Farmakovigilancija

Postupanje sa signalima u farmakovigilanciji

Sigurnosni signal je informacija o novom ili poznatom štetnom događaju koji je potencijalno uzrokovan primjenom lijeka, a temeljem kojeg se pokreće dodatna istraga. Prisutnost sigurnosnog signala ne potvrđuje povezanost lijeka i prijavljenog štetnog događaja. Štetni događaj može biti simptom druge bolesti ili uzrokovan drugim lijekom koji bolesnik uzima. Stoga je ocjena sigurnosnih signala nužna kako bi se utvrdilo postoji li uzročno-posljedična povezanost između primijenjenog lijeka i prijavljenog štetnog događaja.

Signali se prikupljaju iz različitih izvora, uključujući spontano prijavljivanje sumnji na nuspojave, klinička ispitivanja i znanstvenu literaturu. Važan izvor signala je EudraVigilance, europska baza nuspojava lijekova. Ocjena sigurnosnih signala dio je rutinskih farmakovigilancijskih aktivnosti kroz koje se aktivno prati i upravlja omjerom koristi i rizika lijeka.

Europska agencija za lijekove (EMA) i nacionalna regulatorna tijela država članica EU kontinuirano prate podatke dostupne u bazi EudraVigilance kako bi se utvrdilo postoje li novi rizici, jesu li se postojeći rizici promijenili i imaju li ti rizici utjecaj na omjer koristi i rizika lijeka. Regulatorna tijela na nacionalnoj razini provode detekciju signala za one djelatne tvari koje imaju odobrenje za stavljanje u promet u pojedinoj državi članici. Dodatno je na europskoj razini određena lista djelatnih tvari s dodijeljenim vodećim zemljama članicama EU, zaduženima za praćenje podataka u bazi EudraVigilance, a s ciljem validacije i potvrđivanja signala. Navedena lista objavljena je na internetskim stranicama EMA-e, odnosno ovdje.

HALMED aktivno i kontinuirano prati, analizira, određuje prioritete za postupanje i ocjenjuje signale na obje opisane razine.

Države članice kroz sudjelovanje u radu Povjerenstva za ocjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC) EMA-e ocjenjuju sve potencijalne signale. Postupanje sa signalima (eng. signal management) obuhvaća analizu, raspoređivanje po važnosti te ocjenu signala, nakon čega PRAC donosi preporuke. Preporuke se mogu odnositi na bilo koji lijek odobren za stavljanje u promet u EU-u, uključujući lijekove odobrene nacionalnim i centraliziranim postupkom.

Ako se uzročno-posljedična povezanost potvrdi ili ocijeni vjerojatnom, PRAC može zatražiti dodatne informacije od nositelja odobrenja za stavljanje u promet lijekova na koje se signal odnosi. Preporuka PRAC-a u pravilu uključuje provođenje regulatornih radnji, poput uvođenja novih informacija u sažetak opisa svojstava lijeka (SmPC) i uputu o lijeku (PL). U slučaju kad je riječ o centralizirano odobrenom lijeku, preporuke PRAC-a se prosljeđuju na usvajanje Povjerenstvu za humane lijekove (CHMP). Za nacionalno odobrene lijekove preporuke PRAC-a se prosljeđuju Koordinacijskoj grupi za postupak međusobnog priznavanja i decentralizirani postupak za humane lijekove (CMDh).

Više informacija o postupanju sa signalom dostupne su pod sljedećim poveznicama:

Nositelji odobrenja trebaju redovito pratiti preporuke PRAC-a vezane uz sigurnosne signale te su za lijekove za koje imaju odobrenje za stavljanje u promet dužni poduzeti mjere u skladu s usvojenim preporukama.

EMA redovito nakon svake sjednice PRAC-a objavljuje preporuke na temelju ocjene sigurnosnih signala. Pregled preporuka, kao i popis svih sigurnosnih signala o kojima je PRAC raspravljao od rujna 2012. godine, dostupni su ovdje.

Preporuke PRAC-a na engleskom i hrvatskom jeziku dostupne su i na internetskim stranicama HALMED-a, odnosno ovdje.

Na vrh stranice