Lijekovi

Cloter 2,5 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Cloter 2,5 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-596070965
Djelatna tvar rivaroksaban
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 2,5 mg rivaroksabana
Farmaceutski oblik Filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 10 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-596070965-01]
14 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-596070965-02]
28 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-596070965-03]
30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-596070965-04]
56 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-596070965-05]
60 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-596070965-06]
98 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-596070965-07]
100 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-596070965-08]
168 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-596070965-09]
196 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-596070965-10]
Proizvođač Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H., Graz, Austrija
Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A., Larisa, Grčka
PharOS MT Ltd, Birzebbugia, Malta
Nositelj odobrenja Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H., Hafnerstraße 211, Graz, Austrija
Datum rješenja 30.08.2023.
Rok rješenja 30.08.2028.
Klasa UP/I-530-09/22-01/211
Urbroj 381-12-01/70-23-09
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK B01AF01
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Sažetak plana upravljanja rizikom preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Vodič za liječnike s informacijama o primjeni rivaroksabana, verzija 1
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Kartica s upozorenjima za bolesnika Cloter

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Rivaroksaban

2,5 mg

filmom obložena tableta

Povratak