Farmakovigilancija

PSUR i PSUSA postupak

Što je PSUR?

Periodičko izvješće o neškodljivosti lijeka (engl. Periodic Safety Update Report, PSUR) je izvješće o sigurnosti lijeka koje sadrži sveobuhvatnu i kritičku analizu omjera koristi i rizika primjene lijeka uzimajući u obzir sve dostupne podatke, a predaje ga nositelj odobrenja (NO) u određenim vremenskim razmacima nakon dobivanja odobrenja za stavljanje lijeka u promet.

Obveza za predaju PSUR-a propisana je su Direktivom 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. godine koja je transponirana u Zakon o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14., 100/18.) te Uredbom (EZ) br. 726/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine.
Od siječnja 2013. godine, format i sadržaj PSUR-a propisan je Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 520/2012, a opširnije je opisan "Smjernicom o dobroj farmakovigilancijskoj praksi, Modul VII - PSUR" (engl. Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP) Module VII - Periodic safety update report) u skladu s kojom ga NO i izrađuju. Obvezujući format i sadržaj PSUR-a u Europskoj uniji (EU) temelji se na formatu i sadržaju Periodičkog izvješća o ocjeni koristi i rizika (engl. Periodic Benefit Risk Evaluation Report, PBRER) opisanog u smjernici ICH-E2C(R2), posebno u Dodatku 4. Kako bi se osigurala dosljednost terminologije sa zakonodavstvom Europske unije, novi PBRER dokument i dalje se naziva PSUR.

Podnošenje PSUR-a

EURD lista

Učestalost podnošenja PSUR-(ev)a definirana je tzv. EURD listom. EURD lista (engl. European Union reference dates list) je referentni popis datuma Europske unije (EU) odnosno popis djelatnih tvari i kombinacija djelatnih tvari s definiranim datumima i učestalošću podnošenja PSUR-(ev)a, u skladu s odlukama Povjerenstva za humane lijekove (CHMP) i Koordinacijske grupe za postupak međusobnog priznavanja i decentralizirani postupak za humane lijekove (CMDh), a na temelju savjeta Povjerenstva za ocjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC).

EURD lista se mijenja na mjesečnoj bazi nakon što, temeljem savjeta PRAC-a, izmjene usvoje CHMP i CMDh. Svaka promjena u EURD listi stupa na snagu u roku od šest mjeseci nakon njezina objavljivanja, međutim, moguće su iznimne situacije u kojima će PSUR biti potrebno podnijeti prije novog roka zadanog izmijenjenom učestalošću podnošenja, te će to biti dodatno označeno.

Za više informacija o EURD listi i načinu izmjene podataka navedenih u njoj, molimo pogledajte informacije objavljene na internetskim stranicama Europske agencije za lijekove (EMA-e), dostupne pod poveznicama navedenima na kraju teksta.

PSUR repozitorij

Od 13. lipnja 2016. godine, NO-i su obvezni podnositi PSUR-eve putem centralnog PSUR repozitorija, koristeći internetsku stranicu e-Submission Gateway/Web Client.

Upotreba PSUR repozitorija obavezna je za podnošenje PSUR-(ev)a za lijekove odobrene putem centraliziranog postupka (tzv. CAPs) i za lijekove odobrene putem nacionalnog postupka (tzv. NAPs), neovisno o tome jesu li uključeni u jedinstvenu EU ocjenu PSUR-(ev)a (PSUSA postupak) ili nisu.

Upute za upotrebu PSUR repozitorija i detaljne informacije o podnošenju PSUR-eva putem repozitorija dostupne su ovdje.

Za sva pitanja i poteškoće vezane uz sučelje PSUR repozitorija ili korištenje internetske stranice eSubmission Gateway/Web Client, zahtjeve za promjenu korisničkih podataka i korisničku podršku, molimo obratite se portalu EMA-e.

Postupak ocjene PSUR-a

PSUSA postupak (engl. PSUR Single Assessment Procedure) ili jedinstvena EU ocjena PSUR-(ev)a, zajednička je ocjena PSUR-(ev)a svih lijekova koji sadrže istu djelatnu tvar ili istu kombinaciju djelatnih tvari, čiji su učestalost i datum podnošenja PSUR-(ev)a međusobno usklađeni putem EURD liste, neovisno o načinu na koji im je dano odobrenje (CAPs ili NAPs).

Ocjenu PSUR-(ev)a lijekova odobrenih putem "čistog" nacionalnog postupka provodi nacionalno nadležno tijelo. Ovi lijekovi sadrže djelatnu tvar ili kombinaciju djelatnih tvari odobrenu u samo jednoj državi članici EU, zbog čega nisu uključeni u EURD listu i ne podliježu PSUSA postupku.
PSUR(eve) unutar PSUSA postupka zajednički ocjenjuje PRAC ili država članica EU-a koju imenuje CMDh. U postupku ocjene izrađuje se jedinstveno izvješće o ocjeni (engl. Assessment report, AR) koje sadrži kritičku ocjenu informacija iz dostavljen(ih)og PSUR(ev)a s ciljem utvrđivanja je li se izmijenio omjer koristi i rizika te jesu li potrebne izmjene odobrenja za stavljanje lijek(ov)a u promet. Izvješće o ocjeni obuhvaća sve nositelje odobrenja lijekova uključenih u postupak.

Informacije o ishodima ocjene objavljuju se javno i to:

  • na internetskim stranicama EMA-e, u dijelu European Public Assessment Report (EPAR) odnosno ovdje, za PSUSA postupak koji uključuje CAPs
  • putem registra lijekova Europske komisije (engl. Pharmaceuticals - Community register), odnosno ovdje, za nacionalno odobrene lijekove za PSUSA postupak koji je uključivao CAPs/NAPs
  • na internetskim stranicama EMA-e, odnosno ovdje, za PSUSA postupak koji je uključivao NAPs.

Izmjene u dokumentaciji o lijeku nakon završetka PSUSA postupka

Ako ishod PSUSA postupka zahtijeva izmjenu odobrenja za stavljanje lijek(ov)a u promet, NO-i za lijekove koji sadrže djelatne(u) tvar(i) obuhvaćenu(e) postupkom, trebaju podnijeti zahtjev za izmjenu odobrenja kako bi odobrenje uskladili s ishodom PSUSA ocjene, čak i ako njihov lijek nije bio izravno uključen u sam postupak (generički lijekovi ili lijekovi provjerene medicinske uporabe), a temeljem odredbi članka 50. ZOL-a (odgovara članku 23. Direktive 2001/83/EZ) i članka 16. Uredbe (EZ) br. 726/2004.

  • PSUSA CAPs i CAPs/NAPs

Za PSUSA postupke koji obuhvaćaju lijekove odobrene centraliziranim postupkom (CAPs), kao i za PSUSA postupke koji zajednički obuhvaćaju lijekove odobrene nacionalnim postupkom i lijekove odobrene centraliziranim postupkom (CAPs/NAPs), ishod postupka objavljuje Europska komisija.

Za NAP-ove uključene u PSUSA CAPs/NAPs postupak, NO-i trebaju nacionalnom nadležnom tijelu podnijeti zahtjev za izmjenu u dokumentaciji o lijeku, u roku od deset dana od objave Odluke Europske komisije u skladu s "Guidelines on the details of the various categories of variations, on the operation of the procedures laid down in Chapters II, IIa, III and IV of Commission Regulation (EC) No 1234/2008 of 24 November 2008 concerning the examination of variations to the terms of marketing authorisations for medicinal products for human use and veterinary medicinal products and on the documentation to be submitted pursuant to those procedures".

Za generičke lijekove i druge lijekove, koji nisu obuhvaćeni samim PSUSA postupkom, NO-i trebaju podnijeti zahtjev za izmjenu u dokumentaciji o lijeku nacionalnom nadležnom tijelu u roku od 60 dana od objave Odluke Europske komisije.

  • PSUSA NAPs

Za PSUSA postupke koji obuhvaćaju isključivo lijekove odobrene nacionalnim postupkom rok za podnošenje zahtjeva za izmjenu u dokumentaciji o lijeku naveden je dokumentu "CMDh Scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the Product Information and timetable for the implementation" u dijelu "Prilog III. "Raspored provedbe ovog stajališta", objavljenom na svim jezicima EU na internetskim stranicama EMA-e, odnosno ovdje.

U slučaju kada zbog uvrštavanja dogovorenog teksta na hrvatskom jeziku (iz Odluke Europske komisije koja se nalazi u registru lijekova Europske komisije ili iz dokumenta CMDh Scientific conclusions and grounds for the variation) u informacije o lijeku nije potrebna njihove dodatna prilagodba zadnje odobrene verzije, potrebno je podnijeti zahtjev za izmjenu tip IAIN C.I.3.a.

U slučaju kada je zadnju odobrenu verziju teksta informacija o lijeku potrebno prilagoditi dogovorenom tekstu koji se uvrštava, potrebno je podnijeti zahtjev za izmjenu tip IB C.I.3.z.

U slučaju kada se izmjenom uz uvrštavanje dogovorenog teksta dostavljaju i dodatni podaci koje je potrebno ocijeniti, potrebno je prijaviti izmjenu tip II.

Za više informacija o načinu podnošenja zahtjeva za izmjenom u dokumentaciji o lijeku, molimo pogledajte i informacije objavljene na internetskim stranicama HMA odnosno CMDh, koje su dostupne pod sljedećim poveznicama:

Za sva pitanja ili informacije vezano uz PSUR ili PSUSA postupak nositelji odobrenja mogu se obratiti HALMED-u putem adrese e-pošte psur@halmed.hr.

Na vrh stranice