O HALMED-u

Međunarodna suradnja

Europska komisija (EK)

HALMED surađuje s Europskom komisijom (EK) putem sudjelovanja predstavnika HALMED-a u radu odbora i radnih skupina EK-a za područje lijekova i medicinskih proizvoda. Jednako tako, HALMED sudjeluje u nekoliko konzultacijskih i radnih postupaka na razini nacionalnih nadležnih tijela pojedinih država članica EU-a koje koordinira EK.

Vijeće Europske unije

HALMED u suradnji sa Stalnim predstavništvom Republike Hrvatske pri Europskoj uniji te Ministarstvom zdravstva sudjeluje u donošenju europskog zakonodavstva na području lijekova i medicinskih proizvoda kroz rad u odborima i radnim skupinama Vijeća Europske unije.

Europska agencija za lijekove (EMA)

HALMED provodi suradnju s Europskom agencijom za lijekove (EMA) kroz sudjelovanje u radu upravnog odbora, znanstvenih povjerenstava i radnih skupina EMA-e vezanih uz odobravanje i sigurnost primjene lijekova za primjenu u ljudi na tržištu Europske unije/Europskog gospodarskog prostora.

Europsko ravnateljstvo za kakvoću lijekova i zdravstvenu skrb (EDQM)

HALMED surađuje s Europskim ravnateljstvom za kakvoću lijekova i zdravstvenu skrb (EDQM) Vijeća Europske unije na području izrade monografija Europske farmakopeje te u radu odbora i pododbora Vijeća Europe, u organizaciji EDQM-a.

Mreža nacionalnih agencija za lijekove (HMA)

HALMED djeluje u okviru Mreže nacionalnih agencija za lijekove (HMA) na području učinkovitosti regulatornog sustava lijekova na europskome tržištu te poslova vezanih uz zakonske, kao i dobrovoljne regulatorne djelatnosti. Predstavnici HALMED-a sudjeluju u aktivnostima većeg broja radnih skupina HMA-a te projektima vezanim uz poslove administriranja internetskih stranica HMA-a.

Mreža nacionalnih agencija za medicinske proizvode (CAMD)

HALMED sudjeluje u radu Mreže nacionalnih agencija za medicinske proizvode (CAMD) na području održavanja zajedničkog rada nacionalnih regulatornih tijela, njihove razmjene informacija i nadzora nad medicinskim proizvodima na europskom tržištu.

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO)

HALMED surađuje sa Suradnim centrom (Uppsala Monitoring Centre, UMC) Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) na području praćenja sigurnosti primjene lijekova. HALMED također sudjeluje u radu Internacionalne farmakopeje SZO-a, kao i na području krivotvorenih lijekova. HALMED ima imenovane kontakt točke za suradnju i razmjenu informacija o krivotvorenim lijekovima.

Također, HALMED intenzivno surađuje sa SZO-om pružajući u ime RH stručnu potporu nastojanjima SZO-a da izgradi i poboljša funkcioniranje nacionalnih regulatornih tijela zemalja članica zaduženih za lijekove.

Farmaceutsko-inspekcijska konvencija/shema (PIC/S)

HALMED kao član Farmaceutsko-inspekcijske konvencije/sheme (Pharmaceutical Inspection Convention i Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme, PIC/S) sudjeluje u poticanju aktivne suradnje nadležnih inspekcijskih tijela na području dobre proizvođačke prakse (Good manufacturing practice, GMP) s ciljem međunarodne harmonizacije GMP standarda i smjernica, edukacije nadležnih tijela i sustava kvalitete inspektorata u području lijekova.

Međunarodno društvo za farmakoekonomiku i istraživanje ishoda (ISPOR)

HALMED provodi suradnju s međunarodnim Stručnim društvom za ekonomiku zdravstva i istraživanje ishoda (ISPOR) na području farmakoekonomike i istraživanja ishoda liječenja.

Nadležna tijela za lijekove i medicinske proizvode država izvan EU-a

HALMED surađuje s nadležnim tijelima za lijekove i medicinske proizvode država izvan EU-a. HALMED ostvaruje suradnju s agencijama jugoistočne Europe temeljem potpisanih Memoranduma o suradnji i razumijevanju s Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), Agencijom za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (ALMBiH), Biroom za lekove Ministarstva zdravlja Republike Makedonije i Institutom za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CInMED). HALMED ima bilateralne protokole o suradnji s CInMED-om i ALMBiH-om. Također, HALMED s nadležnim tijelima iz jugoistočne Europe surađuje u razmjeni podataka iz područja opskrbe tržišta lijekovima.

Na vrh stranice