O HALMED-u

Projekt implementacije ISO IDMP normi u EU-u (SPOR)

Projekt implementacije ISO IDMP normi u Europskoj uniji (SPOR) provodi Europska agencija za lijekove (EMA) prema Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 520/2012 od 19. lipnja 2012. o provedbi farmakovigilancijskih aktivnosti predviđenih Uredbom (EZ) br. 726/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i Direktivom 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.

Ovim projektom postojeći format zapisa podataka o lijeku Extended EudraVigilance Product Report Message (xEVPRM) treba biti zamijenjen novim, kompatibilnim s ISO IDMP normama. Do sada su uspostavljeni servisi: OMS (Organisation Management Services) i RMS (Referential Management Services) te je u završnoj fazi uspostava servisa SMS (Substance Management Services). Također je u studenome 2022. godine stavljen u produkciju, a u veljači 2023. nadograđen novi portal Product Lifecycle Management (PLM). Za sada je putem portala omogućena izrada web forme Electronic Application Form (eAF) za postupke izmjena za humane lijekove za centralizirane postupke, a planirano je da portal bude online mjesto za upravljanje eAF web formama za sve postupke, elektroničkim uputama o lijeku (Product Information (ePI)), odobrenim podacima o lijekovima u Europskoj uniji (PMS) te mjesto za razmjenu podataka svih europskih nacionalnih nadležnih tijela na području lijekova.