News and Educations

Annual Report on Drug Consumption for 2006 - Croatian Document

Temeljem Zakona o lijekovima i medicinskim proizvodima ("Narodne novine", br. NN 121/2003. i 177/2004.) i Pravilnika o vrsti podataka i načinu izrade Izvješća o prometu gotovih lijekova ("Narodne novine", br. NN 29/05.), Agencija za lijekove i medicinske proizvode izradila je izvješće o prometu gotovih lijekova u 2006. godini.

U bazi podataka Agencije za praćenje potrošnje lijekova, lijekovi su svrstani u 14 skupina Anatomsko-terapijskog-kemijskog (ATK) sustava klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije prema ATK i internacionalnom nezaštićenom nazivu. Osnova za izradu Izvješća je popis gotovih lijekova s odobrenjem za stavljanje gotovog lijeka u promet u Republici Hrvatskoj, završno s 2006. godinom, te popis lijekova koji su se nalazili u prometu u RH, a koji nemaju odobrenje već su se nalazili u prometu temeljem interventnog uvoza ili su izdani na pojedinačni recept na ime određenog pacijenta.

Iz podataka o broju izdanih pakovanja izračunate su dnevno definirane doze na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan), a promet je iskazan i ukupnim iznosom u kunama za svaki gotov lijek.

U izvješću su obrađeni podaci zaprimljeni iz javnih i bolničkih ljekarni o prometu gotovih lijekova na području Republike Hrvatske, što predstavlja ukupnu potrošnju lijekova. U ovom Izvješću nisu prikazani podaci veledrogerija o prometu gotovih lijekova jer je to predmet posebnog, paralelnog izvješća.

Prikupljeni su podaci iz 826 ljekarničkih jedinica od 1024 ljekarničke jedinice iz javnih i bolničkih ljekarni koje se bave prometom gotovih lijekova u Hrvatskoj, što čini 80,7% od ukupnog broja ljekarničkih jedinica.

Podaci koje smo dobili, za Agenciju predstavljaju cjelokupan promet gotovim lijekovima u Republici Hrvatskoj i temelje se na dostavljenim izvješćima. Obzirom da navedeni podaci predstavljaju 80,7 % prometa lijekova uključujući sve ljekarničke jedinice u Republici Hrvatskoj isti su, metodom ekstrapolacije, uvećani za 19,3% te je na taj način dobivena pretpostavljena, sveukupna, stopostotna vrijednost potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj za 2006. godinu, izražena u količini DDD/1000/dan i u kunama.

Prikaz sadrži:

  1. prikaz ukupne potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj za sve skupine i podskupine ATK klasifikacije, iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki gotov lijek,
  2. prikaz potrošnje gotovih lijekova s načinom izdavanja na recept u ljekarni, iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i ukupnim iznosom u kunama, prema veleprodajnim cijenama za svaki gotov lijek.
  3. prikaz potrošnje gotovih lijekova s načinom izdavanja bez recepta u ljekarni, iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i ukupnim iznosom u kunama, prema veleprodajnim cijenama za svaki lijek.
  4. prikaz potrošnje lijekova u bolnicama iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i ukupnim iznosom u kunama, prema veleprodajnim cijenama za svaki lijek.
  5. prikaz potrošnje lijekova po županijama iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i ukupnim iznosom u kunama, prema veleprodajnim cijenama za svaki lijek.

Pri izračunu broja DDD-a, korišten je "ATC index with DDDs 2006, WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, Oslo". Za izračunavanje DDD/1000/dan uzeta je brojka od 4.440.000 koja predstavlja broj stanovnika u Republici Hrvatskoj, u 2006. godini, prema Državom zavodu za statistiku Republike Hrvatske.

U Republici Hrvatskoj, u 2006. godini, dobiveni podaci ukupne potrošnje lijekova ukazuju da je potrošnja bila 696,10 DDD/1000/dan, i sveukupno 4.123.089.376,00 kuna. Gledajući broj DDD/1000/dan, lijekovi s načinom izdavanja na recept čine 89,41% ukupne potrošnje ili 622,36 DDD/1000/dan, dok "OTC+lijekovi bez recepta u ljekarni" čine 10,59% ukupne potrošnje ili 73,74 DDD/1000/dan. Za lijekove s načinom izdavanja bez recepta i izvan ljekarni (BRX) podaci nisu dostavljeni.

Prema materijalnim pokazateljima iskazanim u kunama, lijekovi s načinom izdavanja na recept (HZZO) čine 94,69% ili 3.904.146.424,00 kuna od sveukupne potrošnje, dok "OTC+lijekovi bez recepta u ljekarni" čine 5,31%, ili 218.942.952,00 kune. Podaci za lijekove s načinom izdavanja bez recepta, izvan ljekarni (BRX) nisu dostavljeni.

Napomena: U tekstu i tablicama navedene su vrijednosti koje su dobivene ekstrapolacijom dostavljenih podataka iz ljekarni i bolničkih ljekarni te predstavljaju 100% promet lijekovima. "OTC+bez recepta" lijekovi predstavljaju OTC lijekove i lijekove koji se inače izdaju na recept, ali su izdani u ljekarni temeljem privatnih recepata te kao takvi ne terete HZZO.

Od svih skupina ATK sustava, analizom je utvrđena najveća potrošnja, prema parametrima DDD/1000/dan i ukupne u potrošnje u kunama prema veleprodajnim cijenama u skupini C, s ukupno 286,43 DDD/1000/dan i 1.061.527.846,00 kuna. Na drugom je mjestu, prema DDD/1000/dan, skupina N sa 114,87 DDD/1000/dan, trećem skupina A s 83,83 DDD/1000/dan, pretposljednjem skupina D s 0,38 DDD/1000/dan, a posljednja je skupina V s 0,05 DDD/1000/dan (vidi Tablicu 1).

Prema financijskim pokazateljima na drugom je mjestu po potrošnji skupina N s 610.700.179,00 kune, trećem skupina A s 477.424.448,00 kuna, pretposljednja je skupina H s 41.861.591,00 kuna, a posljednja je P skupina s 5.068.429,00 kuna (vidi Tablicu 2).

Na razini ATK sustava prema glavnim terapijskim skupinama, potrošnja lijekova iskazana u broju DDD/1000/dan, prvo mjesto zauzima skupina N05 - Psiholeptici s 77,23 DDD/1000/dan, dok je na drugom mjestu skupina C09 - Lijekovi u reninsko-angiotenziskom sustavu, trećem skupina C08 - Blokatori kalcijevih kanala C08, četvrtom skupina C10 - Hipolipemici itd. (vidi Tablicu 3).

Prema financijskim pokazateljima, na prvom mjestu je skupina C09 - Lijekovi u reninsko-angiotenziskom sustavu s 390.535.242,00 kuna, dok je na drugom mjestu skupina J01 - Lijekovi za terapiju bakterijskih infekcija, trećem skupina N05 - Psiholeptici, četvrtom L01 - Citostatici , petom C10 - Hipolipemici, itd. (vidi Tablicu 4).

Lijek koji je imao najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2006. godini, prema DDD/1000/dan, je amlodipin (vidi Tablicu 5 - 30 najkorištenijih lijekova po DDD-u), drugi je furosemid, a treći lizinopril. Zatim slijede diazepam, acetilsalicilna kiselina, simvastatin, atorvastatin, diklofenak itd.

Lijek koji je imao najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2006. godini, prema ukupnoj količini izraženoj u kunama prema veleprodajnim cijenama, također je amlodipin (vidi Tablicu 6 - 30 najprodavanijih lijekova u kunama), drugi je atorvastatin, treći je kombinacija lizinoprila i hidroklorotiazida, a četvrti kombinacija amoksicilina i klavulanske kiseline. Zatim slijede simvastatin, alendronična kiselina, pantoprazol, olanzapin, salmeterol+flutikazon itd.

Prvi lijek prema potrošnji lijekova s načinom izdavanja na recept, izražen prema DDD/1000/dan je opet amlodipin, zatim slijede, furosemid, lizinopril, itd. (vidi Tablicu 7 - prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan, na recept).

Prema financijskim pokazateljima, prvi lijek prema potrošnji lijekova s načinom izdavanja na recept, izražen u kunama je amlodipin, zatim slijedi atorvastatin, te kombinacija lizinoprila i hidroklorotiazida, simvastatin, kombinacija amoksicilina i klavulanske kiseline, itd. (Tablica 8).

Prvi lijek prema potrošnji s načinom izdavanja bez recepta, izražen prema DDD/1000/dan je acetilsalicilna kiselina, zatim slijede diklofenak, diazepam, itd.(Tablica 9 - prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan, bez recepta). Prema financijskim pokazateljima, prvi lijek u potrošnji lijekova s načinom izdavanja bez recepta, izražen u kunama je diklofenak, zatim slijedi acetilsalicilna kiselina, oksazepam, ibuprofen itd. (Tablica 10)

Bolnička potrošnja lijekova u cjelokupnoj potrošnji, prikazanoj u DDD/1000/dan, čini 3,56% ili 24,78 DDD/1000/dan dok udjel bolničke potrošnje lijekova u cjelokupnoj potrošnji u kunama, čini 21,82% ili 899.779.087,00 kuna. Potrošnja po DDD/1000/dan u bolnicama ukazuje da je prvi lijek diazepam, drugi furosemid, zatim deksametazon, metilprednizolon, cijanokobalamin itd. (vidi Tablicu 11). Potrošnja u kunama, u bolnicama ukazuje da je prvi lijek otopina elektrolita, drugi imatinib mesilat, treći interferon beta-1b, zatim slijede rituksimab, paklitaksel, eritropoetin itd. (vidi Tablicu 12).

Promet lijekova po županijama prikazan je na način da je ukupan promet lijekova iz županije hiperpoliran na stopostotnu vrijednost uzimajući u obzir postotak pristiglih izvješća iz pojedine županije, a broj stanovnika uzet u izračunu je broj stanovnika svake pojedine županije prema Državnom zavodu za statistiku. Grad Zagreb prikazan je kao posebna administrativna jedinica. Rezultati ukazuju da je Sisačko-moslavačka županija vodeća po potrošnji u DDD/1000/dan, zatim slijedi Zagrebačka županija, Virovitičko-podravska županija itd. (vidi Tablicu 13). Po financijskoj potrošnji vodeće mjesto zauzima Grad Zagreb, zatim slijede Zagrebačka županija, Splitsko-dalmatinska županija, Primorsko-Goranska županija, Osječko-Baranjska županija itd. (vidi Tablicu 14).

Ukupan broj generičkih lijekova koji je sudjelovao u prometu lijekova u RH iznosi 979, dok je ukupan broj gotovih lijekova koji je sudjelovao prometu lijekova u RH 2564, uključujući sve različite oblike pakovanja za pojedini gotov lijek.

U prikazu potrošnje lijekova u DDD/1000/dan nisu iskazani podaci za kombinacije lijekova, kojima nije utvrđena DDD. Isto tako, pojedini lijekovi nemaju definirane DDD-e (poglavito lijekovi u skupinama D, L, S i V) te nisu ni mogli biti predstavljeni izračunom DDD-a, nego izračunom prometa po veleprodajnim cijenama u kunama. Za lijekove koji nemaju DDD, "DDD/1000/dan" ili je izračunata vrijednost manja od dvije decimale cijelog broja, prikazano polje označeno je nulom (0).

Izvješće o prometu lijekova u Republici Hrvatskoj u 2006. godini sastoji se od uvodnog teksta prikaza s tablicama te poglavlja u tabelarnom prikazu "Promet lijekova u RH u 2006.godini, sveukupno", u kojem se za svaki INN/ATK navodi ukupna potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama.

Tablica 1. Ukupna potrošnja lijekova u 2006. godini prema DDD/1000 stanovnika/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan
1. C LIJEKOVI S UČINKOM NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 286,43
2. N LIJEKOVI S UČINKOM NA ŽIVČANI SUSTAV 114,87
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MJENU TVARI 83,83
4. M LIJEKOVI S UČINKOM NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 50,43
5. B LIJEKOVI S UČINKOM NA KRV 44,80
6. R LIJEKOVI S UČINKOM NA RESPIRATORNI SUSTAV 42,17
7. J LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 25,82
8. H HORMONI SUSTAVNI, BEZ SPOLNIH
LIJEKOVI ZA LIJEČE. UROGENITALNOG SUSTAVA I SPOLNI
16,36
9. G HORMONI 14,06
10. S LIJEKOVI S UČINKOM NA OSJETILA 12,53
11. L LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 3,86
12. P LIJEKOVI ZA LIJEČENJE PARAZITNIH INFEKCIJA 0,50
13. D LIJEKOVI S UČINKOM NA KOŽU - DERMATICI 0,38
14. V RAZLIČITO 0,05
UKUPNO: 696,10

Povratak na vrh

Tablica 2. Ukupna potrošnja lijekova u kunama, u 2006. godini prikazana po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina Kune
1. C LIJEKOVI S UČINKOM NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 1.061.527.846
2. N LIJEKOVI S UČINKOM NA ŽIVČANI SUSTAV 610.700.179
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MJENU TVARI 477.424.448
4. J LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 453.479.344
5. L LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 410.669.034
6. B LIJEKOVI S UČINKOM NA KRV 234.690.540
7. R LIJEKOVI S UČINKOM NA RESPIRATORNI SUSTAV 231.649.044
8. M LIJEKOVI S UČINKOM NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 206.557.354
9. G LIJEKOVI ZA LIJEČE. UROGENITALNOG SUSTAVA I SPOLNI HORMONI 123.269.197
10. D LIJEKOVI S UČINKOM NA KOŽU - DERMATICI 105.514.874
11. V RAZLIČITO 86.828.006
12. S LIJEKOVI S UČINKOM NA OSJETILA 73.849.493
13. H HORMONI SUSTAVNI, BEZ SPOLNIH 41.861.591
14. P LIJEKOVI ZA LIJEČENJE PARAZITNIH INFEKCIJA 5.068.429
UKUPNO: 4.123.089.376

Povratak na vrh

Tablica 3. Potrošnja lijekova u 2006. god. po terapijskim kupinama ATK klasifikacije prema DDD/1000 stanovnika/dan (Prvih 25 skupina)

ATK Terapijske skupine - glavne DDD/1000/dan
1. N05 PSIHOLEPTICI 77,23
2. C09 RENIN-ANGIOTENZIN SUSTAV LJEK. 70,16
3. C08 BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA 64,22
4. C10 HIPOLIPEMICI 46,21
5. A10 ANTIDIJABETICI 43,48
6. M01 ANTIREUMATICI I PROTUUPALNI LJEK. 41,89
7. C03 DIURETICI 39,86
8. C01 LJEKOVI KOJI DJELUJU NA SRCE 32,63
9. B01 ANTITROMBOTICI 32,47
10. C07 BLOKATORI BETA-ADRENERG. REC. 25,36
11. J01 ANTIIFEKTIVI (ANTIBAKT.) SUSTAVNI 24,86
12. A02 ANTIULKUSNI LJEK. I ANTACIDI 20,81
13. N06 PSIHOANALEPTICI 18,59
14. R03 ANTIASMATICI 18,36
15. R06 SUSTAVNI ANTIHISTAMINICI 12,63
16. S01 OFTALMICI 12,53
17. B03 ANTIANEMICI 12,26
18. H03 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI ŠTITNJAČE 9,50
19. G03 SPOLNI HORMONI 7,52
20. C02 ANTIHIPERTENZIVI 7,50
21. R01 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI NOSA 7,34
22. H02 KORTIKOSTEROIDI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 6,61
23. N02 ANALGETICI 6,38
24. N03 ANTIEPILEPTICI 6,21
25. M05 LJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOSTIJU 6,16

Povratak na vrh

Tablica 4. Potrošnja u kunama u 2006. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije (Prvih 25 terapijskih skupina)

ATK Terapijske skupine - glavne Kune
1. C09 RENIN-ANGIOTENZIN SUSTAV LJEK. 390.535.242
2. J01 ANTIIFEKTIVI (ANTIBAKT.) SUSTAVNI 387.208.665
3. N05 PSIHOLEPTICI 273.790.926
4. L01 CITOSTATICI 234.749.939
5. C10 HIPOLIPEMICI 206.173.273
6. A10 ANTIDIJABETICI 205.520.280
7. C08 BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA 195.999.759
8. A02 ANTIULKUSNI LJEK. I ANTACIDI 180.196.706
9. R03 ANTIASTMATICI 146.468.617
10. C07 BLOKATORI BETA-ADRENERG. REC. 109.701.245
11. M01 ANTIREUMATICI I PROTUUPALNI LJEK. 98.486.819
12. N02 ANALGETICI 95.419.451
13. N06 PSIHOANALEPTICI 91.898.927
14. M05 LJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOSTIJU 90.340.268
15. B05 ZAMJENE ZA KRV I PERFUZIJSKE OTOP. 78.070.527
16. L03 IMUNOSTIMULATORI 76.455.358
17. B01 ANTITROMBOTICI 74.993.813
18. S01 OFTALMICI 72.349.643
19. G03 SPOLNI HORMONI 69.129.368
20. N03 ANTIEPILEPTICI 66.792.340
21. C01 LJEKOVI KOJI DJELUJU NA SRCE 66.413.223
22. L02 LJEKOVI ZA ENDOKRINU TERAPIJU 58.478.804
23. C02 ANTIHIPERTENZIVI 45.221.194
24. D07 KORTIKOSTEROIDI 44.285.156
25. B03 ANTIANEMICI 43.959.729

Povratak na vrh

Tablica 5. 30 najkorištenijih lijekova po DDD/1000/dan u 2006. godini

ATK INN DDD/1000/dan
1. C08CA01 amlodipin 42,74
2. C03CA01 furosemid 27,38
3. C09AA03 lizinopril 24,84
4. N05BA01 diazepam 23,00
5. B01AC06 acetilsalicilna kis. 22,41
6. C10AA01 simvastatin 20,87
7. C10AA05 atorvastatin 20,73
8. M01AB05 diklofenak 20,34
9. C09AA05 ramipril 17,30
10. N05BA12 alprazolam 16,14
11. C07AB03 atenolol 15,75
12. C01DA14 izosorbid mononitrat 13,75
13. C08CA09 lacidipin 12,65
14. N05BA04 oksazepam 9,81
15. A10BA02 metformin 9,02
16. R06AX13 loratadin 8,63
17. A02BA02 ranitidin 8,38
18. N05CF02 zolpidem 8,04
19. H03AA01 levotiroksin 7,86
20. J01CR02 amoksicilin+klavulanska kis. 7,55
21. C08DA01 verapamil 7,41
22. M01AE01 ibuprofen 7,15
23. C03BA04 klortalidon 6,91
24. C09AA08 cilazapril 6,47
25. R03DA04 teofilin 6,42
26. C02CA04 doksazosin 6,22
27. C09AA02 enalapril 6,11
28. A10BB01 glibenklamid 6,09
29. C01AA08 metildigoksin 6,06
30. A10BB12 glimepirid 5,96

Povratak na vrh

Tablica 6. 30 najprodavanijih lijekova po potrošnji u kunama, u 2006. godini

ATK INN Kune
1. C08CA01 amlodipin 110.491.955
2. C10AA05 atorvastatin 100.515.724
3. C09BA03 lizinopril+hidroklorotiazid 97.885.965
4. J01CR02 amoksicilin+klavulanska kiselina 82.315.417
5. C10AA01 simvastatin 81.040.448
6. M05BA04 alendronična kis. 70.007.346
7. A02BC02 pantoprazol 62.028.187
8. N05AH03 olanzapin 58.590.919
9. R03AK06 salmeterol+flutikazon 58.461.675
10. C09AA03 lizinopril 56.813.619
11. A02BA02 ranitidin 54.838.685
12. M01AB05 diklofenak 47.429.472
13. J01DC02 cefuroksim 45.918.352
14. J01FA10 azitromicin 44.417.079
15. C07AB07 bisoprolol 43.670.096
16. C08CA09 lacidipin 41.871.323
17. B05BB01 elektroliti 39.079.658
18. L01XX28 imatinib mesilat 37.638.294
19. L03AB08 interferon beta-1b 37.150.494
20. C02CA04 doksazosin 37.012.447
21. C09AA05 ramipril 36.487.637
22. N05AA03 promazin 36.461.319
23. N02AX02 tramadol 36.403.133
24. C07AG02 karvedilol 35.746.414
25. A10AD01 inzulin (hum.-sdd+bd) 33.591.279
26. N05BA04 oksazepam 32.982.972
27. A02BC01 omeprazol 29.004.157
28. R03DC03 montelukast 28.618.914
29. L02BG03 anastrozol 25.916.176
30. C09DA01 losartan+hidroklorotiazid 25.106.284

Povratak na vrh

Tablica 7. Lista prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan, na RECEPT u 2006. godini

ATK INN DDD/1000/dan
1. C08CA01 amlodipin 42,16
2. C03CA01 furosemid 26,01
3. C09AA03 lizinopril 24,28
4. C10AA01 simvastatin 20,63
5. C10AA05 atorvastatin 20,49
6. N05BA01 diazepam 19,40
7. C09AA05 ramipril 17,06
8. C07AB03 atenolol 14,46
9. N05BA12 alprazolam 14,21
10. C01DA14 izosorbid mononitrat 13,56
11. C08CA09 lacidipin 12,57
12. M01AB05 diklofenak 11,30
13. A10BA02 metformin 8,74
14. N05BA04 oksazepam 8,22
15. A02BA02 ranitidin 7,72
16. R06AX13 loratadin 7,43
17. N05CF02 zolpidem 7,30
18. J01CR02 amoksicilin+klavulanska kis. 7,21
19. H03AA01 levotiroksin 7,17
20. C08DA01 verapamil 7,13
21. C09AA08 cilazapril 6,39
22. C03BA04 klortalidon 6,30
23. R03DA04 teofilin 6,25
24. C02CA04 doksazosin 6,13
25. A10BB12 glimepirid 5,87
26. C09AA02 enalapril 5,82
27. C01AA08 metildigoksin 5,78
28. M05BA04 alendronična kis. 5,73
29. A02BC02 pantoprazol 5,70
30. A10BB01 glibenklamid 5,60

Povratak na vrh

Tablica 8. Lista prvih 30 lijekova po potrošnji u kunama, na RECEPT u 2006. godini

ATK INN Kune
1. C08CA01 amlodipin 108.971.838
2. C10AA05 atorvastatin 99.419.713
3. C09BA03 lizinopril+hidroklorotiazid 96.852.847
4. C10AA01 simvastatin 80.068.771
5. J01CR02 amoksicilin+klavulanska kis. 78.859.002
6. M05BA04 alendronična kis. 69.532.910
7. A02BC02 pantoprazol 61.022.634
8. R03AK06 salmeterol+flutikazon 57.982.952
9. N05AH03 olanzapin 57.261.638
10. C09AA03 lizinopril 55.478.254
11. A02BA02 ranitidin 50.557.685
12. J01DC02 cefuroksim 45.321.161
13. C07AB07 bisoprolol 42.971.104
14. J01FA10 azitromicin 42.873.990
15. C08CA09 lacidipin 41.594.514
16. B05BB01 elektroliti 38.861.041
17. L01XX28 imatinib mesilat 37.616.719
18. L03AB08 interferon beta-1b 37.142.304
19. C02CA04 doksazosin 36.472.785
20. N05AA03 promazin 36.188.305
21. C09AA05 ramipril 35.956.321
22. C07AG02 karvedilol 35.044.562
23. N02AX02 tramadol 34.718.469
24. A10AD01 inzulin (hum.-sdd+bd) 33.367.713
25. R03DC03 montelukast 28.345.730
26. A02BC01 omeprazol 28.290.960
27. N05BA04 oksazepam 27.673.212
28. L02BG03 anastrozol 25.820.229
29. C09DA01 losartan+hidroklorotiazid 24.850.958
30. C09BA08 cilazapril+hidroklorotiazid 24.668.954

Povratak na vrh

Tablica 9. Lista prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan, izdanih BEZ RECEPTA* u 2006. godini

ATK INN DDD/1000/dan
1. B01AC06 acetilsalicilna kis. 18,45
2. M01AB05 diklofenak 9,04
3. N05BA01 diazepam 3,60
4. N05BA12 alprazolam 1,93
5. M01AE03 ketoprofen 1,79
6. N05BA06 lorazepam 1,77
7. M01AE01 ibuprofen 1,70
8. R01AA08 nafazolin 1,64
9. N05BA04 oksazepam 1,59
10. A06AB02 bisakodil 1,51
11. C03CA01 furosemid 1,37
12. C07AB03 atenolol 1,29
13. B01AC07 dipiridamol 1,24
14. R06AX13 loratadin 1,20
15. A11GA01 askorbinska kis. 1,19
16. A06AD11 laktuloza 0,80
17. R03AC02 salbutamol 0,77
18. N05CF02 zolpidem 0,74
19. H03AA01 levotiroksin 0,69
20. A02BA02 ranitidin 0,67
21. R05DB13 butamirat 0,64
22. R01AA05 oksimetazolin 0,63
23. J01CA04 amoksicilin 0,61
24. C03BA04 klortalidon 0,61
25. C08CA01 amlodipin 0,58
26. A01AA01 natrijev fluorid 0,57
27. C09AA03 lizinopril 0,56
28. M01AC01 piroksikam 0,49
29. A10BB01 glibenklamid 0,49
30. N02BE01 paracetamol 0,47

*prikazani su OTC lijekovi (lijekovi koji se izdaju bez recepta u ljekarnama) i lijekovi kojima je način izdavanja "na recept", ali su izdani u ljekarni temeljem privatnih recepata te kao takvi ne terete HZZO.

Povratak na vrh

Tablica 10. Lista prvih 30 lijekova po potrošnji u kunama, izdanih BEZ RECEPTA* u 2006. godini

ATK INN Kune
1. M01AB05 diklofenak 23.310.700
2. B01AC06 acetilsalicilna kis. 8.512.245
3. N05BA04 oksazepam 5.309.760
4. M01AE01 ibuprofen 4.948.702
5. N02BB54 propifenazon komb. 4.544.459
6. A02BA02 ranitidin 4.281.000
7. N05BA01 diazepam 4.006.866
8. J01CR02 amoksicilin+klavulanska kis. 3.456.415
9. M01AE03 ketoprofen 3.410.790
10. N02BE01 paracetamol 3.330.092
11. R06AX13 loratadin 3.258.202
12. N05BA12 alprazolam 2.643.759
13. N05BA06 lorazepam 2.513.729
14. R05DB13 butamirat 2.285.830
15. G01AA51 nistatin+oksitetraciklin 2.238.699
16. J01CA04 amoksicilin 2.176.223
17. J01DB01 cefaleksin 2.078.049
18. D01AC01 klotrimazol 2.066.011
19. C07AB03 atenolol 1.981.239
20. A06AB02 bisakodil 1.967.555
21. D07AC01 betametazon 1.958.108
22. N02BB02 metamizol 1.820.966
23. D06BB03 aciklovir 1.753.506
24. N02AX02 tramadol 1.684.658
25. D06AX30 neomicin+bacitracin 1.651.211
26. R03AC02 salbutamol 1.595.997
27. N02BA01 acetilsalicilna kis. 1.572.396
28. J01FA10 azitromicin 1.543.079
29. C08CA01 amlodipin 1.520.117
30. D01AC08 ketokonazol 1.452.506

*prikazani su OTC lijekovi (lijekovi koji se izdaju bez recepta u ljekarnama) i lijekovi kojima je način izdavanja "na recept", ali su izdani u ljekarni temeljem privatnih recepata te kao takvi ne terete HZZO.

Povratak na vrh

Tablica 11. Lista prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u BOLNICAMA u 2006. godini

ATK INN DDD/1000/dan
1. N05BA01 diazepam 1,62
2. C03CA01 furosemid 1,22
3. H02AB02 deksametazon 1,06
4. H02AB04 metilprednizolon 0,89
5. B03BA01 cijanokobalamin 0,67
6. B01AB05 enoksaparin 0,63
7. B01AC06 acetilsalicilna kis. 0,61
8. N05AD01 haloperidol 0,51
9. J01CR02 amoksicilin+klavulanska kis. 0,50
10. M01AB05 diklofenak 0,46
11. A11DA01 tiamin 0,45
12. A02BA02 ranitidin 0,43
13. A02BC02 pantoprazol 0,42
14. N05AB02 flufenazin 0,40
15. C08CA01 amlodipin 0,36
16. B01AB04 dalteparin 0,35
17. N05BA12 alprazolam 0,32
18. N02BB02 metamizol 0,31
19. B01AB08 reviparin 0,31
20. N05CF02 zolpidem 0,29
21. A06AB02 bisakodil 0,27
22. A06AD11 laktuloza 0,26
23. B01AB01 heparin 0,26
24. J01DC02 cefuroksim 0,24
25. C09AA03 lizinopril 0,22
26. N05AA03 promazin 0,21
27. N05CD02 nitrazepam 0,20
28. M01AE01 ibuprofen 0,19
29. M01AE03 ketoprofen 0,19
30. C01AA08 metildigoksin 0,19

Povratak na vrh

Tablica 12. Lista prvih 30 lijekova po potrošnji u kunama, u BOLNICAMA, u 2006. godini

ATK INN Kune
1. B05BB01 elektroliti 38.753.318
2. L01XX28 imatinib mesilat 37.616.719
3. L03AB08 interferon beta-1b 37.142.304
4. L01XC02 rituksimab 23.925.692
5. L01CD01 paklitaksel 22.901.719
6. B03XA01 eritropoetin (beta) 20.020.225
7. J01DC02 cefuroksim 19.097.656
8. L01XC03 trastuzumab 16.645.635
9. J01DH02 meropenem 15.731.625
10. B01AB05 enoksaparin 13.955.417
11. J01MA02 ciprofloksacin 13.596.781
12. B02BD02 faktor koag. VIII 13.266.078
13. J01CR02 amoksicilin+klavulanska kis. 13.065.435
14. L01XX19 irinotekan 12.721.757
15. N01AB08 sevofluran 12.302.205
16. L01BC05 gemcitabin 12.021.069
17. J01DD04 ceftriakson 11.979.250
18. L03AB11 peginterferon alfa-2a 11.887.457
19. H01AC01 somatropin 11.744.265
20. L03AA02 filgrastim 11.677.397
21. V08AB05 jopromid 10.671.357
22. B02BD08 eptakog-alfa (rekomb.f VIIa) 10.413.300
23. B05BA03 glukoza 9.326.990
24. J02AA01 amfotericin B 9.191.507
25. L01CD02 docetaksel 9.038.815
26. A02BC02 pantoprazol 8.443.221
27. D08AC02 klorheksidin 8.297.157
28. B03XA01 eritropoetin (alfa) 7.845.402
29. J01XA01 vankomicin 7.435.955
30. V08AB02 joheksol 7.238.394

Povratak na vrh

Tablica 13. Potrošnja lijekova u DDD/1000/dan po županijama u 2006. godini

Županija DDD/1000/dan
1. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 902,40
2. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 845,52
3. VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 838,18
4. KARLOVAČKA ŽUPANIJA 829,05
5. POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 807,39
6. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 745,32
7. GRAD ZAGREB 715,19
8. BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 696,40
9. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 692,19
10. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 691,87
11. ISTARSKA ŽUPANIJA 685,60
12. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 685,06
13. LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 665,19
14. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 628,76
15. DUBROVAČKO-NERETVANSKA 615,85
16. VUKOVARSKO-SRUJEMSKA ŽUPANIJA 615,84
17. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 611,98
18. OSIJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 596,00
19. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 593,86
20. ZADARSKA ŽUPANIJA 584,58
21. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 571,87
PROSJEK: 696,10

Povratak na vrh

Tablica 14. Potrošnja lijekova u kunama, po županijama, u 2006. godini

Županija Kune
1. GRAD ZAGREB 843.780.795
2. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 466.100.906
3. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 392.877.754
4. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 321.361.814
5. OSIJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 249.322.315
6. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 192.077.575
7. ISTARSKA ŽUPANIJA 157.751.466
8. VUKOVARSKO-SRUJEMSKA ŽUPANIJA 146.353.528
9. KARLOVAČKA ŽUPANIJA 140.833.996
10. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 140.180.562
11. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 138.531.898
12. ZADARSKA ŽUPANIJA 136.192.954
13. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 112.610.670
14. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 112.463.620
15. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 95.344.157
16. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 94.077.994
17. BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 91.235.428
18. POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 86.854.153
19. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 83.020.598
20. VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 81.778.619
21. LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 40.338.574
UKUPNO: 4.123.089.376

Tabelarni prikaz "Promet lijekova u RH u 2006.godini, sveukupno"

Top