Lijekovi

Podnošenje sigurnosnih informacija u kliničkim ispitivanjima lijekova

Dana 31. siječnja 2022. godine stupila je na snagu Uredba (EU) br. 536/2014. Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o kliničkim ispitivanjima lijekova za primjenu kod ljudi te o stavljanju izvan snage Direktive 2001/20/EZ o kliničkim ispitivanjima (engl. Clinical trial regulation, CTR). Na isti dan s radom je počeo i Informacijski sustav za klinička ispitivanja (engl. Clinical Trials Information System, CTIS).

Uredba o kliničkim ispitivanjima lijekova predviđa prijelazno razdoblje u trajanju od tri godine. Tijekom prve godine primjene Uredbe o kliničkim ispitivanjima i rada sustava, do 31. siječnja 2023. godine, podnositelji zahtjeva mogu izabrati hoće li zahtjev za odobrenje provođenja kliničkog ispitivanja lijeka podnijeti prema postojećem sustavu (Direktiva o kliničkim ispitivanjima) ili prema Uredbi o kliničkim ispitivanjima. Od 31. siječnja 2023. godine nadalje podnošenje inicijalnih zahtjeva prema odredbama Uredbe o kliničkim ispitivanjima postaje obvezno, dok će do 31. siječnja 2025. godine sva klinička ispitivanja lijekova odobrena prema Direktivi o kliničkim ispitivanjima morati prijeći na novi regulatorni okvir.

Obveze naručitelja kliničkog ispitivanja ili predstavnika naručitelja kliničkog ispitivanja o prijavljivanju sigurnosnih informaciju u kliničkim ispitivanjima odobrenima prema Uredbi (EU) br. 536/2014. su objavljene na internetskim stranicama Europske agencije za lijekove.

Za ispitivanja odobrena prema Direktivi 2001/20/EZ o kliničkim ispitivanjima i dalje vrijede dosadašnje upute:

1. Tko HALMED-u podnosi sljedeće dokumente vezane uz klinička ispitivanja: izvješća o neškodljivosti lijeka u razvoju (DSUR), sumnje na ozbiljne neočekivane nuspojave (SUSAR), linearne popise svih SUSAR-a i druge sigurnosne informacije koje se odnose na lijek u razvoju?

Naručitelj kliničkog ispitivanja ili predstavnik naručitelja kliničkog ispitivanja obvezan je dostaviti HALMED-u dokumente vezane uz klinička ispitivanja.

Sukladno čl. 3. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14., 100/18.) naručitelj kliničkog ispitivanja je fizička ili pravna osoba koja je odgovorna za pokretanje kliničkog ispitivanja, rukovođenje kliničkim ispitivanjem i/ili o čijem se trošku provodi kliničko ispitivanje. Ako naručitelj kliničkog ispitivanja nema sjedište u Europskoj uniji, kao predstavnika mora ovlastiti fizičku ili pravnu osobu sa sjedištem u EU.

2. Kojim putem se dostavljaju navedeni dokumenti?

Dokumenti se dostavljaju na e-mail adresu ispitivanja@halmed.hr a pojedinačni SUSAR-i putem Eudravigilance-a.

3. Na koji način i u kojem vremenskom periodu se HALMED-u prijavljuju SUSAR-i iz kliničkog ispitivanja?

Naručitelj kliničkog ispitivanja ili predstavnik naručitelja kliničkog ispitivanja obvezan je, sukladno čl. 152. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14., 100/18.) provesti žurno prijavljivanje nuspojava iz kliničkih ispitivanja. Bez odgode, a najkasnije u roku od sedam dana od dana saznanja, potrebno je osigurati da se svi podaci o SUSAR-ima koji su smrtonosni ili opasni za život prijave elektroničkim putem u EudraVigilance CT modul. Nastavno izvješće potrebno je dostaviti u roku od sljedećih osam dana. Bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana saznanja, potrebno je elektroničkim putem na isti način prijaviti sve ostale SUSAR-e. Ako se SUSAR dogodio u RH, potrebno je u EudraVigilance CT modul upisati i ID HALMED-a (više o navedenom možete pročitati na internetskim stranicama HALMED-a, u dijelu Farmakovigilancija/Informacije-za-nositelje-odobrenja-elektronicka-prijava-ICSR-a/). SUSAR-e nije potrebno žurno prijavljivati Središnjem etičkom povjerenstvu (SEP) s obzirom na to da zaduženi djelatnik HALMED-a na sjednicama SEP-a izvještava o SUSAR-ima koji su se dogodili u RH, a pisano izvješće HALMED šalje i Ministarstvu zdravstva. SUSAR-i iz kliničkih ispitivanja se od 1. srpnja 2013. godine više ne dostavljaju HALMED-u u papirnatom obliku.

4. Tko može slati SUSAR-e u EudraVigilance sustav?

SUSAR-e u EudraVigilance sustav može slati stručno osposobljena osoba u EU koja je položila EudraVigilance tečaj Electronic Reporting of ICSRs in the EEA, a naručitelj kliničkog ispitivanja ili predstavnik naručitelja kliničkog ispitivanja mora biti registriran u EudraVigilance sustav.

5. Na koji način i u kojem vremenskom periodu se HALMED-u podnose DSUR-evi?

Sukladno čl. 50. Pravilnika o farmakovigilanciji (Narodne novine, br. 83/13.), naručitelj kliničkog ispitivanja ili predstavnik naručitelja kliničkog ispitivanja obvezan je HALMED-u jedanput godišnje podnijeti DSUR.
DSUR se dostavlja u elektroničkom obliku, uz elektronički pisani podnesak u kojem je potrebno navesti naslove i oznake plana/planova kliničkih ispitivanja s ispitivanim lijekom u Republici Hrvatskoj. Podnesak treba biti ručno potpisan i skeniran, ili potpisan elektroničkim potpisom. S obzirom na to da zaduženi djelatnik HALMED-a na sjednicama SEP-a izvještava o zaprimljenim DSUR-evima dovoljno je DSUR poslati na e-mail adresu ispitivanja@halmed.hr uz podnesak naslovljen na HALMED. Pisano izvješće o zaprimljenim DSUR-evima HALMED šalje i Ministarstvu zdravstva. DSUR je potrebno dostaviti HALMED-u u roku ne duljem od 60 dana od datuma zaključavanja podataka DSUR-a.

6. U kojem trenutku počinje obveza podnošenja DSUR-a?

Obveza podnošenja DSUR-a počinje dobivanjem odobrenja Ministarstva zdravstva za provođenje kliničkog ispitivanja u RH.

7. Do kada traje obveza podnošenja DSUR-a?

Posljednji DSUR potrebno je dostaviti za period u kojem je bilo završno izvješće za kliničko ispitivanje koje se odvija u RH.

8. Kada je lokalna odgovorna osoba za farmakovigilanciju odgovorna za DSUR?

Lokalna odgovorna osoba za farmakovigilanciju odgovorna je za DSUR u slučaju kada se lijek trenutno ispituje u kliničkom ispitivanju, a ima odobrenje za stavljanje u promet u RH.

9. Na koji način i u kojem vremenskom periodu se podnose linearni popisi svih SUSAR-a HALMED-u?

Sukladno čl. 48. Pravilnika o farmakovigilanciji (Narodne novine, br. 83/13.), naručitelj kliničkog ispitivanja ili predstavnik naručitelja kliničkog ispitivanja obvezan je najmanje jednom u šest mjeseci HALMED-u dostaviti linearni popis svih SUSAR-a iz svih država članica Europske unije te, ako je primjenjivo, i iz trećih zemalja, za promatrano razdoblje, uz popratno izvješće naručitelja kliničkog ispitivanja ili predstavnika naručitelja kliničkog ispitivanja o glavnim sigurnosnim pitanjima. Linearni popis dostavlja se u elektroničkom obliku, uz elektronički pisani podnesak na kojem je potrebno navesti naslove i oznake plana/planova kliničkih ispitivanja s ispitivanim lijekom u RH. Podnesak treba biti ručno potpisan i skeniran, ili potpisan elektroničkim potpisom. Ove dokumente potrebno je dostaviti HALMED-u na e-mail adresu ispitivanja@halmed.hr.

10. Na koji način se podnose ostale važne sigurnosne informacije vezane uz klinička ispitivanja (npr. obavijest o upućenom Pismu ispitivačima, mišljenje Povjerenstva za nadzor podataka, obavijest o ranijem prekidu ispitivanja iz sigurnosnih razloga, sigurnosne informacije o ispitivanom lijeku koje mogu utjecati na omjer koristi i rizika, itd.)?

Sigurnosne informacije koje se odnose na lijekove koji se trenutno ispituju u RH potrebno je dostaviti HALMED-u na e-mail adresu ispitivanja@halmed.hr a SEP-u u papirnatom obliku u najkraćem mogućem vremenskom periodu na adresu:
Agencija za lijekove i medicinske proizvode
Središnje etičko povjerenstvo
Ksaverska cesta 4, Zagreb.

11. Koje usluge vezane uz intervencijska klinička ispitivanja HALMED naplaćuje?

Ocjena DSUR-a naplaćuje se u skladu s Cjenikom koji je dostupan na internetskim stranicama HALMED-a.

Na vrh stranice