Lijekovi

Uputa za podnošenje zahtjeva za nadogradnju dokumentacije o lijeku

Uputa za podnošenje zahtjeva za nadogradnju dokumentacije o lijeku
(Verzija 2, 23. ožujka 2016.)

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) na svojim internetskim stranicama objavljuje Upute o sadržaju, obliku i načinu dostavljanja dokumentacije za nadogradnju dokumentacije o lijeku, sukladno članku 88. Pravilnika o davanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet (Narodne novine, br. 83/13., 28/20. i 32/21., u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Zahtjeve za nadogradnju podnesene prije objavljivanja Upute za podnošenje zahtjeva za nadogradnju dokumentacije o lijeku (Verzija 1, od 19. studenog 2012. godine) potrebno je dopuniti u skladu s ovom uputom, a datumom podnošenja zahtjeva za nadogradnju smatrat će se datum podnošenja prema ovoj uputi. Ranije dostavljenu dokumentaciju o lijeku nije potrebno ponovno dostavljati već se na nju treba pozvati.

Cjelokupnu dokumentaciju o lijeku za nadogradnju potrebno je dostaviti odjednom.

Nositelj odobrenja/podnositelj zahtjeva obvezan je za nadogradnju dokumentacije o lijeku dostaviti:

 • 1.1. Pisani zahtjev,
 • 1.2. Obrazac prijave za nadogradnju dokumentacije o lijeku,
 • 1.3. Dokumentaciju o lijeku za nadogradnju,
 • 1.4. Obrazloženje za pojedine vrste zahtjeva (Modul 1 točka 1.5.1 ili 1.5.2),
 • 1.5. Sažetak opisa svojstava lijeka, uputu o lijeku i označivanje lijeka, ako je primjenjivo,
 • 1.6. Dokaz o plaćenim troškovima postupka, prema cjeniku usluga HALMED-a,
 • 1.7. Dokaz o plaćenoj upravnoj pristojbi.

Sadržaj i upute za pripremu Modula 1 za nadogradnju dokumentacije o lijeku dostupni su ovdje: (.doc); (.pdf).

1.1. Pisani zahtjev za nadogradnju dokumentacije o lijeku

U pisanom zahtjevu za nadogradnju dokumentacije o lijeku potrebno je navesti:

 • podatke o lijeku: naziv lijeka, farmaceutski oblik i jačinu, vrstu/e i veličinu/e pakiranja, naziv djelatne/ih tvari (INN ili drugi uobičajeni naziv), nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet u RH, klasu važećeg odobrenja (ili zadnjeg izdanog u slučaju kada je rok važenja odobrenja istekao, a postupak obnove je u tijeku) ili broj odobrenja za stavljanje lijeka u promet (ako je dodijeljen),
 • vrstu zahtjeva: zahtjev za nadogradnju dokumentacije o lijeku,
 • zakonsku osnovu za nadogradnju dokumentacije o lijeku sukladno Zakonu o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14., 100/18.) (u daljnjem tekstu: Zakon),
 • sve priloge dostavljene uz zahtjev.

1.2. Obrazac prijave za nadogradnju dokumentacije o lijeku (.doc, .pdf)

Obrazac prijave za nadogradnju dokumentacije o lijeku potrebno je ispuniti:

 • zasebno za svako važeće Rješenje za koje se podnosi zahtjev za nadogradnju dokumentacije o lijeku (za više Rješenja moguće je ispuniti jedan obrazac za prijavu nadogradnje samo u slučaju da se u obnovi više veličina pakiranja odobri jednim Rješenjem o obnovi odobrenja, a istovremeno se podnosi zahtjev za nadogradnju),
 • potrebnim propisanim podacima.

Obrazac treba biti potpisan od strane nositelja odobrenja u Republici Hrvatskoj te ga je potrebno dostaviti na elektroničkom mediju (na CD-u).

1.3. Dokumentacija o lijeku za nadogradnju

Mogući su sljedeći slučajevi:

1.3.1. Uz zahtjev za nadogradnju ne prilaže se dodatna dokumentacija o lijeku kada se ranije dostavljena dokumentacija o lijeku smatra nadograđenom

Dokumentaciju o lijeku za nadogradnju čini sva ranije dostavljena dokumentacija u postupcima davanja/izmjene/obnove/prijenosa odobrenja, prije podnošenja zahtjeva za nadogradnju dokumentacije prema ovoj Uputi.

Ranije dostavljenu dokumentaciju o lijeku nije potrebno ponovno dostavljati što se odnosi i na dokumentaciju dostavljenu uz već podnesene zahtjeve za nadogradnju prije objavljivanja ove upute.

U ovom slučaju potrebno je priložiti:

 1. "Izjavu o usklađenosti dokumentacije o lijeku" (.doc, .pdf), ovjerenu potpisom odgovorne osobe nositelja odobrenja u Republici Hrvatskoj i pečatom,
 2. Tablicu 1. "Sadržaj dokumentacije o lijeku" (.doc, .pdf), koja je sastavni dio Izjave i definira sadržaj dokumentacije o lijeku na koju se izjava odnosi. U tablici je potrebno označiti TOČAN sadržaj, odnosno važeće dijelove dokumentacije o lijeku na koje se nositelj odobrenja poziva ili koje je dostavio uz zahtjev za nadogradnju dokumentacije o lijeku, a koja podupire zakonsku osnovu koja se traži za nadogradnju.
  Kod označivanja sadržaja/dijelova dostavljene dokumentacije o lijeku u tablici:
  - ranije dostavljenu dokumentaciju (ili dijelove dokumentacije) u STD-u obliku koju je zamijenila nova verzija dokumentacije u CTD obliku nije potrebno označiti, već označiti samo CTD oblik,
  - u slučaju da su pojedini dijelovi dokumentacije u STD obliku još važeći, jer su samo pojedini dijelovi zamijenjeni CTD oblikom, u tablici je za svaki važeći dio dokumentacije potrebno označiti je li u STD ili u CTD obliku.
  Popunjenu Tablicu 1. "Sadržaj dokumentacije o lijeku" potrebno je dostaviti na elektroničkom mediju (na CD-u).
 3. "Popis neriješenih zahtjeva podnesenih HALMED-u" u kojem je potrebno navesti:
  - postupke koji su u tijeku, odnosno zahtjeve koji su predani, a nisu riješeni do trenutka podnošenja zahtjeva za nadogradnju,
  - vrstu zahtjeva (izmjena i/ili obnova i/ili prijenos odobrenja) i datum podnošenja,
  - kratak opis izmjene i na koji dio dokumentacije o lijeku se izmjena odnosi (navesti u slučaju izmjene sažetka opisa svojstava lijeka i/ili upute o lijeku i/ili označivanja lijeka).

"Popis neriješenih zahtjeva podnesenih HALMED-u" potrebno je priložiti uz "Obrazac prijave za nadogradnju dokumentacije o lijeku" u dijelu 1.2. Modula 1.

1.3.2. Dokumentaciju o lijeku za nadogradnju čini ranije dostavljena dokumentacija i dodatna dokumentacija za nadogradnju dostavljena uz zahtjev prema ovoj Uputi

1.3.2.1. Ranije dostavljena dokumentacija o lijeku

Potrebno je dostaviti dokumente navedene pod točkom 1.3.1. ove Upute.

1.3.2.2. Dodatna dokumentacija o lijeku dostavljena uz zahtjev za nadogradnju:

a) koja se ne mora zasebno prijaviti kao izmjena i može biti uključena u zahtjev za nadogradnju:

 • neklinička i klinička dokumentacija koja je dostavljena za predloženu zakonsku osnovu za nadogradnju sukladno važećim propisima za lijekove u Republici Hrvatskoj te Direktivi 2001/83/EZ i smjernicama Europske komisije i Europske agencije za lijekove (EMA), npr.:
  • dostavljanje novih podataka/dokumentacije o lijeku za zakonsku osnovu članak 34. Zakona (provjerena medicinska uporaba) za koju literaturni podaci u vrijeme davanja prvog odobrenja nisu bili propisani u takvom opsegu i prema kriterijima kao u sada važećim propisima za lijekove u Hrvatskoj i Europskoj uniji ili
  • dostavljanje rezultata ispitivanja bioekvivalencije za zakonsku osnovu prema članku 29. Zakona (generički lijek) ili
  • dostavljanje rezultata kliničkih ispitivanja za zakonsku osnovu članak 32. Zakona (hibrid) ili za zakonsku osnovu iz članka 26. Zakona (cjelovita dokumentacija ili kombinacija dokumentacije o lijeku koju čine rezultati o provedenim kliničkim i/ili nekliničkim ispitivanjima i podaci iz znanstvene literature, sukladno članku 17. Pravilnika),
 • usklađivanje sažetka opisa svojstava lijeka sa sažetkom referentnog lijeka za lijek kojem se dokumentacija nadograđuje prema zakonskoj osnovi iz članka 29. Zakona (generički lijek), članka 32. Zakona (hibrid) ili članka 33. Zakona (biosličan lijek), ako implementacija ovog usklađivanja u nadogradnji ne odgađa obvezu nositelja odobrenja, propisanu člankom 50. stavkom 1. točkom c) Zakona, da bez odgode HALMED-u dostavi nove podatke koji mogu utjecati na procjenu odnosa koristi i rizika primjene lijeka, što uključuje pravovremenu prijavu izmjene C.I.2. prema smjernici o klasifikaciji izmjena,
 • usklađivanje sažetka opisa svojstava lijeka/upute o lijeku/označivanja s:
  • odlukama Europske komisije u arbitražnim postupcima u Europskoj uniji koji su završeni do 1. srpnja 2013. godine, dostupnima ovdje,
  • preporukama PRAC-a usvojenim prije 1. srpnja 2013. godine,
 • biljnom monografijom Povjerenstva za biljne lijekove EMA-e (eng. European Union herbal monographs/Committee on Herbal Medicinal Products) za lijekove koji sadrže djelatnu(e) tvar(i) biljnog porijekla,
 • izmjene u tekstu sažetka opisa svojstava lijeka i/ili upute o lijeku bez sadržajnih promjena, npr. prikladnija jezična ili stručna terminologija,
 • novije verzije ranije dostavljenih/odobrenih dijelova dokumentacije bez sadržajnih promjena (npr. interno usklađivanje šifri/oznaka dokumenata sa sustavom osiguranja kakvoće proizvođača),
 • usklađivanje terminologije/izraza s važećom Hrvatskom farmakopejom i normiranim izrazima objavljenim u bazi Europskog ravnateljstva za kakvoću lijekova i zdravstvenu skrb Vijeća Europe "EDQM Standard terms",
 • prevođenje upute o lijeku u oblik razumljiv korisniku (eng patient friendly) na temelju rezultata procjene razumljivosti upute o lijeku,
 • navođenje naziva lijeka Brailleovim pismom na pakiranju lijeka.

Izmjene/dopune podataka koje odgovaraju gore navedenima pod točkom 1.3.2.2.a) ove Upute potrebno je navesti u dijelu 6. Obrasca prijave za nadogradnju dokumentacije o lijeku (kratko opisati o kojim je izmjenama riječ i navesti dijelove dokumentacije o lijeku koje mijenjaju/dopunjavaju te koje su razlike u odnosu na zadnje odobrene podatke).

b) koja se mora zasebno prijaviti kao izmjena, ne može biti uključena u zahtjev za nadogradnju:

 • svaka izmjena u dokumentaciji o lijeku, osim navedenih pod točkom 1.3.2.2.a) ove Upute, mora se prijaviti HALMED-u u skladu sa Zakonom i Pravilnikom, a prema Uredbi Europske komisije (EZ) broj 1234/2008 (u daljnjem tekstu: Uredba za izmjene) te važećoj smjernici o klasifikaciji izmjena u Europskoj uniji.

Izmjene koje se prijavljuju istovremeno sa zahtjevom za nadogradnju sukladno ovoj točki potrebno je navesti u "Popisu neriješenih zahtjeva podnesenih HALMED-u".

"Izjava o usklađenosti dokumentacije o lijeku" koja se prilaže uz zahtjev za nadogradnju za slučaj pod 1.3.2 ove Upute mora se odnositi na svu dokumentaciju o lijeku dostavljenu pod 1.3.2.1. i pod 1.3.2.2.

1.3.3. Uz zahtjev za nadogradnju dostavlja se konsolidirana dokumentacija o lijeku - cjelovito ili djelomično

1.3.3.1. Cjelovito konsolidirana dokumentacija o lijeku - konsolidirani svi Moduli

Uz zahtjev za nadogradnju dostavlja se konsolidirana cjelovita dokumentacija o lijeku, Moduli 2, 3, 4 i 5 (Moduli 4 i 5 mogu biti i Part III i Part IV + izmjene/dopune u CTD obliku), koja uključuje sve odobrene/prijavljene izmjene i usklađena je sa Zakonom i Pravilnikom.
U ovom slučaju, uz dokumentaciju o lijeku potrebno je dostaviti i dokumente navedene pod točkom 1.3.1. ove Upute.

Kada konsolidirana dokumentacija uključuje nove izmjene/dopune podataka u odnosu na zadnje odobrene/prijavljene izmjene HALMED-u, potrebno je postupiti sukladno točki 1.3.2. ove Upute, ovisno o tome koji je slučaj primjenjiv na tu dokumentaciju o lijeku.

Konsolidirani Moduli 3, 4 i 5 dokumentacije moraju biti popraćeni odgovarajućim 2.3., 2.4. i 2.5. dijelovima Modula 2.

Pod napomene u Tablici 1. "Sadržaj dokumentacije o lijeku" za svaki Modul dokumentacije mora se navesti da je konsolidiran i način na koji je konsolidiran.

1.3.3.2. Djelomično konsolidirana dokumentacija o lijeku - konsolidirani pojedini Moduli dokumentacije

Uz zahtjev za nadogradnju dostavlja se konsolidiran pojedini Modul dokumentacije u koji su uključene sve odobrene/prijavljene izmjene. Ostali dijelovi dokumentacije nisu konsolidirani, ali uključuju sve ranije odobrene/prijavljene podatke.
Konsolidirani Modul mora biti popraćen odgovarajućim dijelom Modula 2.
U ovom slučaju, uz konsolidirani dio dokumentacije o lijeku potrebno je dostaviti i dokumente navedene pod točkom 1.3.1. ove Upute.

Kada konsolidirani Modul ili novi dijelovi dokumentacije o lijeku uključuju nove izmjene/dopune podatka u odnosu na zadnje odobrene/prijavljene izmjene HALMED-u, potrebno je postupiti u skladu točkom 1.3.2. ove Upute, ovisno o tome koji je slučaj primjenjiv na tu dokumentaciju o lijeku.

U napomenama u Tablici 1. "Sadržaj dokumentacije o lijeku" za svaki Modul dokumentacije mora se navesti da je konsolidiran i način na koji je konsolidiran.

1.4. Obrazloženje za pojedine vrste zahtjeva

U Modulu 1.5. nositelj odobrenja mora navesti obrazloženje zakonske osnove koja se traži za nadogradnju, a koje se mora temeljiti na:

 • sadržaju dijelova 2.4. i 2.5. Modula 2 (izvješća stručnjaka i dopune izvješćima stručnjaka) i
 • odobrenoj/prijavljenoj nekliničkoj i kliničkoj dokumentaciji u Modulima 4 i 5 dokumentacije o lijeku (odnosno Part III i IV dokumentacije u STD obliku) koji sadržajem moraju podupirati zakonsku osnovu koja se traži za nadogradnju.

Dijelovi 2.4. i 2.5. Modula 2 moraju se temeljiti na dokumentaciji u Modulima 4 i 5, iz njih mora biti vidljivo da neklinička i klinička dokumentacija na koju se odnose podupire zakonsku osnovu koja se traži za nadogradnju.

 1. U slučaju kada dijelovi 2.4. i 2.5. Modula 2 ranije dostavljeni u provedenim/prijavljenim regulatornim postupcima potvrđuju da neklinička i klinička dokumentacija podupire zakonsku osnovu koja se traži za nadogradnju, potrebno ih je ponovno priložiti uz zahtjev za nadogradnju (priložiti kopije ranije dostavljenih dijelova 2.4. i 2.5. Modula 2).
 2. U suprotnom je uz zahtjev za nadogradnju potrebno dostaviti nove dijelove 2.4. i 2.5. Modula 2, a dokumentaciju u Modulima 4 i 5 prema potrebi dopuniti.

1.5. Sažetak opisa svojstava lijeka, uputa o lijeku i označivanje lijeka

Sažetak opisa svojstava lijeka, uputa o lijeku i označivanje lijeka koji se predlažu za nadogradnju:

 1. nisu izmijenjeni u odnosu na zadnje tekstove odobrene od strane HALMED-a → prijedlozi tekstova ne moraju se prilagati uz zahtjev za nadogradnju, a u obrascu prijave za nadogradnju dokumentacije o lijeku potrebno je označiti da nisu priloženi ili
 2. su izmijenjeni u odnosu na zadnje tekstove odobrene od strane HALMED-a → prijedloge tekstova potrebno je dostaviti uz zahtjev za nadogradnju, a u "Obrascu prijave za nadogradnju dokumentacije o lijeku" potrebno je označiti njihovo prilaganje. Izmjene u tekstovima potrebno je označiti u odnosu na zadnje odobrene tekstove od HALMED-a (koristiti Word opciju bilježenja promjena u tekstu, eng. track changes). Prijedloge tekstove informacija o lijeku je potrebno dostaviti na elektronskom mediju (CD-u).

1.5.1. Sažetak opisa svojstava lijeka

 1. Sažetak opisa svojstava lijeka mora se temeljiti na podacima sadržanim u dokumentaciji o lijeku i mora biti usklađen s najnovijim saznanjima u pogledu sigurnosti primjene i djelotvornosti lijeka.
 2. Sažetak opisa svojstava generičkog lijeka mora biti usklađen sa sažetkom referentnog lijeka odobrenog u Hrvatskoj.
  Ako referentni lijek nije odobren u Hrvatskoj, sažetak opisa svojstava lijeka potrebno je uskladiti sa sažetkom europskog referentnog lijeka odabranog iz države članice Europske unije/Europskog gospodarskog prostora (EU/EGP).
 3. Sažetak opisa svojstava lijeka mora biti usklađen sa Zakonom i Pravilnikom prema predlošku za izradu informacija o lijeku u nacionalnom postupku.
 4. Sažetke opisa svojstava tradicionalnih biljnih lijekova koji sadrže djelatne tvari opisane u biljnoj monografiji HMPC-a potrebno je uskladiti s kliničkim i farmakološkim podacima navedenim u odgovarajućoj biljnoj monografiji, objavljenom na internetskim stranicama Europske agencije za lijekove pod poveznicom "Herbal medicines for human use".

1.5.2. Uputa o lijeku

 1. Podaci u uputi o lijeku moraju biti usklađeni s podacima u sažetku opisa svojstava lijeka.
 2. Uputa o lijeku mora biti usklađena sa Zakonom i Pravilnikom prema predlošku za izradu informacija o lijeku u nacionalnom postupku.
 3. Uputa o lijeku mora biti napisana na korisniku jasan i razumljiv način, a rezultati procjene razumljivosti i jednostavnosti upute o lijeku u suradnji s ciljnim skupinama bolesnika moraju se dostaviti sukladno članku 99. Zakona i uputi HALMED-a za procjenu razumljivosti i jednostavnosti upute o lijeku.

1.5.3. Označivanje lijeka (vanjskog i unutarnjeg pakiranja)

 1. Označivanje lijeka mora biti u skladu sa Zakonom i Pravilnikom prema predlošku za izradu informacija o lijeku u nacionalnom postupku.
 2. Navođenje naziva lijeka Brailleovim pismom na vanjskom pakiranju mora biti u skladu s važećim propisima i uputom HALMED-a za navođenje Brailleovog pisma na pakiranju lijeka.
Na vrh stranice