O HALMED-u

Postupci javne nabave u tijeku

Sukladno članku 244. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16. i 114/22.), sve objave javne nabave za nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 26.540,00 eura za nabavu roba i usluga odnosno od 66.360,00 eura za nabavu radova, objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Na ovoj stranici se ne vodi evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije za nadmetanje od strane gospodarskih subjekata, već se ista vodi u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Dokumentacija za nadmetanje objavljena na ovoj stranici služi samo u informativne svrhe.

Aktualna javna nadmetanja

Trenutačno nije otvoren nijedan postupak javne nabave.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16. i 114/22.), a prije pokretanja postupka, naručitelj stavlja na prethodno savjetovanje zainteresiranim gospodarskim subjektima opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora.

Naručitelj zadržava pravo izmijeniti objavljenu dokumentaciju tijekom trajanja prethodnog savjetovanja u kojem slučaju će produžiti rok za davanje primjedbi i prijedloga tako da između objave izmijenjene dokumentacije i krajnjeg roka za davanje primjedbi i prijedloga bude najmanje pet dana.

Po isteku krajnjeg roka za davanje primjedbi i prijedloga, Naručitelj će razmotriti sve dostavljene primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima i objaviti ga na ovoj internetskoj stranici.


Predmet nabave: Nadogradnja i održavanje sustava za nacionalni registar lijekova (NRL), provjeru kakvoće lijeka (PKL) i farmakovigilanciju (PhV) - prethodno savjetovanje

Rok za davanje primjedbi i prijedloga: do 21. svibnja 2024. godine

Izvješće: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima


Predmet nabave: Nadogradnja sustava za Backup - prethodno savjetovanje

Rok za davanje primjedbi i prijedloga: do 28. prosinca 2023. godine

Izvješće: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima


Predmet nabave: Nadogradnja i održavanje sustava za poslove Odjela za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda (OLIMP) - prethodno savjetovanje

Rok za davanje primjedbi i prijedloga: do 18. prosinca 2023. godine

Izvješće: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima


Predmet nabave: Nadogradnja i održavanje Digitalnog arhivskog informacijskog sustava (DAIS) - prethodno savjetovanje

Rok za davanje primjedbi i prijedloga: do 9. listopada 2023. godine

Izvješće: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima


Predmet nabave: Nadogradnja Vmware licenci - prethodno savjetovanje

Rok za davanje primjedbi i prijedloga: do 17. srpnja 2023. godine

Izvješće: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima


Predmet nabave: Nadogradnja i održavanje sustava za nacionalni registar lijekova (NRL), provjeru kakvoće lijeka (PKL) i farmakovigilanciju (PhV) - prethodno savjetovanje

Rok za davanje primjedbi i prijedloga: do 25. svibnja 2023. godine

Izvješće: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima


Predmet nabave: Nadogradnja i održavanje sustava za poslove Odjela za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda (OLIMP) - prethodno savjetovanje

Rok za davanje primjedbi i prijedloga: do 13. prosinca 2022. godine

Izvješće: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima


Predmet nabave: Poslužitelji i diskovni sustavi - prethodno savjetovanje - izmjena

Rok za davanje primjedbi i prijedloga: do 31. svibnja 2022. godine

Izvješće: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima


Predmet nabave: Mrežna oprema - prethodno savjetovanje

Rok za davanje primjedbi i prijedloga: do 23. svibnja 2022. godine

Izvješće: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima


Predmet nabave: Nadogradnja i održavanje sustava za nacionalni registar lijekova (NRL), provjeru kakvoće lijekova (PKL) i farmakovigilanciju (PhV) - prethodno savjetovanje

Rok za davanje primjedbi i prijedloga: do 19. svibnja 2022. godine

Izvješće: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima


Predmet nabave: Nadogradnja i održavanje sustava za poslove Odjela za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda (OLIMP) - prethodno savjetovanje

Rok za davanje primjedbi i prijedloga: do 13. prosinca 2021. godine

Izvješće: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima


Predmet nabave: Nadogradnja i održavanje Digitalnog arhivskog informacijskog sustava (DAIS) - prethodno savjetovanje

Rok za davanje primjedbi i prijedloga: do 18. listopada 2021. godine

Izvješće: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima


Predmet nabave: Nadogradnja i održavanje sustava za nacionalni registar lijekova (NRL), provjeru kakvoće lijeka (PKL) i farmakovigilanciju (PhV) - prethodno savjetovanje

Rok za davanje primjedbi i prijedloga: do 20. svibnja 2021. godine

Izvješće: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima


Predmet nabave: VMWARE NSX licence - prethodno savjetovanje

Rok za davanje primjedbi i prijedloga: do 18. svibnja 2021. godine

Izvješće: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima


Predmet nabave: Nadogradnja i održavanje sustava za poslove Odjela za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda (OLIMP) - prethodno savjetovanje

Rok za davanje primjedbi i prijedloga: do 14. prosinca 2020. godine

Izvješće: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima


Predmet nabave: Poslužitelji i diskovni sustavi - prethodno savjetovanje

Rok za davanje primjedbi i prijedloga: do 28. rujna 2020. godine

Izvješće: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima


Predmet nabave: Nadogradnja i održavanje središnjeg registra (NRL) i aplikacije za OMCL (PKL) - prethodno savjetovanje

Rok za davanje primjedbi i prijedloga: do 18. svibnja 2020. godine

Izvješće: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima


Predmet nabave: Adaptivna nadogradnja i održavanje DAIS sustava - prethodno savjetovanje

Rok za davanje primjedbi i prijedloga: do 11. listopada 2019. godine

Izvješće: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima


Predmet nabave: Usluge organizacije konferencija za vrijeme EU Presidency 2020 - ponovljeno prethodno savjetovanje - troškovnik

Rok za davanje primjedbi i prijedloga: do 25. srpnja 2019. godine

Izvješće: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - ponovljeno


Predmet nabave: Usluge organizacije konferencija za vrijeme EU Presidency 2020 - prethodno savjetovanje - troškovnik

Rok za davanje primjedbi i prijedloga: do 11. srpnja 2019. godine

Izvješće: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima


Predmet nabave: Nadogradnja i održavanje središnjeg registra (NRL) i aplikacije za OMCL (PKL) - prethodno savjetovanje

Rok za davanje primjedbi i prijedloga: do 21. svibnja 2019. godine

Izvješće: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima


Predmet nabave: Adaptivna nadogradnja i održavanje DAIS sustava - prethodno savjetovanje

Rok za davanje primjedbi i prijedloga: do 27. rujna 2018. godine

Izvješće: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima


Predmet nabave: Nadogradnja i održavanje središnjeg registra (NRL) i aplikacije za OMCL (PKL) - prethodno savjetovanje

Rok za davanje primjedbi i prijedloga: do 17. svibnja 2018. godine

Izvješće: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima


Predmet nabave: Adaptivna nadogradnja i održavanje DAIS sustava - prethodno savjetovanje

Rok za davanje primjedbi i prijedloga: do 16. listopada 2017. godine

Izvješće: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Na vrh stranice