Farmakovigilancija

EMA podsjeća liječnike na primjenu lijeka Tecentriq u kombinaciji s nab-paklitakselom u liječenju raka dojke

08.10.2020.

Europska agencija za lijekove (EMA) podsjeća liječnike na potrebu primjene lijeka Tecentriq (atezolizumab) isključivo u kombinaciji s nab-paklitakselom, oblikom paklitaksela koji je nanočesticama vezan na protein albumin (engl. nanoparticle albumin-bound paclitaxel), a ne s uobičajenim oblikom djelatne tvari paklitaksel. Navedeno se odnosi na liječenje bolesnika s lokalno uznapredovalim ili metastatskim trostruko negativnim rakom dojke, koji se ne može kirurški ukloniti.

EMA-ina preporuka objavljena je slijedom objave rezultata ispitivanja IMpassion131, koji su pokazali da kombinacija lijeka Tecentriq i uobičajenog oblika paklitaksela nije usporila progresiju raka ili smanjila smrtnost u bolesnika s prethodno navedenom dijagnozom. Preporuka je dostupna na internetskim stranicama EMA-e, odnosno ovdje.

Lijek Tecentriq je odobren u liječenju trostruko negativnog raka dojke samo u kombinaciji s nab-paklitakselom. Nab-paklitaksel je oblik paklitaksela koji je povezan s proteinom koji utječe na djelovanje lijeka u tijelu, odnosno paklitaksel u obliku nanočestica vezanih na albumin.

Iako trenutačno nema saznanja da se u Europskoj uniji paklitaksel primjenjivao umjesto nab-paklitaksela, Povjerenstvo za humane lijekove (CHMP) pri EMA-i ovom prilikom ipak podsjeća zdravstvene radnike na potrebu praćenja preporuka navedenih u odobrenim informacijama o lijeku.

Lijek Tecentriq je odobren u kolovozu 2019. godine za liječenje trostruko negativnog raka dojke. Rezultati ispitivanja, koji su prilikom davanja odobrenja ocijenjeni od strane CHMP-a, pokazali su da su bolesnici s rakom koji pokazuje određenu razinu ekspresije proteina PD-L1, liječeni kombinacijom lijeka Tecentriq s nab-paklitakselom, živjeli prosječno 25 mjeseci. Za usporedbu, bolesnici liječeni kombinacijom placeba s nab-paklitakselom živjeli su prosječno 18 mjeseci. Bolesnici u skupini liječenoj kombinacijom lijeka Tecentriq i nab-paklitaksela također su duže živjeli bez pogoršanja bolesti (7,5 mjeseci u odnosu na 5,3 mjeseca).

Trostruko negativan rak dojke je vrsta raka dojke koji ne stvara uobičajene receptore, odnosno mete na koje djeluju drugi lijekovi protiv raka. Stoga je dostupno manje lijekova koji se mogu primjenjivati u liječenju bolesnika s ovim tipom raka dojke.

EMA će ocijeniti podatke iz ispitivanja IMpassion131 i donijeti odluku o eventualnoj izmjeni u odobrenoj indikaciji za primjenu lijeka Tecentriq u kombinaciji s nab-paklitakselom.

Više o lijeku

Lijek Tecentriq primjenjuje se u liječenju:

  • raka urotela (rak mokraćnog mjehura i mokraćnog sustava)
  • određenog tipa raka pluća, poznatog kao rak pluća nemalih stanica (NSCLC, engl. non-small cell lung cancer)
  • određenog tipa raka dojke, poznatog kao trostruko negativan rak dojke.

Lijek Tecentriq sadrži djelatnu tvar atezolizumab, a primjenjuje se u liječenju uznapredovalog raka ili raka koji se proširio na druge dijelove tijela, samostalno ili u kombinaciji s drugim opcijama liječenja. Kod raka urotela ili raka dojke, stanice raka moraju imati određenu razinu ekspresije proteina PD-L1. Kod raka dojke, primjenjuje se u kombinaciji s nab-paklitakselom. Detaljne informacije o lijeku Tecentriq dostupne su na internetskim stranicama EMA-e.

Na vrh stranicePovratak