika na hrvatskom jeziku (verzija i datum)

  5) Izvornik informiranog pristanka za bolesnika na engleskom jeziku (verzija i datum) (ako je primjenjivo)

  6) Popis glavnih ispitivača i ustanova u kojima će se neintervencijsko ispitivanje provoditi

  7) Podatak o planiranom početku i završetku neintervencijskog ispitivanja

 • Izmjene/dopune neintervencijskog ispitivanja:

  1) Zahtjev za odobrenje izmjene na hrvatskom jeziku potpisan od strane odgovorne osobe podnositelja zahtjeva, koji sadrži: naziv i oznaku plana neintervencijskog ispitivanja, ime i adresu nositelja odobrenja, ime i adresu naručitelja ispitivanja, ime i adresu podnositelja zahtjeva, kontakt podatke (uključujući e-mail adresu) za komunikaciju vezano uz predmetno neintervencijsko ispitivanje te podatak o vrsti i području izmjene.

  2) Mišljenje Središnjeg etičkog povjerenstva (SEP)

  3) Sva dokumentacija na koju predmetne izmjene utječu, primjerice plan ispitivanja, informirani pristanak, test lista ispitanika, izvješće o ocjeni PRAC-a (ako je primjenjivo) i dr.

  4) Dokaz o izvršenoj uplati troškova postupka* (osim za PASS kategorije 1, 2 i 3 odobrene od strane PRAC-a)


  * Uplatu je potrebno provesti ovisno o vrsti izmjene:

  - Manje izmjene obuhvaćaju administrativne izmjene, promjene podnositelja zahtjeva/naručitelja ispitivanja, dodavanje ispitivačkih centara, promjene glavnih ispitivača te sve ostale izmjene prethodno odobrene dokumentacije koje ne utječu na sigurnost i zdravlje pacijenata ili na rezultate ispitivanja i njihovu interpretaciju

  - Veće izmjene odnose se na promjene plana ispitivanja koje mogu utjecati na sigurnost i zdravlje pacijenata ili na rezultate ispitivanja i njihovu interpretaciju, primjerice promjene primarnih ili sekundarnih ciljeva ispitivanja, broja ispitanika, dizajna studije, izvora podataka, metoda prikupljanja ili analize podataka i dr.

Primjerak urudžbiranog zahtjeva HALMED prosljeđuje natrag podnositelju kao dokaz da je zahtjev zaprimljen.

Ocjena i odobravanje neintervencijskog ispitivanja

HALMED provodi ocjenu urednosti zahtjeva u roku od pet dana od dana primitka zahtjeva. Ako se utvrdi da dostavljena dokumentacija nije potpuna, podnositelja zahtjeva se putem elektroničke pošte obavještava o potrebi dopune dokumentacije; u protivnom se smatra da je zaprimljeni zahtjev uredan.

Tijekom ocjene, HALMED može zatražiti od podnositelja zahtjeva dodatne podatke o ispitivanju. Lista pitanja šalje se podnositelju zahtjeva putem elektroničke pošte, a rok za dostavu dopunjenih podataka je 30 dana (15 dana u slučaju manjih izmjena/dopuna). Rok za davanje/uskraćivanje odobrenja ne teče od datuma zaprimanja zahtjeva za dopunom od strane podnositelja do dana dostave traženih dodatnih podataka HALMED-u. Nakon ocjene dostavljene dokumentacije može se zatražiti dodatna dopuna. U slučaju da nije potrebna dodatna dopuna, podnositelja zahtjeva obavještava se o rezultatima ocjene, odnosno izdaje se Rješenje o davanju/uskraćivanju odobrenja neintervencijskog ispitivanja.

U svrhu odobrenja izmjena/dopuna ranije odobrenog neintervencijskog ispitivanja, HALMED izdaje Obavijest o odobrenju izmjene i dodatka ranije odobrenog neintervencijskog ispitivanja.

Neintervencijska ispitivanja PASS kategorije 1, 2 i 3 koja se provode u više država članica ili na zahtjev EMA-e, u nadležnosti su PRAC-a. Takvo ispitivanje može započeti u Republici Hrvatskoj na temelju pisane suglasnosti PRAC-a, nakon što nositelj odobrenja prihvaćeni plan ispitivanja dostavi HALMED-u u skladu s člankom 163. stavkom 4. Zakona o lijekovima. U roku od 30 dana od dana zaprimanja plana ispitivanja, HALMED izdaje Obavijest o prihvaćanju podnositelju zahtjeva.

Neintervencijska ispitivanja PASS kategorije 1 ili 2 koja se provode samo u Republici Hrvatskoj na zahtjev HALMED-a, ocjenjuju se i odobravaju u skladu s člankom 163. stavkom 2. i 3. Zakona o lijekovima.

Dostavljanje interim izvješća

HALMED može zatražiti od podnositelja zahtjeva izvješće o tijeku neintervencijskog ispitivanja u bilo kojoj fazi provođenja (interim izvješće).

Ako su vremenska razdoblja za podnošenje izvještaja o tijeku ispitivanja unaprijed definirana, trebaju biti navedena i u planu ispitivanja.

Interim izvješće dostavlja se HALMED-u elektroničkim putem (na e-adresu ispitivanja@halmed.hr ili Eudralink), uz naznaku ‘Podnošenje interim izvješća za neintervencijsko ispitivanje’.

Navedeno izvješće mora sadržavati sve dostupne podatke koji se smatraju relevantnima za nastavak ispitivanja, a uključuju broj uključenih bolesnika, broj izloženih bolesnika, broj bolesnika kod kojih je zabilježen ishod, poteškoće na koje se naišlo prilikom provođenja neintervencijskog ispitivanja, devijacije od plana neintervencijskog ispitivanja te interim obradu rezultata neintervencijskog ispitivanja ako je provedena.

Dostavljanje završnog izvješća

Za svako neintervencijsko ispitivanje koje se provodi u Republici Hrvatskoj, podnositelj zahtjeva obvezan je dostaviti završno izvješće o neintervencijskom ispitivanju u roku od 12 mjeseci od završetka neintervencijskog ispitivanja.

Podnositelj zahtjeva može zatražiti, a HALMED odobriti, produženje roka ili izuzimanje od obveze za dostavu završnog izvješća. Završno izvješće je potrebno dostaviti i ako je neintervencijsko ispitivanje ranije prekinuto.

Završno izvješće se dostavlja HALMED-u elektroničkim putem (na e-adresu ispitivanja@halmed.hr ili Eudralink), uz naznaku ‘Podnošenje završnog izvješća za neintervencijsko ispitivanje’.

Objavljivanje rezultata završenog neintervencijskog ispitivanja

Ako je lijek odobren u Republici Hrvatskoj, podnositelj zahtjeva je obvezan predati završni rukopis članka u roku od dva tjedna od prvog prihvaćanja za objavljivanje kako bi HALMED bio unaprijed upoznat s interpretacijom rezultata koja će biti objavljena.

Završni rukopis članka dostavlja se HALMED-u elektroničkim putem (na e-adresu ispitivanja@halmed.hr ili Eudralink), uz naznaku ‘Podnošenje članka za neintervencijsko ispitivanje’.

Važna sigurnosna pitanja (engl. Emerging Safety Issue - ESI)

Nositelj odobrenja dužan je obavijestiti regulatorna tijela u državama u kojima je lijek odobren i EMA-u u slučaju bilo kakvih novih informacija koje mogu utjecati na omjer koristi i rizika primjene lijeka u skladu s GVP modulima VIII i IX. Takve je podatke HALMED-u potrebno dostaviti na e-adresu: pripravnost@halmed.hr.

Popis neintervencijskih ispitivanja

Popis neintervencijskih ispitivanja koja se trenutačno provode u Republici Hrvatskoj dostupan je ovdje.

Kontakt

Za sva dodatna pitanja ili informacije vezane uz neintervencijska ispitivanja, podnositelji zahtjeva mogu se obratiti HALMED-u putem e-adrese ispitivanja@halmed.hr.

Na vrh stranice