O HALMED-u

Trenutačno otvoreni natječaji za radna mjesta

Na portalu MojPosao.net dana 8. rujna 2021. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Viši stručni suradnik specijalist za programska rješenja u Odsjeku informatičke poslove u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij informatike,

 • radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina,

 • znanje engleskog jezika,

 • komunikacijske vještine i vještine u međuljudskim odnosima.

Opis poslova:

 • samostalno vođenje poslova nadzora nad ispravnim radom programskih rješenja što uključuje zaprimanje i analizu prijavljenih problema u radu te zaprimanje i analizu zahtjeva za izmjenama i nadogradnjama u skladu sa zakonskim propisima i internim aktima,

 • pisanje korisničkih specifikacija u suradnji s vlasnicima procesa,

 • priprema dokumentacije za nabavu,

 • samostalno vođenje projekata nadogradnje te koordinacija aktivnosti i komunikacija prema vanjskim izvođačima,

 • suradnja na području lijekova i medicinskih proizvoda u svrhu umrežavanja u zajedničke informatičke sustave na prostoru RH i EU.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument)

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 1. listopada 2021. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto viši stručni suradnik specijalist za programska rješenja".


Na portalu MojPosao.net dana 8. rujna 2021. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Viši stručni suradnik za pregled informacija o lijeku u Odsjeku za regulatorne poslove u Odjelu za odobravanje lijekova

- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, do povratka zaposlenice s dugotrajnog bolovanja, probni rad 90 dana

Uvjeti radnog mjesta:

 • sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva, prirodnih, biotehničkih, tehničkih, društvenih ili humanističkih znanosti,

 • radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine,

 • znanje engleskog jezika (medicinsko/veterinarske terminologije),

 • poznavanje rada na računalu.

Opis poslova:

 • postupci provjere i potvrde istovjetnosti teksta te točnosti i prikladnosti hrvatskog prijevoda informacija o medicinskom i veterinarskom lijeku,

 • prijevod stručnih tekstova vezano uz odobrene lijekove,

 • poslovi međunarodne suradnje na području lijekova,

 • stručno-administrativni poslovi vezani za centralizirano odobrene lijekove u domeni obaveza HALMED-a,

 • stručno-administrativni poslovi vezani uz postupke davanja/obnove/izmjene odobrenja za stavljanje lijeka u promet,

 • poslovi koordinacije izrade izvješća o ocjeni dokumentacije o lijeku.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument)

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 1. listopada 2021. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto viši stručni suradnik za pregled informacija o lijeku".


Na portalu MojPosao.net dana 8. rujna 2021. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Viši stručni suradnik - specijalist za regulatorne poslove u Odsjeku za regulatorne poslove u Odjelu za odobravanje lijekova

- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, do povratka zaposlenice s rodiljnog/roditeljskog dopusta, probni rad 90 dana

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva, prirodnih ili biotehničkih znanosti,

 • radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina ili radno iskustvo od najmanje 3 godine u struci te akademski stupanj i/ili specijalizacija u zdravstvu,

 • znanje engleskog jezika (medicinsko/veterinarske terminologije),

 • poznavanje rada na računalu.

Opis poslova:

 • sudjelovanje u pregledu i pripremi tekstova informacija o medicinskom i veterinarskom lijeku (sažetak opisa svojstava lijeka, uputa o lijeku i označivanje lijeka) te provjere njihove usklađenosti s predloškom za izradu informacija o lijeku,

 • postupci provjere i potvrde istovjetnosti teksta te točnosti i prikladnosti prijevoda informacija o lijeku,

 • poslovi informiranja te davanja stručnih savjeta iz područja djelatnosti Agencije,

 • poslovi međunarodne suradnje na području lijekova,

 • stručno-administrativni poslovi vezani uz postupke davanja/obnove/izmjene odobrenja za stavljanje lijeka u promet,

 • poslovi koordinacije izrade izvješća o ocjeni dokumentacije o lijeku.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument)

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 1. listopada 2021. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto viši stručni suradnik - specijalist za regulatorne poslove".


Na portalu MojPosao.net dana 2. kolovoza 2021. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Glavni koordinator za cijene lijekova u Odsjeku za promet lijekovima i farmakoekonomiku u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda

- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva ili prirodnih, društvenih ili biotehničkih znanosti,

 • radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina,

 • organizacijske sposobnosti,

 • komunikacijske vještine i vještine u međuljudskim odnosima,

 • znanje engleskog jezika,

 • poznavanje rada na računalu

 • poželjno radno iskustvo na poslovima prometa lijekovima te poznavanje farmakoekonomike

Opis poslova:

 • koordinacija pripreme i provedbe sustava određivanja cijena lijekova,

 • koordiniranje postupka određivanja cijena lijekova,

 • koordiniranje postupka godišnjeg izračuna cijena lijekova,

 • obavljanje poslova međuinstitucionalne suradnje s ciljem edukacije i prikupljanja podataka o cijenama lijekova,

 • poslovi usklađivanja propisa na području lijekova s propisima Europske unije i propisima i smjernicama međunarodnih institucija.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument)

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 16. kolovoza 2021. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto glavni koordinator za cijene lijekova".

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radno mjesto glavnog koordinatora za cijene lijekova u Odsjeku za promet lijekovima i farmakoekonomiku u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda dostupne su ovdje.


Na portalu MojPosao.net dana 2. kolovoza 2021. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Stručni suradnik za inspekcijske poslove u Odsjeku za inspekcijske poslove u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda

- 2 izvršitelja na određeno vrijeme od 1 godine, probni rad 90 dana

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij zdravstvenog ili drugog odgovarajućeg usmjerenja,

 • komunikacijske vještine i vještine u međuljudskim odnosima,

 • znanje engleskog jezika,

 • poznavanje regulative lijekova,

 • organizacijske sposobnosti,

 • poznavanje rada na računalu.

Opis poslova:

 • sudjelovanje u postupcima davanja proizvodne dozvole, upisa u očevidnik proizvođača, uvoznika i veleprodaja djelatnih i pomoćnih tvari i davanja potvrde o provođenju dobre proizvođačke prakse,

 • sudjelovanje u postupcima davanja dozvole za promet na veliko lijekovima i veterinarsko medicinskim proizvodima te dozvola za promet na malo lijekovima i medicinskim proizvodima

 • sudjelovanje u postupcima vezanim uz praćenja neispravnosti u kakvoći lijeka,

 • priprema nadzora u svrhu utvrđivanja ispunjavanja uvjeta dobre proizvođačke prakse i provjere farmakovigilancijskog sustava kod nositelja odobrenja,

 • poslovi informiranja i edukacije o lijekovima te davanja stručnih savjeta iz područja djelatnosti Agencije.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument)

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 16. kolovoza 2021. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto stručni suradnik za inspekcijske poslove".

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radno mjesto stručnog suradnika za inspekcijske poslove u Odsjeku za inspekcijske poslove u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda dostupne su ovdje.


Na portalu MojPosao.net dana 12. srpnja 2021. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Inspektor dobre proizvođačke prakse u Odsjeku za inspekcijske poslove u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda

- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij zdravstvenog ili drugog odgovarajućeg usmjerenja,
 • radno iskustvo u struci najmanje 3 godine,
 • poznavanje regulative lijekova,
 • organizacijske sposobnosti,
 • komunikacijske vještine i vještine u međuljudskim odnosima,
 • znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu.

Opis poslova:

 • obavljanje inspekcijskog nadzora nad proizvodnjom lijekova, ispitivanih lijekova, djelatnih i pomoćnih tvari te veterinarsko medicinskih proizvoda u trećim zemljama,

 • nadzor nad prometom veterinarsko-medicinskim proizvodima na veliko,

 • davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta dobre proizvođačke prakse,

 • vođenje postupaka za davanje proizvodne dozvole za lijekove,

 • vođenje postupaka za davanje odobrenja za proizvodnju veterinarsko-medicinskih proizvoda,

 • sudjelovanje u postupcima vezanim uz praćenja neispravnosti u kakvoći lijeka,

 • sudjelovanje u poslovima ozbiljnih nesukladnosti u provođenju dobre proizvođačke prakse,

 • stručni i upravni poslovi vezani uz davanje dozvole za promet na veliko lijekovima ili na malo lijekovima i medicinskim proizvodima.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument)

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 16. kolovoza 2021. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto inspektora dobre proizvođačke prakse".

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radno mjesto inspektora dobre proizvođačke prakse u Odsjeku za inspekcijske poslove u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda dostupne su ovdje.

Na vrh stranice