News and Educations

Annual Report on Drug Consumption for 2007 - Croatian Document

Temeljem Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 71/07. i 45/09.) i Pravilnika o vrsti podataka i načinu izrade Izvješća o prometu gotovih lijekova Agencija za lijekove i medicinske proizvode izradila je izvješće o prometu gotovih lijekova u 2007. godini.

U bazi podataka Agencije za praćenje potrošnje lijekova, lijekovi su svrstani u 14 skupina Anatomsko-terapijskog-kemijskog (ATK) sustava klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije prema ATK i internacionalnom nezaštićenom nazivu. Osnova za izradu Izvješća su gotovi lijekovi koji su bili u prometu u Republici Hrvatskoj, u 2007. godini.

Iz podataka o broju izdanih originalnih kutija lijeka izračunate su dnevno definirane doze na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan), a promet je iskazan i ukupnim iznosom u kunama za svaki gotov lijek.

U izvješću su obrađeni podaci zaprimljeni iz javnih i bolničkih ljekarni o prometu gotovih lijekova na području Republike Hrvatske, što predstavlja ukupnu potrošnju lijekova. U ovom Izvješću nisu prikazani podaci veledrogerija o prometu gotovih lijekova jer je to predmet posebnog izvješća.

Prikupljeni su podaci iz 43,14 % ljekarničkih jedinica od svih javnih i bolničkih ljekarni koje se bave prometom gotovih lijekova u Republici Hrvatskoj. Obzirom da navedeni podaci predstavljaju 43,14 % prometa lijekova uključujući sve ljekarničke jedinice u Republici Hrvatskoj isti su, metodom ekstrapolacije, uvećani za 56,86% te je na taj način dobivena pretpostavljena, sveukupna vrijednost potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj za 2007. godinu, izražena u količini DDD/1000/dan i u kunama.

Pri izračunu broja DDD-a, korišten je "ATC index with DDDs 2006, WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, Oslo". Za izračunavanje DDD/1000/dan uzeta je brojka od XXX4.436.000XXX koja predstavlja broj stanovnika u Republici Hrvatskoj, u 2007. godini, prema Državom zavodu za statistiku Republike Hrvatske.

U Republici Hrvatskoj, u 2007. godini, dobiveni podaci ukupne potrošnje lijekova ukazuju da je potrošnja iznosila 678,611 DDD/1000/dan, i sveukupno 3.887.615.424,00 kuna. Gledajući broj DDD/1000/dan, lijekovi s načinom izdavanja na recept čine 88,88% ukupne potrošnje ili 603,13 DDD/1000/dan, dok "OTC lijekovi bez recepta u ljekarni" čine 11,12% ukupne potrošnje ili 75,48 DDD/1000/dan. Za lijekove s načinom izdavanja bez recepta i izvan ljekarni (BRX) podaci nisu dostupni.

Prema materijalnim pokazateljima iskazanim u kunama, lijekovi s načinom izdavanja na recept čine 92,31% ili 3.658.532.310,00 kuna od sveukupne potrošnje, dok "OTClijekovi bez recepta u ljekarni" čine 7,69%, ili 229.083.114,00 kune. Podaci za lijekove s načinom izdavanja bez recepta, izvan ljekarni (BRX) nisu dostupni.

Od svih skupina ATK sustava, analizom je utvrđena najveća potrošnja, prema parametrima DDD/1000/dan i ukupne u potrošnje u kunama prema veleprodajnim cijenama u skupini C, s ukupno 248,179 DDD/1000/dan i 859.257.748,00 kuna. Na drugom je mjestu, prema DDD/1000/dan, skupina N sa 112,392 DDD/1000/dan, trećem skupina A s 90,779 DDD/1000/dan, pretposljednjem skupina D s 0,294 DDD/1000/dan, a posljednja je skupina V s 0,073 DDD/1000/dan (Tablica 1).

Prema financijskim pokazateljima na drugom je mjestu po potrošnji skupina N s 617.382.555,00 kune, trećem skupina A s 497.352.469,00 kuna, pretposljednja je skupina H s 38.071.000,00 kuna, a posljednja je P skupina s 3.888.277,00 kuna (Tablica 2).

Na razini ATK sustava prema glavnim terapijskim skupinama, potrošnja lijekova iskazana u broju DDD/1000/dan, prvo mjesto zauzima skupina N05 - Psiholeptici s 69,257 DDD/1000/dan, dok je na drugom mjestu skupina C09 - Lijekovi u reninsko-angiotenziskom sustavu, trećem skupina C08 - Blokatori kalcijevih kanala, četvrtom skupina C10 - Hipolipemici itd. (Tablica 3).

Prema financijskim pokazateljima, na prvom mjestu je skupina C09 - Lijekovi u reninsko-angiotenziskom sustavu s 300.946.282,00 kuna, dok je na drugom mjestu skupina J01 - Lijekovi za terapiju bakterijskih infekcija, trećem skupina N05 - Psiholeptici, četvrtom L01 - Citostatici, petom A10 - Antidijabetici, itd. (vidi Tablica 4).

Lijek koji je imao najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2007. godini, prema DDD/1000/dan, je amlodipin s 37,309 DDD / 1000 / dan (Tablica 5), drugi je acetilsalicilna kiselina, a treći simvastatin. Zatim slijede furosemid, diazepam, atorvastatin, itd.

Lijek koji je imao najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2007. godini, prema ukupnoj količini izraženoj u kunama prema veleprodajnim cijenama, jesu otopine elektrolita, a zatim amlodipin (Tablica 6), treći jesu namirnice za enteralnu primjenu, zatim kombinacija lizinoprila i hidroklorotiazida, atorvastatin, simvastatin, itd.

Lijek koji je imao najveći promet u izvanbolničkoj potrošnji u Republici Hrvatskoj u 2007. godini, prema DDD/1000/dan, je amlodipin s 37,309 DDD / 1000 / dan (Tablica 7), drugi je acetilsalicilna kiselina, a treći simvastatin. Zatim slijede furosemid, atorvastatin, folna kiselina itd.

Lijek koji je imao najveću potrošnju u izvanbolničkoj potrošnji u Republici Hrvatskoj u 2007. godini, prema ukupnoj količini izraženoj u kunama prema veleprodajnim cijenama, je amlodipin, a zatim namirnice za enteralnu primjenu (Tablica 8), treći je kombinacija lizinoprila i hidroklorotiazida, te atorvastatin, simvastatin, itd.

Bolnička potrošnja lijekova u cjelokupnoj potrošnji, prikazanoj u DDD/1000/dan, čini 3,43% ili 23,290 DDD/1000/dan dok udjel bolničke potrošnje lijekova u cjelokupnoj potrošnji u kunama, čini 22,00% ili 855.118.545,00 kuna. Potrošnja po DDD/1000/dan u bolnicama ukazuje da je prvi lijek aprotinin, drugi laronidaza, zatim diazepam, deksametazon, furosemid itd. (Tablica 9). Potrošnja u kunama, u bolnicama ukazuje da je prvi lijek otopina elektrolita, drugi imigluceraza, treći imatinib, zatim slijede rituksimab, gemcitabin, eritropoetin itd. (Tablica 10).

Prvi lijek prema potrošnji lijekova s načinom izdavanja na recept HZZO, izražen prema DDD/1000/dan je opet amlodipin, zatim slijede simvastatin, furosemid itd. Prema financijskim pokazateljima, prvi lijek prema potrošnji lijekova s načinom izdavanja na recept HZZO, izražen u kunama je amlodipin, zatim slijedi atorvastatin, simvastatin, kombinacija amoksicilina i klavulanske kiseline, itd. (Tablica 11).

Prvi lijek prema potrošnji s načinom izdavanja ne na recept HZZO (odnosi se na OTC lijekove - bez recepta te lijekove koji se inače propisuju na recept, ali su kupljeni u slobodnoj prodaji, na privatni recept), izražen prema DDD/1000/dan je acetilsalicilna kiselina, zatim slijede vitamin C, paracetamol itd. Prema financijskim pokazateljima, prvi lijek u potrošnji lijekova s načinom izdavanja ne na recept HZZO, izražen u kunama je paracetamol, zatim slijedi acetilsalicilna kiselina, ginko, ibuprofen itd. (Tablica 12).

Promet lijekova po županijama prikazan je na način da je ukupan promet lijekova iz županije ekstrapoliran na stopostotnu vrijednost uzimajući u obzir postotak pristiglih izvješća iz pojedine županije, a broj stanovnika uzet u izračunu je broj stanovnika svake pojedine županije prema Državnom zavodu za statistiku. Grad Zagreb prikazan je kao posebna administrativna jedinica. Rezultati po potrošnji u DDD/1000/dan i po financijskoj potrošnji prikazani su u tablicama. (Tablica 13 i Tablica 14). Isto tako, prikazan je promet lijekova u DDD/1000/dan i kunama po županijama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (vidi Tablice od 15.1 do 15.21).

Ukupan broj generičkih lijekova koji je sudjelovao u prometu lijekova u RH iznosi 895, dok je ukupan broj gotovih lijekova koji je sudjelovao prometu lijekova u RH 1699, a uključujući sve različite oblike za pojedini gotov lijek taj broj iznosi 3177.

U prikazu potrošnje lijekova u DDD/1000/dan nisu iskazani podaci za kombinacije lijekova, kojima nije utvrđena DDD. Isto tako, pojedini lijekovi nemaju definirane DDD-e (poglavito lijekovi u skupinama D, L, S i V) te nisu ni mogli biti predstavljeni izračunom DDD-a, nego izračunom prometa po veleprodajnim cijenama u kunama. Za lijekove koji nemaju DDD, "DDD/1000/dan" ili je izračunata vrijednost manja od tri decimale cijelog broja, prikazano polje označeno je nulom (0).

Izvješće o prometu lijekova u Republici Hrvatskoj u 2006. godini sastoji se od uvodnog teksta prikaza s tablicama te poglavlja u tabelarnom prikazu "Promet lijekova u RH u 2007. godini, sveukupno", u kojem se za svaki INN/ATK navodi ukupna potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama.

*Napomena: U tekstu i tablicama navedene su vrijednosti koje su dobivene ekstrapolacijom dostavljenih podataka iz ljekarni i bolničkih ljekarni te predstavljaju 100%-tni promet lijekovima.

Tablica 1. Ukupna potrošnja lijekova u 2007. godini prema DDD/1000 stanovnika/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 248,179
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 112,392
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 90,779
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 75,019
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 41,842
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 35,906
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 26,117
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 19,441
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 15,901
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 8,992
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 3,302
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,374
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,294
14. V RAZLIČITO 0,073
UKUPNO: 678,611

Povratak na vrh

Tablica 2. Ukupna potrošnja lijekova u kunama, u 2007. godini prikazana po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina Iznos (Kune)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 859.257.748
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 617.382.555
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 497.352.469
4. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 379.658.885
5. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 346.190.381
6. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 316.137.959
7. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 237.644.359
8. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 174.596.358
9. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 138.093.384
10. V RAZLIČITO 124.701.968
11. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 88.911.268
12. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 65.728.813
13. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 38.071.000
14. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 3.888.277
UKUPNO: 3.887.615.424

Povratak na vrh

Tablica 3. Potrošnja lijekova u 2007. god. po terapijskim kupinama ATK klasifikacije prema DDD/1000 stanovnika/dan

ATK Terapijske skupine - glavne DDD/1000/dan
1. N05 PSIHOLEPTICI 69,257
2. C09 PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RENIN-ANGIOTENZINSKI SUSTAV 59,670
3. C08 BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA 58,913
4. C10 PRIPRAVCI KOJI MODIFICIRAJU LIPIDE (HIPOLIPEMICI) 46,680
5. B01 ANTITROMBOTICI 43,354
6. M01 PRIPRAVCI S PROTUUPALNIM I ANTIREUMATSKIM DJELOVANJEM 35,965
7. A10 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI (ANTIDIJABETICI) 35,192
8. C03 DIURETICI 30,266
9. B03 ANTIANEMICI 29,611
10. C01 PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA SRCE 25,166
11. C07 BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA 20,805
12. A02 LIJEKOVI ZA POREMEĆAJE KISELOSTI 19,571
13. A11 VITAMINI 18,791
14. J01 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 18,545
15. N06 PSIHOANALEPTICI 17,916
16. G03 SPOLNI HORMONI I OSTALI PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA SPOLNI SUSTAV 16,399
17. R03 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH BOLESTI DIŠNIH PUTOVA 14,435
18. R06 ANTIHISTAMINICI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 10,719
19. N02 ANALGETICI 10,568
20. S01 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA (OFTALMICI) 8,992
21. H02 KORTIKOSTEROIDI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 7,761
22. H03 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI ŠTITNJAČE 7,728
23. N07 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SREDIŠNJE ŽIVČELJE UKLJUČUJUĆI PARASIMPATOMIMETIKE 6,800
24. R01 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI NOSA 6,150
25. C02 ANTIHIPERTENZIVI 6,122
26. A01 STOMATOLOŠKI PRIPRAVCI 5,708
27. N03 ANTIEPILEPTICI 5,256
28. G01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI 4,931
29. R05 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE KAŠLJA I PREHLADE 4,601
30. A06 LAKSATIVI 4,425

Povratak na vrh

Tablica 4. Potrošnja u kunama u 2007. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije

ATK Terapijske skupine - glavne IZNOS (Kune)
1. C09 PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RENIN-ANGIOTENZINSKI SUSTAV 300.946.282
2. J01 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 299.595.693
3. N05 PSIHOLEPTICI 244.728.089
4. L01 ANTINEOPLASTICI (CITOSTATICI) 191.192.042
5. A10 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI (ANTIDIJABETICI) 177.745.467
6. A02 LIJEKOVI ZA POREMEĆAJE KISELOSTI 175.473.000
7. B05 ZAMJENE ZA KRV I PERFUZIJSKE OTOPINE 168.910.966
8. C10 PRIPRAVCI KOJI MODIFICIRAJU LIPIDE (HIPOLIPEMICI) 167.407.596
9. C08 BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA 166.069.399
10. N02 ANALGETICI 150.558.904
11. R03 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH BOLESTI DIŠNIH PUTOVA 129.958.259
12. V06 OSNOVNE HRANJIVE TVARI 92.865.643
13. C07 BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA 88.690.477
14. M01 PRIPRAVCI S PROTUUPALNIM I ANTIREUMATSKIM DJELOVANJEM 87.634.911
15. N06 PSIHOANALEPTICI 85.607.229
16. G03 SPOLNI HORMONI I PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA SPOLNI SUSTAV 79.342.813
17. B01 ANTITROMBOTICI 72.256.396
18. M05 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOSTIJU 66.637.140
19. S01 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA (OFTALMICI) 65.728.552
20. L02 ENDOKRINA TERAPIJA 61.918.026
21. N03 ANTIEPILEPTICI 59.123.777
22. C01 PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA SRCE 52.344.818
23. L03 IMUNOSTIMULANSI 51.939.239
24. A16 OSTALI LIJEKOVI ZA PROBAVNI TRAKT I METABOLIZAM 45.667.787
25. G04 PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA MOKRAĆNI SUSTAV 43.675.087
26. J05 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH VIRUSNIH INFEKCIJA 42.406.827
27. L04 IMUNOSUPRESIVI 41.141.074
28. B02 ANTIHEMORAGICI 40.123.482
29. C02 ANTIHIPERTENZIVI 35.925.977
30. B03 ANTIANEMICI 34.847.115

Povratak na vrh

Tablica 5. 50 najkorištenijih lijekova po DDD/1000/dan u 2007. godini

ATK INN DDD/1000/dan
1. C08CA01 amlodipin 37,309
2. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 35,945
3. C10AA01 simvastatin 21,754
4. C03CA01 furosemid 21,582
5. N05BA01 diazepam 20,846
6. C10AA05 atorvastatin 20,768
7. B03BB01 folna kiselina 20,477
8. C09AA03 lizinopril 20,284
9. C09AA05 ramipril 18,448
10. N05BA12 alprazolam 15,407
11. M01AB05 diklofenak 14,830
12. A11GA01 askorbinska kiselina (vit C) 13,483
13. G03CA03 estradiol 12,789
14. C08CA09 lacidipin 12,390
15. C07AB03 atenolol 11,342
16. C01DA14 izosorbidmononitrat 9,805
17. A10BA02 metformin 8,289
18. M01AE01 ibuprofen 7,802
19. N05CF02 zolpidem 7,525
20. A02BA02 ranitidin 7,380
21. R06AX13 loratadin 6,734
22. N05BA04 oksazepam 6,705
23. A10BB12 glimepirid 6,703
24. H03AA01 levotiroksin-natrij 6,431
25. C07AB07 bisoprolol 5,964
26. M01AE03 ketoprofen 5,903
27. A02BC02 pantoprazol 5,780
28. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 5,388
29. N05BA06 lorazepam 5,266
30. C08DA01 verapamil 4,885
31. C09AA08 cilazapril 4,710
32. C01AA08 metildigoksin 4,664
33. R03DA04 teofilin 4,616
34. C02CA04 doksazosin 4,552
35. M01AC01 piroksikam 4,366
36. C01BC03 propafenon 4,291
37. C08CA05 nifedipin 4,164
38. C03AA03 hidroklorotiazid 4,122
39. C09AA02 enalapril 3,867
40. B03AA02 željezo(II)-fumarat 3,833
41. C09CA01 losartan 3,813
42. N06AB06 sertralin 3,791
43. C10AA04 fluvastatin 3,712
44. N06AB05 paroksetin 3,697
45. C09AA10 trandolapril 3,625
46. N02BE01 paracetamol 3,433
47. B01AA03 varfarin 3,376
48. A11DA01 tiamin (vit B1) 3,364
49. C01BD01 amijodaron 3,254
50. G01AA10 klindamicin 3,203

Povratak na vrh

Tablica 6. 50 najprodavanijih lijekova po potrošnji u kunama, u 2007. godini

ATK INN Iznos (Kune)
1. B05BB01 elektroliti 124.235.947
2. C08CA01 amlodipin 94.316.839
3. V06DX03 namirnice za enteralnu primjenu 85.598.311
4. C09BA03 lizinopril i diuretici 84.028.387
5. C10AA05 atorvastatin 77.796.763
6. C10AA01 simvastatin 68.616.103
7. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 61.759.387
8. A02BC02 pantoprazol 58.210.695
9. N05AH03 olanzapin 57.493.940
10. R03AK06 salmeterol i ostali lijekovi za liječenje opstruktivnih bolesti 53.734.111
11. A02BA02 ranitidin 49.363.495
12. C09AA03 lizinopril 45.018.801
13. C07AB07 bisoprolol 40.775.929
14. J01FA10 azitromicin 37.406.190
15. C08CA09 lacidipin 36.728.587
16. C09AA05 ramipril 36.310.298
17. L01XX28 imatinib 35.300.346
18. A16AB02 imigluceraza 35.243.912
19. M01AB05 diklofenak 32.313.481
20. N02AX02 tramadol 28.698.965
21. J01DC02 cefuroksim 28.415.256
22. L02BG03 anastrozol 27.622.557
23. C02CA04 doksazosin 27.275.726
24. N05AA03 promazin 27.140.953
25. C07AG02 karvedilol 26.115.509
26. M01AE01 ibuprofen 25.828.804
27. A10AD05 inzulin aspart 25.071.013
28. N05BA01 diazepam 24.082.992
29. N02BE01 paracetamol 23.987.633
30. L01XC02 rituksimab 23.960.497
31. A10AD01 inzulin (ljudski) 23.084.679
32. N05BA04 oksazepam 22.692.763
33. N02BE71 paracetamol i psiholeptici, kombinacije 22.393.724
34. L01BC05 gemcitabin 22.044.199
35. B03XA01 eritropoetin 21.994.243
36. R03DC03 montelukast 21.340.861
37. A02BC01 omeprazol 21.176.602
38. B01AC04 klopidogrel 21.133.122
39. J01MA02 ciprofloksacin 20.039.707
40. A10BA02 metformin 19.086.491
41. C09BA08 cilazapril i diuretici 19.053.051
42. B05BA03 ugljikohidrati 18.887.094
43. A02BC03 lanzoprazol 18.660.687
44. J01DB01 cefaleksin 18.626.144
45. M05BB0X alendronska kis. + kolekalciferol 18.618.430
46. L01BC06 kapecitabin 18.541.824
47. N05AX08 risperidon 18.341.731
48. M05BA04 alendronska kiselina 17.875.542
49. A10BB12 glimepirid 17.850.162
50. C09BA05 ramipril i diuretici 17.810.363

Povratak na vrh

Tablica 7. Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan, IZVANBOLNIČKA POTROŠNJA u 2007. godini

ATK INN DDD/1000/dan
1. C08CA01 amlodipin 37,065
2. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 35,536
3. C10AA01 simvastatin 21,694
4. C03CA01 furosemid 20,841
5. C10AA05 atorvastatin 20,660
6. B03BB01 folna kiselina 20,130
7. C09AA03 lizinopril 20,115
8. N05BA01 diazepam 19,778
9. C09AA05 ramipril 18,277
10. N05BA12 alprazolam 15,196
11. M01AB05 diklofenak 14,569
12. A11GA01 askorbinska kiselina (vit C) 13,446
13. G03CA03 estradiol 12,789
14. C08CA09 lacidipin 12,294
15. C07AB03 atenolol 11,264
16. C01DA14 izosorbidmononitrat 9,682
17. A10BA02 metformin 8,251
18. M01AE01 ibuprofen 7,656
19. N05CF02 zolpidem 7,308
20. A02BA02 ranitidin 7,054
21. R06AX13 loratadin 6,687
22. A10BB12 glimepirid 6,667
23. N05BA04 oksazepam 6,661
24. H03AA01 levotiroksin-natrij 6,391
25. C07AB07 bisoprolol 5,891
26. M01AE03 ketoprofen 5,751
27. A02BC02 pantoprazol 5,540
28. N05BA06 lorazepam 5,156
29. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 5,124
30. C08DA01 verapamil 4,827

Povratak na vrh

Tablica 8. Prvih 30 lijekova u kunama, IZVANBOLNIČKA POTROŠNJA u 2007. godini

ATK INN Iznos (Kune)
1. C08CA01 amlodipin 93.742.546
2. V06DX03 namirnice za enteralnu primjenu 83.964.517
3. C09BA03 lizinopril i diuretici 83.705.367
4. C10AA05 atorvastatin 77.375.542
5. C10AA01 simvastatin 68.437.086
6. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 54.066.247
7. A02BC02 pantoprazol 53.621.989
8. R03AK06 salmeterol i ostali lijekovi za liječenje opstruktivnih bolesti 53.145.765
9. N05AH03 olanzapin 53.071.302
10. A02BA02 ranitidin 46.422.589
11. C09AA03 lizinopril 44.668.317
12. C07AB07 bisoprolol 40.418.030
13. C08CA09 lacidipin 36.450.291
14. J01FA10 azitromicin 36.402.360
15. C09AA05 ramipril 35.975.635
16. M01AB05 diklofenak 31.466.124
17. L02BG03 anastrozol 27.618.827
18. C02CA04 doksazosin 27.104.598
19. N02AX02 tramadol 26.463.161
20. C07AG02 karvedilol 25.805.386
21. M01AE01 ibuprofen 25.435.122
22. N05AA03 promazin 24.932.095
23. A10AD05 inzulin aspart 24.900.020
24. N02BE01 paracetamol 23.432.762
25. A10AD01 inzulin (ljudski) 22.965.752
26. N05BA01 diazepam 22.673.165
27. N05BA04 oksazepam 22.592.047
28. N02BE71 paracetamol i psiholeptici, kombinacije 22.393.601
29. R03DC03 montelukast 21.287.875
30. A02BC01 omeprazol 20.655.727

Povratak na vrh

Tablica 9. Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan, BOLNIČKA POTROŠNJA u 2007. godini

ATK INN DDD/1000/dan
1. B02AB01 aprotinin 1,881
2. A16AB05 laronidaza 1,449
3. N05BA01 diazepam 1,068
4. H02AB02 deksametazon 0,778
5. C03CA01 furosemid 0,741
6. H02AB04 metilprednizolon 0,674
7. B03BA01 cijanokobalamin 0,574
8. H02AB07 prednizon 0,414
9. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 0,409
10. B01AD01 streptokinaza 0,399
11. B01AB05 enoksaparin 0,379
12. B03BB01 folna kiselina 0,346
13. A02BA02 ranitidin 0,325
14. B01AB02 antitrombin III 0,294
15. N05AD01 haloperidol 0,287
16. N02BB02 metamizol natrij 0,271
17. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 0,264
18. M01AB05 diklofenak 0,261
19. H01AC01 somatotropin 0,252
20. C08CA01 amlodipin 0,244
21. A02BC02 pantoprazol 0,240
22. B01AB08 reviparin 0,240
23. B01AB04 dalteparin 0,239
24. A11DA01 tiamin (vit B1) 0,235
25. N05CF02 zolpidem 0,217
26. N05BA12 alprazolam 0,211
27. B03XA01 eritropoetin 0,208
28. N05AB02 flufenazin 0,207
29. B01AB01 heparin 0,195
30. J01DC02 cefuroksim 0,177

Povratak na vrh

Tablica 10. Prvih 30 lijekova u kunama, BOLNIČKA POTROŠNJA u 2007. godini

ATK INN Iznos (Kune)
1. B05BB01 elektroliti otopine 112.394.694
2. A16AB02 imigluceraza 35.243.912
3. L01XX28 imatinib 35.210.389
4. L01XC02 rituksimab 23.871.712
5. L01BC05 gemcitabin 21.695.885
6. B03XA01 eritropoetin 21.267.856
7. B05BA03 ugljikohidrati otopine 18.804.804
8. L01CD01 paklitaksel 13.876.032
9. J01DH02 meropenem 13.482.625
10. L03AB11 peginterferon alfa-2a 13.112.773
11. J01DC02 cefuroksim 12.542.015
12. B02BD08 eptakog alfa (activirani) 12.369.165
13. J01MA02 ciprofloksacin 12.286.676
14. L03AB08 interferon beta-1b 12.105.663
15. B02BD03 faktor koagulacije VIII iba 11.546.402
16. L01XC03 trastuzumab 11.458.564
17. L01XX19 irinotekan 10.004.179
18. B02BD02 koagulacijski faktor VIII 9.799.013
19. L03AA02 filgrastim 9.588.827
20. N01AB08 sevofluran 9.359.752
21. J05AF30 otopine za parent. prehranu 8.046.343
22. B01AB05 enoksaparin 7.704.000
23. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 7.693.140
24. J05AE11 lopinavir + ritonavir komb. 7.577.325
25. H01AC01 somatotropin 7.392.852
26. L03AB10 peginterferon alfa-2b 6.728.858
27. J01DD04 ceftriakson 6.605.326
28. J01XA01 vankomicin 6.572.871
29. J05AG03 efavirenz 6.098.134
30. V08AB09 jodiksanol 5.835.697

Povratak na vrh

Tablica 11. Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan i kunama, na teret HZZO-a u 2007. godini

ATK INN DDD/1000/dan Iznos (Kune)
1. C08CA01 amlodipin 37,309 94.316.839
2. C10AA01 simvastatin 21,754 68.616.103
3. C03CA01 furosemid 21,582 13.252.520
4. N05BA01 diazepam 20,846 24.082.992
5. C10AA05 atorvastatin 20,768 77.796.763
6. B03BB01 folna kiselina 20,477 1.899.049
7. C09AA03 lizinopril 20,284 45.018.801
8. C09AA05 ramipril 18,448 36.310.298
9. N05BA12 alprazolam 15,407 17.298.348
10. M01AB05 diklofenak 14,830 32.313.481
11. G03CA03 estradiol 12,789 4.505.579
12. C08CA09 lacidipin 12,390 36.728.587
13. C07AB03 atenolol 11,342 17.716.106
14. C01DA14 izosorbidmononitrat 9,805 16.920.071
15. A10BA02 metformin 8,289 19.086.491
16. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 8,011 4.599.690
17. N05CF02 zolpidem 7,525 10.734.494
18. A02BA02 ranitidin 7,222 47.608.152
19. N05BA04 oksazepam 6,705 22.692.763
20. A10BB12 glimepirid 6,703 17.850.162
21. H03AA01 levotiroksin-natrij 6,431 3.960.408
22. M01AE01 ibuprofen 6,329 16.242.630
23. R06AX13 loratadin 6,187 14.922.721
24. C07AB07 bisoprolol 5,964 40.775.929
25. M01AE03 ketoprofen 5,903 11.711.320
26. A02BC02 pantoprazol 5,780 58.210.695
27. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 5,388 61.759.387
28. N05BA06 lorazepam 5,266 7.458.071
29. C08DA01 verapamil 4,885 10.627.287
30. C09AA08 cilazapril 4,710 11.617.038

Povratak na vrh

Tablica 12. Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan i kunama, koji nisu na teret HZZO-a u 2007. godini

ATK INN DDD/1000/dan Iznos (Kune)
1. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 27,935 13.141.204
2. A11GA01 askorbinska kiselina (vit C) 12,570 4.090.604
3. N02BE01 paracetamol 3,433 23.987.560
4. A11DA01 tiamin (vit B1) 3,364 3.846.068
5. R01AA08 nafazolin 3,163 3.249.989
6. A06AB02 bisakodil 2,447 3.240.032
7. R01AA05 oksimetazolin 2,218 6.173.820
8. N06DX02 ginkgo biloba 2,053 10.169.756
9. N02BA01 acetilsalicilna kiselina 1,993 10.507.023
10. M01AE01 ibuprofen 1,473 9.586.174
11. R05CB02 bromheksin 1,287 3.710.792
12. A11HA02 piridoksin (vit B6) 0,788 2.088.507
13. R06AX13 loratadin 0,547 1.682.521
14. A06AD11 laktuloza 0,385 828.931
15. R05CB01 acetilcistein 0,308 1.995.156
16. R06AA02 difenhidramin 0,174 2.185.257
17. A02BA02 ranitidin 0,158 1.755.343
18. A06AC01 plantago ovata 0,080 218.606
19. R06BA52 pseudoefedrin + loratadin 0,077 637.559
20. R06AB03 dimetinden 0,066 414.639
21. A07BA01 medicinski ugljen 0,046 884.972
22. A02BC01 omeprazol 0,034 434.706
23. A03BB01 butilskopolamin 0,032 221.554
24. R05DA09 dekstrometorfan 0,017 222.019
25. R05CB03 karbocistein 0,016 157.536
26. R01AB07 oksimetazolin 0,010 4.411.307
27. N07BA01 nikotin 0,009 120.787
28. A02BA01 cimetidin 0,009 118.223
29. R01AB02 nafazolin 0,000 1.006.733
30. A05BA03 silimarin 0,000 955

Povratak na vrh

Tablica 13. Potrošnja lijekova u DDD/1000/dan po županijama u 2007. godini

Županija DDD/1000/dan
1. POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 1.362,795
2. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 984,769
3. KARLOVAČKA ŽUPANIJA 902,303
4. LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 896,112
5. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 856,576
6. GRAD ZAGREB 812,424
7. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 761,748
8. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 761,388
9. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 738,948
10. ISTARSKA ŽUPANIJA 702,714
11. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 685,166
12. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 679,895
13. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 634,314
14. ZADARSKA ŽUPANIJA 611,329
15. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 569,077
16. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 550,362
17. VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 548,022
18. BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 443,977
19. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 387,449
20. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 351,027
21. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 263,929

Povratak na vrh

Tablica 14. Potrošnja lijekova u kunama po županijama u 2007. godini

Županija Iznos (Kune)
1. GRAD ZAGREB 1.096.913.639
2. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 347.237.069
3. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 319.486.085
4. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 220.445.413
5. KARLOVAČKA ŽUPANIJA 205.688.254
6. ISTARSKA ŽUPANIJA 204.360.248
7. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 202.131.862
8. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 185.886.049
9. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 170.730.998
10. POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 156.999.869
11. ZADARSKA ŽUPANIJA 136.812.553
12. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 124.251.106
13. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 112.464.321
14. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 91.916.869
15. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 77.369.459
16. BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 73.446.553
17. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 63.321.467
18. LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 45.776.487
19. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 45.685.000
20. VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 45.153.165
21. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 44.428.172

Povratak na vrh

Tablica 15.1. Potrošnja lijekova u Zagrebačkoj županiji u DDD/1000 stanovnika/dan i u kunama, u 2007. godini prikazana po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Iznos (Kune)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 226,830 58.823.823
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 99,766 40.465.612
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 83,213 30.725.642
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 65,173 12.485.970
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 42,299 10.566.330
6. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 36,961 8.717.746
7. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 36,295 16.902.091
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 20,153 19.247.672
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 12,093 1.388.682
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 8,272 4.262.803
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 2,549 6.774.642
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,369 292.168
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,250 5.167.695
14. V RAZLIČITO 0,047 4.406.945

Povratak na vrh

Tablica 15.2. Potrošnja lijekova u Krapinsko-zagorskoj županiji u DDD/1000 stanovnika/dan i u kunama, u 2007. godini prikazana po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Iznos (Kune)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 254,339 28.002.513
2. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 123,015 8.660.938
3. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 100,368 17.677.486
4. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 99,437 15.053.115
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 57,671 6.123.984
6. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 41,490 4.192.342
7. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 39,900 8.025.237
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 18,958 9.078.325
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 16,612 1.116.101
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 6,510 1.549.404
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 2,441 2.388.498
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,432 117.789
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,142 3.003.358
14. V RAZLIČITO 0,065 7.326.565

Povratak na vrh

Tablica 15.3. Ukupna potrošnja lijekova u Sisačko-moslavačkoj županiji u DDD/1000 stanovnika/dan i u kunama, u 2007. godini prikazana po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Iznos (Kune)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 254,532 37.473.423
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 125,717 23.426.210
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 95,164 19.300.115
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 53,791 1.911.270
5. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 44,573 10.545.265
6. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 40,091 6.044.952
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 25,151 5.119.102
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 19,413 9.769.956
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 12,286 683.539
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 5,643 2.060.519
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 2,913 4.073.345
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,422 159.220
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,132 2.520.746
14. V RAZLIČITO 0,048 970.979

Povratak na vrh

Tablica 15.4. Ukupna potrošnja lijekova u Karlovačkoj županiji u DDD/1000 stanovnika/dan i u kunama, u 2007. godini prikazana po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Iznos (Kune)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 379,439 35.801.922
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 115,196 21.763.024
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 115,016 19.294.355
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 79,521 66.699.627
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 53,525 6.472.076
6. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 51,668 4.631.222
7. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 48,367 9.636.386
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 25,792 16.740.627
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 15,922 1.649.036
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 12,226 2.079.733
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 4,916 15.829.293
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,462 131.886
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,146 3.156.034
14. V RAZLIČITO 0,107 1.675.749

Povratak na vrh

Tablica 15.5. Ukupna potrošnja lijekova u Varaždinskoj županiji u DDD/1000 stanovnika/dan i u kunama, u 2007. godini prikazana po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Iznos (Kune)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 353,139 41.984.954
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 112,925 24.852.198
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 88,463 18.314.577
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 74,644 9.722.532
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 53,907 7.404.236
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 46,578 11.747.906
7. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 25,702 17.699.873
8. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 23,444 5.430.837
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 16,821 1.460.314
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 6,799 1.955.563
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 2,895 15.539.766
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,525 205.084
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,312 3.616.893
14. V RAZLIČITO 0,122 1.911.791

Povratak na vrh

Tablica 15.6. Ukupna potrošnja lijekova u Koprivničko-križevačkoj županiji u DDD/1000 stanovnika/dan i u kunama, u 2007. godini prikazana po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Iznos (Kune)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 195,848 19.216.791
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 115,081 16.466.604
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 71,240 9.728.056
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 60,424 6.285.589
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 46,889 4.063.356
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 27,803 4.752.024
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 21,009 2.723.610
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 12,437 5.426.336
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 9,350 526.898
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 6,044 1.387.947
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 2,210 3.759.367
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,262 75.234
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,133 1.649.619
14. V RAZLIČITO 0,075 1.162.517

Povratak na vrh

Tablica 15.7. Ukupna potrošnja lijekova u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u DDD/1000 stanovnika/dan i u kunama, u 2007. godini prikazana po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Iznos (Kune)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 164,492 16.496.092
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 79,090 10.076.435
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 52,762 8.511.344
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 46,046 9.454.583
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 41,668 4.088.061
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 27,140 5.187.533
7. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 11,938 7.691.007
8. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 8,484 1.960.457
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 6,880 1.765.786
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 2,953 801.151
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 2,030 4.657.967
12. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,253 1.902.253
13. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,217 61.278
14. V RAZLIČITO 0,018 730.322

Povratak na vrh

Tablica 15.8. Ukupna potrošnja lijekova u Primorsko-goranskoj županiji u DDD/1000 stanovnika/dan i u kunama, u 2007. godini prikazana po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Iznos (Kune)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 384,154 90.567.519
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 155,041 56.333.381
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 122,798 41.419.044
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 111,271 8.686.704
5. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 60,307 24.756.098
6. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 56,800 19.374.820
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 33,406 13.887.574
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 23,996 19.716.495
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 17,277 1.491.248
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 13,283 7.628.951
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 5,552 13.632.069
12. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,420 12.928.970
13. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,354 250.473
14. V RAZLIČITO 0,110 8.405.990

Povratak na vrh

Tablica 15.9. Ukupna potrošnja lijekova u Ličko-senjskoj županiji u DDD/1000 stanovnika/dan i u kunama, u 2007. godini prikazana po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Iznos (Kune)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 305,236 12.008.724
2. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 135,419 6.731.852
3. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 123,833 8.049.909
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 90,474 1.278.450
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 67,352 2.409.840
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 46,788 3.265.797
7. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 22,071 3.949.136
8. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 18,519 1.277.441
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 17,472 454.110
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 6,587 795.300
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 2,509 1.084.523
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,455 45.933
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,311 1.299.829
14. V RAZLIČITO 0,008 260.646

Povratak na vrh

Tablica 15.10. Ukupna potrošnja lijekova u Virovitičko-podravskoj županiji u DDD/1000 stanovnika/dan i u kunama, u 2007. godini prikazana po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Iznos (Kune)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 195,118 13.216.219
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 99,083 9.770.818
3. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 75,774 995.407
4. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 58,011 5.383.756
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 38,226 2.333.738
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 35,460 4.231.148
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 17,320 2.036.836
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 14,399 3.192.498
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 6,583 132.527
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 5,573 831.371
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 1,897 1.561.440
12. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,285 1.046.375
13. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,274 60.814
14. V RAZLIČITO 0,020 304.458

Povratak na vrh

Tablica 15.11. Ukupna potrošnja lijekova u Požeško-slavonskoj županiji u DDD/1000 stanovnika/dan i u kunama, u 2007. godini prikazana po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Iznos (Kune)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 493,295 33.468.849
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 257,458 24.733.764
3. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 162,863 23.805.000
4. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 159,300 16.104.552
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 88,837 6.707.845
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 55,707 6.641.690
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 40,256 4.063.133
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 39,823 15.375.081
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 39,617 2.450.959
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 18,192 2.306.484
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 6,047 15.257.987
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,915 207.665
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,378 2.690.712
14. V RAZLIČITO 0,099 3.046.568

Povratak na vrh

Tablica 15.12. Ukupna potrošnja lijekova u Brodsko-posavskoj županiji u DDD/1000 stanovnika/dan i u kunama, u 2007. godini prikazana po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Iznos (Kune)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 115,116 14.646.303
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 48,591 8.728.742
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 27,242 5.851.024
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 26,232 1.609.669
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 17,410 2.176.275
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 8,789 2.557.780
7. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 6,489 3.078.211
8. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 5,046 1.213.708
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 4,798 626.090
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 2,956 796.186
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 0,938 1.470.402
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,088 35.900
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,046 901.764
14. V RAZLIČITO 0,043 659.972

Povratak na vrh

Tablica 15.13. Ukupna potrošnja lijekova u Zadarskoj županiji u DDD/1000 stanovnika/dan i u kunama, u 2007. godini prikazana po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Iznos (Kune)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 159,661 21.446.316
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 96,140 21.033.542
3. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 77,013 9.312.175
4. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 70,418 14.924.287
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 28,482 5.281.999
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 26,065 7.290.046
7. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 18,566 12.836.018
8. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 16,202 3.886.642
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 13,458 1.672.052
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 8,748 2.556.891
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 3,326 11.624.106
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,304 116.912
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,252 2.760.607
14. V RAZLIČITO 0,045 1.849.141

Povratak na vrh

Tablica 15.14. Ukupna potrošnja lijekova u Osječko-baranjskoj županiji u DDD/1000 stanovnika/dan i u kunama, u 2007. godini prikazana po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Iznos (Kune)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 270,995 65.947.445
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 149,566 54.982.852
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 86,597 33.431.496
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 73,124 33.154.567
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 47,633 13.498.199
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 35,116 18.828.536
7. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 24,295 39.675.634
8. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 23,395 10.761.754
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 15,161 3.561.390
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 8,337 4.248.011
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 3,716 54.097.548
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,505 406.913
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,281 7.175.992
14. V RAZLIČITO 0,094 7.058.184

Povratak na vrh

Tablica 15.15. Ukupna potrošnja lijekova u Šibensko-kninskoj županiji u DDD/1000 stanovnika/dan i u kunama, u 2007. godini prikazana po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Iznos (Kune)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 140,555 13.339.389
2. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 61,065 7.977.695
3. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 55,036 7.667.066
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 54,184 1.070.157
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 17,735 1.825.327
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 15,702 3.082.986
7. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 13,151 1.948.872
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 11,611 3.915.382
9. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 8,571 1.354.022
10. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 7,689 272.996
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 1,706 1.568.776
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,196 57.362
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,153 1.004.247
14. V RAZLIČITO 0,095 573.849

Povratak na vrh

Tablica 15.16. Ukupna potrošnja lijekova u Vukovarsko-srijemskoj županiji u DDD/1000 stanovnika/dan i u kunama, u 2007. godini prikazana po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Iznos (Kune)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 281,592 50.669.155
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 160,486 38.186.636
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 100,246 26.450.030
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 56,668 19.298.775
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 53,857 11.848.224
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 39,068 10.289.097
7. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 22,715 15.899.296
8. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 18,683 2.020.227
9. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 14,816 4.897.437
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 10,040 3.177.807
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 2,905 9.189.841
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,365 161.889
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,167 3.332.068
14. V RAZLIČITO 0,049 6.499.099

Povratak na vrh

Tablica 15.17. Ukupna potrošnja lijekova u Splitsko-dalmatinskoj županiji u DDD/1000 stanovnika/dan i u kunama, u 2007. godini prikazana po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Iznos (Kune)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 122,801 47.609.233
2. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 55,415 30.497.533
3. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 53,598 34.591.602
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 45,368 4.694.438
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 20,888 9.252.930
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 16,332 13.311.695
7. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 10,859 17.219.239
8. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 8,618 7.620.214
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 8,474 1.220.754
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 6,600 4.365.924
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 1,676 7.071.545
12. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,187 6.005.816
13. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,173 217.398
14. V RAZLIČITO 0,037 1.899.037

Povratak na vrh

Tablica 15.18. Ukupna potrošnja lijekova u Istarskoj županiji u DDD/1000 stanovnika/dan i u kunama, u 2007. godini prikazana po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Iznos (Kune)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 254,945 40.839.144
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 108,495 28.739.250
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 98,991 21.741.384
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 87,294 3.648.096
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 37,975 9.025.350
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 37,742 11.622.947
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 23,803 7.746.538
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 23,029 14.927.655
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 18,429 1.524.260
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 7,399 2.973.608
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 3,539 6.547.541
12. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,560 5.098.964
13. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,473 239.206
14. V RAZLIČITO 0,039 49.311.237

Povratak na vrh

Tablica 15.19. Ukupna potrošnja lijekova u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u DDD/1000 stanovnika/dan i u kunama, u 2007. godini prikazana po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Iznos (Kune)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 240,075 23.916.060
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 136,440 20.622.512
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 92,074 13.652.052
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 89,198 1.544.870
5. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 30,795 9.436.072
6. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 29,356 3.335.528
7. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 23,308 1.107.902
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 20,141 7.990.865
9. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 12,853 2.308.157
10. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 7,779 1.350.726
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 2,454 3.540.703
12. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,517 2.161.360
13. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,139 57.491
14. V RAZLIČITO 0,035 876.857

Povratak na vrh

Tablica 15.20. Ukupna potrošnja lijekova u Međimurskoj županiji u DDD/1000 stanovnika/dan i u kunama, u 2007. godini prikazana po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Iznos (Kune)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 212,969 18.206.726
2. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 80,244 4.255.076
3. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 77,595 11.488.406
4. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 60,222 9.749.720
5. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 42,625 1.185.868
6. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 23,893 2.587.930
7. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 22,543 4.402.312
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 12,389 3.738.230
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 10,079 473.011
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 3,711 817.103
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 3,078 3.578.170
12. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,562 1.694.378
13. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,415 113.994
14. V RAZLIČITO 0,038 944.913

Povratak na vrh

Tablica 15.21. Ukupna potrošnja lijekova u Gradu Zagrebu u DDD/1000 stanovnika/dan i u kunama, u 2007. godini prikazana po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Iznos (Kune)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 276,933 174.709.590
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 125,427 137.031.082
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 122,694 142.011.123
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 91,014 90.552.321
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 45,915 39.916.697
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 43,274 50.792.103
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 35,290 40.694.760
8. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 25,526 12.464.280
9. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 21,874 132.263.280
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 12,518 16.769.760
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 4,844 162.854.618
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,480 868.587
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,412 19.658.609
14. V RAZLIČITO 0,123 24.806.880

Tabelarni prikaz "Promet lijekova u RH u 2007. godini, sveukupno"

Top