O HALMED-u

Djelatnosti

Djelokrug poslova Agencije u području lijekova i medicinskih proizvoda utvrđen je Zakonom o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14., 100/18.).

Sukladno članku 212. navedenog Zakona, Agencija obavlja sljedeće poslove:

 • daje odobrenje za stavljanje lijeka i homeopatskog lijeka u promet
 • provodi postupak registracije tradicionalnog biljnog i homeopatskog lijeka
 • daje odobrenje za paralelni uvoz lijeka
 • daje stručnu ocjenu kakvoće, djelotvornosti i sigurnosti primjene lijeka
 • obavlja laboratorijsko ispitivanje medicinskog proizvoda
 • obavlja poslove službenog laboratorija za provjeru kakvoće za Republiku Hrvatsku
 • obavlja provjeru kakvoće lijeka i homeopatskog lijeka te daje nalaz o obavljenoj provjeri kakvoće
 • analizira i ocjenjuje nuspojave i sigurnost ispitanika u kliničkim ispitivanjima
 • izrađuje Hrvatsku farmakopeju
 • izdaje Hrvatsku farmakopeju te druge stručne publikacije iz područja svoga rada
 • provodi farmakovigilancijske aktivnosti
 • daje proizvodnu dozvolu proizvođačima i uvoznicima lijeka, odnosno ispitivanog lijeka
 • vodi očevidnik proizvođača, uvoznika i veleprodaja djelatnih i pomoćnih tvari
 • daje dozvolu za obavljanje prometa na veliko lijekovima
 • daje dozvolu za obavljanje prometa na malo lijekovima u specijaliziranim prodavaonicama
 • daje dozvolu za posredovanje lijekovima
 • daje suglasnost za unos i uvoz lijeka
 • daje suglasnost za izvanredni unos i uvoz lijeka
 • prati nuspojave i neispravnosti lijekova
 • pokreće postupak obustave stavljanja lijeka u promet i povlačenja lijeka iz prometa
 • prati opskrbu lijekovima
 • prati potrošnju lijekova i promiče racionalnu uporabu lijekova
 • predlaže ministru mjere nadzora nad potrošnjom lijekova
 • obavlja poslove gospodarenja otpadom (za vlastite potrebe)
 • obavlja poslove informiranja i edukacije o lijekovima
 • daje stručne savjete iz područja svoje djelatnosti
 • daje stručne smjernice iz područja svoje djelatnosti
 • predlaže usklađivanje propisa na području lijekova s propisima Europske unije i propisima i smjernicama međunarodnih institucija
 • ostvaruje međunarodnu suradnju na području lijekova
 • provodi inspekcijski nadzor nad proizvodnjom lijekova, ispitivanih lijekova, djelatnih i pomoćnih tvari i inspekcijski nadzor nad farmakovigilancijom
 • vodi očevidnik proizvođača medicinskih proizvoda, očevidnik medicinskih proizvoda i očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda
 • analizira i ocjenjuje štetne događaje u kliničkim ispitivanjima medicinskih proizvoda
 • daje dozvolu za obavljanje prometa na malo medicinskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama
 • vodi evidenciju medicinskih proizvoda koji su u prometu u Republici Hrvatskoj
 • prati vigilanciju i sigurnost medicinskih proizvoda
 • provodi postupak razvrstavanja medicinskog proizvoda
 • daje potvrdu o slobodnoj prodaji medicinskog proizvoda
 • obavlja poslove informiranja i edukacije o medicinskim proizvodima
 • ostvaruje međunarodnu suradnju na području medicinskih proizvoda
 • određuje najvišu dozvoljenu cijenu lijeka na veliko, odnosno iznimno višu od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko te provodi postupak godišnjeg izračuna cijene lijeka
 • predlaže usklađivanje propisa na području medicinskih proizvoda s propisima Europske unije i propisima i smjernicama međunarodnih institucija
 • obavlja i druge poslove na području lijekova sukladno ovome Zakonu i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona te na području medicinskih proizvoda sukladno Zakonu o medicinskim proizvodima i propisima donesenim na temelju toga Zakona.
Na vrh stranice