O HALMED-u

Jednostavna nabava

Temeljem članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16. i 114/22.) te članka 21. Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode, Upravno vijeće Agencije je na svojoj 99. sjednici održanoj dana 5. lipnja 2017. godine donijelo

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave Agencije za lijekove i medicinske proizvode

Temeljem članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16. i 114/22.) te članka 21. Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode, Upravno vijeće Agencije je na svojoj 33. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2023. godine donijelo

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave Agencije za lijekove i medicinske proizvode